• نام و نام خانوادگی
  • میرنجف موسوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (53)
کتاب های چاپ شده (10)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میرنجف موسوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1385-1388، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، 1380-1382، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه یزد.

3-کارشناسی، 1376-1380، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (53)

1-میرنجف موسوی, 2014, Strategies to Achieve on Sustainable Development Base on Analysis of Environmental Problems (Case Study: Cities of Yazd Province),Advances in Environmental Biology, 8,8.

2-میرنجف موسوی, 2012, Optimum Location of Neighbourhood Parks in Bonab City Using Analytic Network Process,Journal of Civil Engineering and Urbanism, 2,2.

3-میرنجف موسوی, 2012, Need Assessment and Planning for the Vocational Majors in Urmia City,journal of agricultural and resource economics, 8,8.

4-میرنجف موسوی، 1394، بررسی احساس امنیت در فضاهای شهری مطالعه موردی شهر سرخس،جغرافیا -انجمن جغرافیا، 13،13.

5-میرنجف موسوی، 1394، تبیین نابرابری های آموزشی و ارائة مدل توسعة آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،جغرافیا و آمایش شهری - منطقهای،، 5،5.

6-میرنجف موسوی، 1394، تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری های آموزشی براساس آموزه های دینی وارزش های انقلاب ا،دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی، 10،10.

7-میرنجف موسوی، 1394، تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی(مطالع? موردی: شهر قروه)،مجلّة جغرافیا و توسعه فضای شهری،، 2،2.

8-میرنجف موسوی، 1394، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد،جغرافیا وآمایش شهری ومنطقه ای، 5،5.

9-میرنجف موسوی، 1394، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران،اطلاعات جغرافیایی سپهر، 24،24.

10-میرنجف موسوی، 1394، تحلیل تناسب کاربری اراضی برای توسعه شهر تبریز با استفاده از مدلAHP-OWA،پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری،، 3،3.

11-میرنجف موسوی، 1394، تحلیل جغرافیایی پیامدهای جابجایی پایتخت در ایران،فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک، 1،11.

12-میرنجف موسوی، 1394، تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تأکید بر توسع? روستاهای اطراف شهرها(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،مجلّة پژوهش و برنامهریزی روستایی،، 4،4.

13-میرنجف موسوی، 1394، بررسی تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز در سطح محله های شهر یزدبا تأکید بر برنامه ریزی فرهنگی،پژوهش های جغرافیای انسانی،، 47،2.

14-میرنجف موسوی، 1393، تأثیر وام های اشتغال زایی بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 2،2.

15-میرنجف موسوی، 1393، تحلیلی بر علل شکلگیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر(مطالعه موردی: محل? شادقلی خان شهر قم)،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 29،29.

16-میرنجف موسوی، 1393، مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش پرورش استان آذربایجان غربی،دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 3،3.

17-میرنجف موسوی، 1393، مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی وعدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی،مدیریت بر آموزش سازمانها، 3،3.

18-میرنجف موسوی، 1393، تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری( مطالعه موردی: امام زاده جعفر یزد)،پژوهش وبرنامه ریزی شهری، 5،5.

19-میرنجف موسوی، 1393، مدل سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک،پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، 2،3.

20-میرنجف موسوی، 1393، بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق(مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار شهریو معیارهای ایجاد شهر خلاق نمونه مورد مطالعه شهرهای استان یزد)،جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1،1.

21-میرنجف موسوی، 1393، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه(مطالعة موردی: قوم کرد وترک)،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 7،7.

22-میرنجف موسوی، 1393، تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی،پژوهش های جغرافیای انسانی،، 46،46.

23-میرنجف موسوی، 1393، نقش مرز وقومیت در عملکرد نقاط شهری(مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)،ژئوپلتیک، 10،10.

24-میرنجف موسوی، 1393، رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّاقیت با تأکید بر تحقق شهر خلّاق با استفاده از تاپسیس و ANP،جغرافیا وآمایش شهری ومنطقه ای، 4،4.

25-میرنجف موسوی، 1392، بررسی نابرابری در آموزش وپرورش دانش آموزان دختر وپسرمقطع متوسطه استان آذربایجان غربی،نشریه زن در توسعه وسیاست، 11،11.

26-میرنجف موسوی، 1392، سطح بندی توسعه و اولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان،آمایش محیط، 6،6.

