• نام و نام خانوادگی
  • شهرام محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهرام محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای ترویج و آموزش کشاورزی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1378، ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا همدان.

2-کارشناسی ارشد، 1380، ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، 1392، ترویج کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.
مقالات ژورنال (11)

1-Mohammadzadeh, Shahram. Rezaee, Azam. & Steven Vanpassel., 2021, Orchard farmers willingness to pay for advisory services: implications for agri-business companies in Iran. ,Journal of Agricultural Science and Technology., Under Review.

2-Sadighi, Hassan & Shahram Mohammadzadeh., 2002, Extension Professional Staffs’ Attitude toward Participatory Approach of Extension Activities and Rural Development,Journal of International Agricultural and Extension Education, https://www.aiaee.org/attachments/article/262/Sadighi%209.2-1.pdf.

3-Mohammadzadeh Shahram, Sadighi Hassan, Pezeshki Rad Gholamreza. , 2014, Modeling the Process of Drip Irrigation System Adoption by Apple Orchardists in the Barandooz River Basin of Urmia Lake Catchment Area of Iran. ,Journal of Agricultural Science and Technology., https://jast.modares.ac.ir/article-23-10678-en.pdf.

4-محمدزاده، شهرام و حسن صدیقی، 1381، بررسی پیوندهای حرفه ای بین محققان و کارشناسان ترویج در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی.،اقتصاد کشاورزی و توسعه.، file:///C:/Users/Shahram/Downloads/54713814001.pdf.

5-رضایی، اعظم، چیذری، امیرحسین، مرتضوی، ابولقاسم و شهرام محمدزاده.، 1391، تعیین عوامل موثربرجریانهای تجاری محصولات کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه. ،اقتصاد کشاورزی و توسعه.، http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58728_9071cc906d11463e7656caa7d91d1ba7.pdf.

6-رضایی، اعظم، نخعی، ن.جمه و شهرام محمدزاده. ، 1392، برآورد ارزش تفريحي پارک جمشيديه تهران با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط. ،مجله محیط شناسی، https://jes.ut.ac.ir/article_35411_4653650bd0950358bf600b662b782c37.pdf.

7-محمدزاده شهرام، صدیقی حسن، پزشکی راد غلامرضا، مخدوم مجید و محمد شریفیکیا، 1393، تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي از دیدگاه باغداران در غرب حوضة آبریز دریاچة ارومیه ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ، دوره 45، شماره 4،.

8-محمدزاده، شهرام، رضایی، حسین و اعظم رضایی.، 1394، تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه. ،پژوهشهای اقتصاد روستا. ، http://ruraleconomics.kiau.ac.ir/article_527759_293496dc04f42b6d63cf8857cef532e1.pdf.

9-طالبی، جبار. محمدزاده، شهرام و اعظم رضایی.، 1395، بررسی اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی تولید آراز (1) و (2) در منطقه آزاد ماکو،مجله تعاون و کشاورزی.، http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_38504_83b75066f13cac5ec84eae8d4f78094d.pdf.

10-فیض الله زاده، مرتضی. محمدزاده، شهرام و صمد کراری.، 1399، تعیین راهبرد مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در تعاونی¬های تولید منطقة آزاد ماکو.،مجله تعاون و کشاورزی.، http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_120653_830eb3b79a8b93cf66ca42d9ebace660.pdf.

11-بابازاده، کوروش و شهرام محمدزاده.، 1399، تعیین نظام بهره برداری کشاورزی پایدار در اراضی پایاب سد کرم‌آباد شهرستان پلدشت بر اساس دیدگاه کارشناسان. مجله تعاون و کشاورزی.،مجله تعاون و کشاورزی.، دوره 9، شماره 36: 248-232.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-.

2-محمدزاده، شهرام و مریم محمودی. ، 6 و 7 آبان 1399.، چالشهای پیش روی نظام ترویج و آموزش کشاورزی از دیدگاه کارگزاران اجرایی.،مرکز آموزش امام خمینی (ره) کرج، http://iaeea2020.areeo.ac.ir/paper?manu=6737.

