• نام و نام خانوادگی
  • مجید کاوانلوئی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید کاوانلوئی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1391-1397، مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1386-1389، مهندسی مواد - سرامیک (الکتروسرامیک)،دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی، 1382-1386، مهندسی مواد-متالورژی صنعتی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مقالات ژورنال (14)

1-m.kavanlouei، et al.، 2021، Antibacterial and Cellular Behaviors of Novel Zinc-Doped Hydroxyapatite/Graphene Nanocomposite for Bone Tissue Engineering،International Journal of Molecular Sciences، 22،17،9564.

2-m.kavanlouei، et al.، 2021، Synthesis and characterization of photocatalytic zinc oxide/titanium oxide (core/shell) nanocomposites،Journal of Alloys and Compounds، 22،17،9214.

3-m.kavanlouei، et al.، 2021، Bioactivity and Antibacterial Behaviors of Nanostructured Lithium-Doped Hydroxyapatite for Bone Scaffold Application،International Journal of Molecular Sciences.

4-M Mahmoudi، H Maleki‐Ghaleh، M Kavanlouei، E Aghaie، 2015، Effect of Al2O3–Ti composite coating on corrosion behavior of TiAl6V4 alloy، ،Materials and Corrosion.

5-M Mahmoudi، H Maleki-Ghaleh، M Kavanlouei، 2015، Electrophoretic deposition and reaction-bond sintering of Al2O3/Ti composite coating: evaluation of microstructure، phase and wear resistance،،Bulletin of Materials Science.

6-A. Emdadi ، S. Hossein Nedjad، H. Badri Ghavifekr، M. Kavanlouei، F. Alijan Farzad Lahiji، V. Ramezankhani، 2016، Microstructural dependence of magnetic and magnetostrictive properties in Fe–19 at% Ga،Rare Met.

7-M. Mahmoudi، M. Kavanlouei، 2014، The effect of nano-SiO2 on magnetic and dielectric properties of Li–Zn ferrite ،Int. J. Mater. Res.

8-M. Mahmoudi ، M. Kavanlouei، 2015، Temperature and frequency dependence of electromagnetic properties of sintering Li–Zn ferrites with nano SiO2 additive،Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

9-M. Mahmoudi، M. Kavanlouei، and H. Maleki-Ghaleh، 2014، Evaluation the Impact of Annealing on Phase Evolution، Microstructure، and Magnetic Properties of Nanocrystalline Ball-Milled LiSm Ferrite،Journal of Electronic Materials.

10-M. Mahmoudi، M. Kavanlouei، and H. Maleki-Ghaleh، 2015، Effect Of Copmposition On Structural And Magnetic Properties Of Nanocrystalline Ferrite Li0.5SmxFe2.5–xO4،Powder Metallurgy and Metal Ceramics.

11-M. Kavanlooee، B. Hashemi، H. Maleki-Ghaleh، 2012، Effects of Annealing on Phase Evolution، Microstructure، and Magnetic Properties of Nanocrystalline Ball-Milled LiZnTi Ferrite،Journal of Electronic Materials.

12-M. Kavanloui، B. Hashemi and E. Nourafkan، 2011، Optimization of Li-Zn ferrite synthesis parameters using the experimental design method،، Journal of Chemical Engineering and Materials Science .

13-M Kavanloui، B Hashemi، 2011، Effect of B2O3 on the densification and magnetic properties of Li–Zn ferrite،Materials and Design .

14-M Kavanlouei، A Akbari، 2018، Electrophoretic deposition of titanium nitride coatings،Journal of the American Ceramic Society .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-حسین ملکی قلعه، مجید کاوانلوئی، جعفر خلیل علافی، مهدی جاویدی،، 1391، ایجاد پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت آلومینا با استفاده از ترکیب فرایند پوشش دهی الکتروفروتیک و واکنش اکسیداسیون آلومینیوم، ،دانشگاه تبریز-مهندسی سطح .

