• نام و نام خانوادگی
  • خدیجه هوشیاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (30)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خدیجه هوشیاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1395-1391، شیمی کاربردی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

2-کارشناسی ارشد، 1390-1388، شیمی تجزیه،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

3-کارشناسی، 1387-1383، شیمی کاربردی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (30)

1-Hossein Beydaghi, Leyla Najafi, Sebastiano Bellani, Ahmad Bagheri, Beatriz Martín-García, Parisa Salarizadeh, Khadijeh Hooshyari, Sara Naderizadeh, Michele Serri, Lea Pasquale, Bing Wu, Reinier Oropes, 2021, Functionalized metallic transition metal dichalcogenide (TaS2) for nanocomposite membrane in direct methanol fuel cells,Journal of Materials Chemistry A.

2-Khadijeh Hooshyari, Hamidreza Rezania, Vahid Vatanpour, Parisa Salarizadeh, Mohammad Bagher Askari, Hossein Beydaghi, Morteza Enhessari, 2020, High temperature membranes based on PBI/sulfonated polyimide and doped-perovskite nanoparticles for PEM fuel cells,Journal of Membrane Science.

3-Mohammad Bagher Karimi, Fereidoon Mohammadi, Khadijeh Hooshyari, 2020, Potential use of deep eutectic solvents (DESs) to enhance anhydrous proton conductivity of Nafion 115® membrane for fuel cell applications,Journal of Membrane Science.

4-Mohammad Bagher Karimi, Fereidoon Mohammadi, Khadijeh Hooshyari, 2020, Effect of deep eutectic solvents hydrogen bond acceptor on the anhydrous proton conductivity of Nafion membrane for fuel cell applications,Journal of Membrane Science.

5-Parisa Salarizadeh, Mohammad Bagher Askari, Khadijeh Hooshyari, Homa Saeidfirouzeh, 2020, Synergistic effect of MoS2 and Fe3O4 decorated reduced graphene oxide as a ternary hybrid for high-performance and stable asymmetric supercapacitors,Nanotechnology.

6-Parisa Salarizadeh, Mehran Javanbakht, Mohammad Bagher Askari, Khadijeh Hooshyari, Morteza Moradi, Hossein Beydaghi, Mohadese Rastgoo‑Deylami, Morteza Enhessari, 2021, Novel proton conducting core–shell PAMPS‑PVBS@Fe2TiO5 nanoparticles as a reinforcement for SPEEK based membranes,Scientific Reports.

7-Hossein Beydaghi, Ahmad Bagheri, Parisa Salarizadeh, Sepideh Kashefi, Khadijeh Hooshyari, Ali Amoozadeh, Taiebeh Shamsi, Francesco Bonaccorso, Vittorio Pellegrini, 2020, Enhancing the Performance of Poly(phthalazinone ether ketone)-Based Membranes Using a New Type of Functionalized TiO2 with Superior Proton Conductivity,Industrial & Engineering Chemistry Research.

8-Parisa Salarizadeh, Mohammad Bagher Askari, Marziyeh Mohammadi, Khadijeh Hooshyari, 2020, Electrocatalytic performance of CeO2-decorated rGO as an anode electrocatalyst for the methanol oxidation reaction,Journal of Physics and Chemistry of Solids.

9-Zahra Rajabi, Mehran Javanbakht, Khadijeh Hooshyari, Alireza Badiei, Mina Adibi, 2020, High temperature composite membranes based on polybenzimidazole and dendrimer amine functionalized SBA-15 mesoporous silica for fuel cells,New Journal of Chemistry.

10-Mohammad Bagher Karimi, Fereidoon Mohammadi, Khadijeh Hooshyari, 2020, Non-humidified fuel cells using a deep eutectic solvent (DES) as the electrolyte within a polymer electrolyte membrane (PEM): the effect of water and counterions,Physical Chemistry Chemical Physics.

11-Khadijeh Hooshyari, Sima Nazari Khanamiri, Parisa Salarizadeh, Hossein Beydaghi, 2019, Nanocomposite Membranes with High Fuel Cell Performance Based on Sulfonated Poly (1, 4-phenylene ether ether sulfone) and Ytterbium/Yttrium Doped-Perovskite Nanoparticles,Journal of The Electrochemical Society.

12-Khadijeh Hooshyari, Samira Heydari, Mehran Javanbakht, Hossein Beydaghi, Mortrza Enhessari, 2019, Fabrication and performance evaluation of new nanocomposite membranes based on sulfonated poly (phthalazinone ether ketone) for PEM fuel cells,RSC Advances.

13-Khadijeh Hooshyari, , Morteza Moradi, Parisa Salarizadeh, 2019, Novel nanocomposite membranes based on PBI and doped-perovskite nanoparticles as a strategy for improving PEMFC performance at high temperatures,International Journal of Energy Research.

14-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Parisa Salarizadeh, Ahmad Bageri, 2019, Advanced nanocomposite membranes based on sulfonated polyethersulfone: influence of nanoparticles on PEMFC performance,Journal of the Iranian Chemical Society.

15-Parisa Hosseinabadi, Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Morteza Enhessari, 2019, Synthesis and optimization of nanocomposite membranes based on SPEEK and perovskite nanoparticles for polymer electrolyte membrane fuel cells,New Journal of Chemistry.

16-Mohammad Bagher Karimi, Fereidoon Mohammadi, Khadijeh Hooshyari, 2019, Recent approaches to improve Nafion performance for fuel cell applications: A review,International Journal of Hydrogen Energy.