3-ابراهیمی اصل، حبیب، محمدزاده، شهرام و سکینه جبارپور.، 6 و 7 آبان 1399.، پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و محیط‌زیستی طرح اسکان عشایر در قالب تعاونی تولید در دشت شیبلو شهرستان پلدشت. ،مرکز آموزش امام خمینی (ره) کرج، http://iaeea2020.areeo.ac.ir/paper?manu=6728.

4-محمدزاده، شهرام و مریم محمودی. ، 5 و 6 آبان 1395. ، سنجش و مدسازی سطح دانش فنی تولیدکنندگان سیب در زمینه ارقام پاکوتاه (مالینگ). ،دانشگاه شیراز، https://mcl.isc.ac/article.aspx?aid=377675&ct=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.

5-محمدزاده، شهرام، حسن صدیقی و رضایی، اعظم، 28 و 29 شهریور 1391، ارزیابی و مدل سازی دانش فنی باغداران سیب در زمینه فعالیتهای برداشت و پس از برداشت (مطالعه موردی: مناطق بالانج و باراندوزچای شهرستان ارومیه). ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، file:///C:/Users/Shahram/Downloads/5471391H0481.pdf.

6-صدیقی، حسن و جبرائیل محمدزاده،، شهریور 1382، ارتباط حرفه ای بین کارشناسان ترویج و کشاورزان در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی. ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

7-Sadighi, Hassan. Mohammadzadeh, gabraeel, May 26-30, 2002., Extension Professional Staffs’ Attitude toward Participatory Approach of Extension Activities and Rural Development. ,Durban, South Africa, , https://pdfs.semanticscholar.org/7c23/7259a914367057ff73a4e1f223b9bfd62bc3.pdf?_ga=2.259995791.429600972.1612127255-1626485233.1571635316.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-شهرام محمدزاده، در حال اجرا (1399)، ارزیابی گرایش اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه به مشارکت در فعالیتهای آموزشی ترویجی،نوع 2 (مصوبه دانشگاه).
پایان نامه ها (6)

1-کوروش بابازاده، 1397، تعيين نظام بهره برداري زراعي مناسب از منظر پايداري در شهرستان پلدشت.

2-مرتضی فیض اله زاده، 1396، بررسی راهبردهای مناسب تعاونی های تولید برای بازاریابی محصولات کشاورزی با تاکید بر صادرات (مطالعات موردی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو).

3-وحید تهمورثی، 1395، بررسی مسائل و مشکلات فرآیند تولید و بازار رسانی محصولات گلخانهای استان آذربایجان غربی.

4-غلامرضا عظیم خانی، 1395، بررسی عوامل موثر بر انگیزه ی جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی، در منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی ماکو.

5-حبیب ابراهیمی اصل، 1394، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی طرح اسکان عشایر در دشت های شیبلو و زنگنه شهرستانهای ماکو و پلدشت.

6-جبار طالبی، 1395، بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت های تعاونی تولید آراز 1 و آراز 2 منطقه آزاد ماکو، https://elmnet.ir/article/10961919-91142/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B2-2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88.
دروس تدریس شده (9)

1-.

2-کشاورزی پایدار، رهبری پیشرفته، نظامهای بهره برداری کشاورزی، روش تحقیق، کامپیوتر پیشرفته، حل مساله، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی،93 تا 98.

3-دانش بومی، کارشناسی،83 تا 85.

4-مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی روستایی، کارشناسی،87 تا 98.

5-آمار کاربردی، کارشناسی،85 تا 98.

6-روش تحقیق ، کارشناسی،85 تا 98.

7-برنامه ریزی ترویجی، کارشناسی،83 تا 85 و 1393 تا 1395.

8-ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی، کارشناسی،86 تا 87.

9-اصول ترویج و آموزش کشاورزی، کارشناسی،1382 تا 1385 و 1398 تا 1399.
جوایز و افتخارات (2)

1-Sadighi, Hassan & Shahram Mohammadzadeh, 2002, Outstanding Paper presented at the 18th Annual Association for International Agricultural and Extension Education Conference, Durban, South Africa, May 26-30, 2002,Annual Association for International Agricultural and Extension Education Conference.

2- 1378، اخذ رتبه 2 آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1378 ،سازمان سنجش.