2-مجید کاوانلوئی، بابک هاشمی، ، 1391، سنتز مکانیکی شیمیایی فریت های لیتیم ساماریوم و بررسی اثر دمای آنیل بر خواص مغناطیسی ، ،پژوهشگاه مواد و انرژی-دومین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی.

3-مجید کاوانلوئی، بابک هاشمی، جواد مرادقلی، 1390، بررسی اثر آنیل بر خواص مغناطیسی نانو فریت لیتیم-روی تیتانیوم، ،هشتمین کنفرانس سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت.

4-مجید کاوانلوئی، بابک هاشمی، محمد حسن یوسفی، ، 1390، اثر افزودنی اکسید بوریک بر ریز ساختاروخواص مغناطیسی فریت لیتیم-روی، ،هشتمین کنفرانس سرامیک، دانشگاه علم و صنعت.

5-مجید کاوانلوئی، بابک هاشمی، ، 1390، بررسی خواص الکتریکی فریت لیتیم روی دوپ شده با افزودنی اکسید بوریک در دماها و فرکانس های مختلف،،دانشگاه علم و صنعت- هشتمین کنفرانس سرامیک .

6-) M. Kavanlouei، A. Akbari، 2016، Effect of EPD parameters on deposition of TiN coatings،International conference on materials engineering’s and metallurgy Shiraz University. .

7-M. Kavanlouei، B. Hashemi، J. Moradgholi،، 2010، Mechanosynthesis of Nanostructured Magnetic LiZnTi Ferrite،، 2th International Congress on Nano science and Nanotechnology، Shiraz University .

8-M. Mahmudi، M. Kavanlouei، 2013، promotes microstructure and the magnetic properties of lithium ferrite produced by solid state and nanosilica additive،4th International conference on materials heat treatment and 2th international conference on new and advance materials، Esfahan University of technology 2013..
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-حسین ملکی، محمود محمودی، مجید کاوانلوئی، 1391، ساخت پوشش کامپوزیتی اکسید تیتانیم-اکسید آلومینیوم بر روی آلیاژ TiAl6V4 ،طرح پژوهشی دانشگاه آزاد ایلخچی .

2-مجید کاوانلوئی، محمود محمودی، حسین ملکی قلعه، 1392، اثر ساماریوم بر خواص الکتروسرامیک فریت لیتیم نانوساختار سنتز شده به روش مکانیکی-شیمیایی- ،طرح پژوهشی دانشگاه آزاد شهر مجلسی اصفهان.

3-مجید کاوانلوئی، محمود محمودی، 1391، اثر مواد نانو بر خواص الکتروسرامیک¬ فریت لیتیم تولید شده به روش واکنش حالت جامد،طرح پژوهشی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-مجید کاوانلوئی، تولید فریت لیتیم روی به عنوان ماده جاذب امواج در محدوده های مختلف فرکانسی،ایران.
پایان نامه ها (3)

1-مجید کاوانلوئی، 1397، پوشش دهی و مطالعه خواص پوشش¬های کامپوزیتی پایه نیترید تیتانیوم به روش ترکیبی الکتروفورتیک و پیوند واکنشی، دکتر علیرضا اکبری.

2-مجید کاوانلوئی، 1386، بررسی خواص مغناطیسی فریت لیتیم روی نانوساختار تولیدشده به روش متداول حالت جامد.

3-مجید کاوانلوئی، 1386، بررسی خواص مغناطیسی و متالورژیکی آهنربای دائمی ساماریوم کبالت.
دروس تدریس شده (6)

1-پدیده های انتقال ، کارشناسی.

2-ترمودینامیک مواد، کارشناسی.

3-اصول انجماد و ریخته گری، کارشناسی.

4-شیمی فیزیک مواد، کارشناسی.

5-اصول مهندسی سرامیک، کارشناسی.

6-جوشکاری و اتصال مواد، کارشناسی.