17-Parisa Salarizadeh, Ahmad Bagheri, Hossein Beydaghi, Khadijeh Hooshyari, 2019, Enhanced properties of SPEEK with incorporating of PFSA and barium strontium titanate nanoparticles for application in DMFCs,International Journal of Energy Research.

18-Parisa Salarizadeh, Mehran Javanbakht, Saeed Pourmahdian, Maryam Sabooni Asre Hazer, Khadijeh Hooshyari, Mohammad Bagher Askari, 2019, Novel proton exchange membranes based on proton conductive sulfonated PAMPS/PSSA-TiO2 hybrid nanoparticles and sulfonated poly (ether ether ketone) for PEMFC,International Journal of Hydrogen Energy.

19-Hossein Beydaghi, Mehran Javanbakht, Ahmad Bagheri, Hossein Ghafarian-Zahmatkesh, Khadijeh Hooshyari, 2017, Preparation and Characterization of Electrocatalyst Nanoparticles for Direct Methanol Fuel Cell Applications Using β-D-glucose as Protection Agent,Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell.

20-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Mina Adibi, 2016 , Novel composite membranes based on dicationic ionic liquid and polybenzimidazole mixtures as strategy for enhancing thermal and electrochemical properties of proton exchange membranes,International Journal of Hydrogen Energy.

21-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Mina Adibi, 2016, Novel composite membranes based on PBI and dicationic ionic liquids for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells,Electrochimica Acta.

22-Morteza Moradi, Ahmad Moheb, Mehran Javanbakht, Khadijeh Hooshyari, 2016, Experimental study and modeling of proton conductivity of phosphoric acid doped PBI-Fe2TiO5 nanocomposite membranes for using in high temperature proton exchange membrane fuel cell (HT-PEMFC),International Journal of Hydrogen Energy.

23-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Akbar Shabanikia, Morteza Enhessari, 2015, Fabrication BaZrO3/PBI-based nanocomposite as a new proton conducting membrane for high temperature proton exchange membrane fuel cells,Journal of Power Sources.

24-Abdol Mohammad Attaran, Mehran Javanbakht, Khadijeh Hooshyari, Morteza Enhessari, 2015, New proton conducting nanocomposite membranes based on poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/BaZrO3 for proton exchange membrane fuel cells,Solid State Ionics.

25-Akbar Shabanikia, Mehran Javanbakht, Hossein Salar Amoli, Khadijeh Hooshyari, Morteza Enhessari, 2015, Polybenzimidazole/strontium cerate nanocomposites with enhanced proton conductivity for proton exchange membrane fuel cells operating at high temperature,Electrochimica Acta.

26-Akbar Shabanikia, Mehran Javanbakht, Hossein Salar Amoli, Khadijeh Hooshyari, Morteza Enhessari, 2015, Novel nanocomposite membranes based on polybenzimidazole and Fe2TiO5 nanoparticles for proton exchange membrane fuel cells,Ionics.

27-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Leila Naji, Morteza Enhessari, 2014, Nanocomposite proton exchange membranes based on Nafion containing Fe2TiO5 nanoparticles in water and alcohol environments for PEMFC,Journal of Membrane Science.

28-Mehran Javanbakht, Khadijeh Hooshyari, Morteza Enhessari, Hossein Beydaghi, 2014, Novel PVA/La2Ce2O7 hybrid nanocomposite membranes for application in proton exchange membrane fuel cells,Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell.

29-Akbar Shabanikia, Mehran Javanbakht, Hossein Salar Amoli, Khadijeh Hooshyari, Morteza Enhessari, 2014, Effect of La2Ce2O7 on the physicochemical properties of phosphoric acid doped polybenzimidazole nanocomposite membranes for high temperature proton exchange membrane fuel cells,Journal of The Electrochemical Society.

30-Abdol Mohammad Attaran, Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Morteza Enhessari, 2013 , Fabrication and characterization of poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/MnTiO3 nanocomposite membranes for PEM fuel cells,Iranica Journal of Energy and Environment .
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهران جوانبخت، خدیجه هوشیاری، 1397، طرح تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت استک یک کیلووات پیل سوختی غشای پلیمری با رویکرد خوداتکایی در کشور برای کاربردهای خانگی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-Khadijeh Hooshyari, Mehran Javanbakht, Mina Adibi, 2018, Proton Exchange Composite Membrane,US 2018/0069257 A1.

2-خدیجه هوشیاری، مهران جوانبخت، 1395، توسعه غشاهای الکتروليت پليمري دما بالا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،اداره كل مالكيت صنعتی، ایران.
پایان نامه ها (2)

1-یوسف درویشی، سیدرضا حسن بیگی، خدیجه هوشیاری (استاد مشاور)، 1398، مدل سازی، شبیه سازی و بررسی تجربی اثر نانو مواد بر عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری، دانشگاه تهران.

2-محمد باقر کریمی، فریدون محمدی، خدیجه هوشیاری (استاد مشاور)، 1398، بررسی رسانایی پروتونی غشاهای کامپوزیتی نفیون در بستر مایعات یونی جهت کاربرد در پیل های سوختی پلیمری ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
دروس تدریس شده (5)

1-شیمی عمومی 1 ، کارشناسی،1398-1396.

2-شیمی عمومی 2، کارشناسی.

3-اصول محاسبات شیمی صنعتی، کارشناسی.

4-الکتروشیمی صنعتی، کارشناسی.

5-شیمی و فناوری رنگ، کارشناسی.