• نام و نام خانوادگی
  • دلبر شجاع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (1)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دلبر شجاع
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- كارشناسی)سطح2 :)حوزه علمیه قم )جامعه الزهرا )سالم اهلل علیها(، 1374 كارشناسی ارشد : مدرسی الهیات و معارف اسالمی، گرایش فلسفه كالم ،دانشگاه قم) تربیت مدرس (، .1383 دكتری: فلسفه و كالم اسالمی، گرایش حکمت متعالیه،1.

2-.

3-كارشناسی)سطح2 :)حوزه علمیه قم )جامعه الزهرا )سالم اهلل علیها(، 1374كارشناسی)سطح2 :)حوزه علمیه قم )جامعه الزهرا )سالم اهلل علیها(، 1374 كارشناسی ارشد : مدرسی الهیات و معارف اسالمی، گرایش فلسفه كالم ،دا.

4-.
مقالات ژورنال (2)

1- شجاع آباجلو،دلبر،1383«،مبانی معرفت شناختی الهیات اصالح شده«، رواق اندیشه ،شماره3.

2--شجاع آباجلو،دلبر،1383«،مبانی معرفت شناختی الهیات اصالح شده«، رواق اندیشه ،شماره35 2-شجاع آباجلو،دلبر،ذبیهی،محمد،1396 «رویکرد فلسفی و اعتقادی مالصدرا در انسجام بخشی به حشر جسمانی انسان«، دو فصلنامه ع.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-.

2- شجاع آباجلو،دلبر،1397«،رویکرد تحلیلی مبناشناختی معنای زندگی در حکمت متعالیه«ارايه شدهدرهمایش معنای زندگی درگستره علم ودین،19 اردیبهشت. مقاالت پذیرفته شده در همایش)ISC) 2 -شجاع آباجلو،دلبر،صمیمی راد،حسن،1397«،زندگی علمی و معرفت محور از دیدگاه اسالم« پذیرفته شده در همایش معنای زندگی در گستره علم و دین،19 اردیبهشت..
کتاب های چاپ شده (1)

1- -شجاع آباجلو،دلبر،1397،معادشناسی فلسفی)ابنسینا و مالصدرا(، انتشارات دانشگاه ارومیه..
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1- 1)پایان نامه کارشناسی ارشد و سطح سه » موضوع الهیات طبیعی و نقد آن از سوی الهات اصالح شده«، 1392،کسب رتبه شایسته تقدیر در دومین جشنواره بانو امین)ره(. 2)پایان نامه دکتری »عنوان معاد شناسی فلسفی ابنسینا و مالصدرا و ارزیابی آن با قرآن کریم« 15/2/1395،کسب رتبه شایسته تقدیر در جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین)ره(. 3 )هیجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه )25/12/1395)پایان نامه دکتری با موضوع فوق الذکر موفق به احراز رتبه شایسته تحسین..
پایان نامه ها (1)

1- 5)راهنمایی 5 پایاننامه كارشناسی،حوزه علمیه شهرستان مالثانی ـ استان خوزستان. 6)راهنمایی1 پایاننامه كارشناسی ارشد، رضایی،لیال،»بررسی مجازاتهای تربیتی جایگزین حبس و تأثیر آن بر خانواده. 7)داوری 2 پایان نامه كارشناسی ارشد)بررسی تطبیقی ریاست مرد بر خانواده در حقوق ایران و حقوق فرانسه 12/3/1399 آقای رضا غفرانی،)عباسی.
دروس تدریس شده (1)

1- مقطع كارشناسی:تدریس بسیاری عناوبن دروس الهیات و كالم در حوزههای علمیه و دانشگاههای مختلف1382-1399،تدریس دروس معارف اسالمی در دانشگاهای مختلف1382-تاكنون مقطع كارشناسی ارشد:اصول فقه،فلسفه،فلسفه تعلیم و تربیت،حقوق خانواده1385 تا كنون.
جوایز و افتخارات (1)

1- 1)پایان نامه کارشناسی ارشد و سطح سه » موضوع الهیات طبیعی و نقد آن از سوی الهات اصالح شده«، 1392،کسب رتبه شایسته تقدیر در دومین جشنواره بانو امین)ره(. 2)پایان نامه دکتری »عنوان معاد شناسی فلسفی ابنسینا و مالصدرا و ارزیابی آن با قرآن کریم« 15/2/1395،کسب رتبه شایسته تقدیر در جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین)ره(. 3 )هیجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه )25/12/1395)پایان نامه دکتری با موضوع فوق الذکر موفق به احراز رتبه شایسته تحسین..