27-میرنجف موسوی، 1392، مکان یابی مراکز حساس ومهم نظامی در مناطق مرزی ایران وترکیه با توجه به شاخص های هیدروژئومورفوکلیمائی با رویکرد پدافند غیرعامل،مدیریت نظامی، 13،13.

28-میرنجف موسوی، 1392، تحلیل تطبیقی فازی سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب،جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 3،7.

29-میرنجف موسوی، 1392، تحلیل سرمایة اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله های شهر میاندوآب،پژوهش های جغرافیای انسانی، 45،45.

30-میرنجف موسوی، 1392، تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی خدمات درمانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)،آمایش محیط، 22،6.

31-میرنجف موسوی، 1392، راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائهکنندگان خدمات با استفاده از مدل های دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجانغربی)،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3،12.

32-میرنجف موسوی، 1392، شناشایی وتحلیل کانون های جرم خیز در راستایی دستیابی به امنیت پایدار(مورد شهر ارومیه)،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1،1.

33-میرنجف موسوی، 1392، مسائل زیست محیطی وتوسعه پایدار شهرستان های استان یزد،جغرافیا، 11،39.

34-میرنجف موسوی، 1392، ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه ی مرزی تمرچین پیرانشهر،جغرافیا وتوسعه، 11،11.

35-میرنجف موسوی، 1391، مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان،مطالعات شهری ومنطقه ای، 3،3.

36-میرنجف موسوی، 1391، ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت،فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی شهری، 3،3.

37-میرنجف موسوی، 1391، سطح بندی و مکان گزینی فعالیت های اقتصادی جهت ارائه راهبرد توسعه روستایی بر اساس مدل تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه موردی: شهرستان بهاباد)،فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیای ایران، 10،10.

38-میرنجف موسوی، 1391، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی باف تهای فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت،فصلنامه مطالعات وپژوهش های شهری ومنطقه ای، 4،15.

39-میرنجف موسوی، 1391، تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان آذربایجان غربی)،فصلنامه جغرافیا وتوسعه، 10،10.

40-میرنجف موسوی، 1391، تحلیل فضایی نابرابرهای منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران،فصلنامه بین المللی ژئوپولتیک، 8،8.

41-میرنجف موسوی، 1391، تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی(مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)،آمایش سرزمین، 4،2.

42-میرنجف موسوی، 1391، سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه،فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2،2.

43-میرنجف موسوی، 1391، مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب(مطالعه موردی میبد)،فضای جغرافیای، 12،12.

44-میرنجف موسوی، 1391، شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مطالعهی موردی: شهر میاندوآب)،پژوهش های جغرافیای انسانی، 44،44.

45- 1390، استراتژی های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها(مطالعه موردی: شهر زارچ)،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22،42.

46- 1390، ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی،جغرافیا فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، 9،9.

47- 1390، تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات درنواحی شهری،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

48- 1390، قطب های رشد به مثابه رویکردی در عدم تعادل های ناحیه ای ایران،فضای جغرافیایی.

49- 1390، بررسی رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی شهرستان میاندوآب(مطالعه موردی؛ بخش مرحمت‌آباد)،روستا وتوسعه، 14،14.

50- 1390، تحلیلی بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محلهی شهرک قائم شهر قم)،فصلنامه جغرافیایی آمایش.

51- 1390، تحلیلی بر اثربخشی ترازمالی (درآمد – هزینه) و نقش آن درکارایی عملکرد شهرداری شاهدیه،پژوهش وبرنامه ریزی شهری.

52- 0، In Vitro Efficacy of Four plant essential oils against botrytis cinerea pers.: Fr. And Mucor piriformis A. Fischer،Jeopb.

53- 0، مدل سازی توسعه کالبدی و تعیین مکان بهینه برای اسکان جمعیت شهر سردشت تا افق 1400 به روش دلفی و منطق بولین در محیط GIS،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (53)

1- 1393، ارزيابي اثرات مهاجرت در آمايش وتوسعه متوازن استان كردستان،اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران، زاهدان،ايران.

2- 1389، ارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي،سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به توسعه پايدار.

3- 1392، ارزيابي درجه فشردگي و گستردگي توسعه شهري از منظر توسعه پايدار (مطالعه موردي؛ شهر يزد)،اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار، مشهد،ايران.

4- 1394، ارزيابي شاخص هاي توسعة پايدار در مناطق مرزي استان آذربايجان غربي با استفاده ازتحليل رگرسيوني و روش تاپسيس،دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي وتوسعه پايدار معماري عمران،گردشگري ومحيط زيست شهري وروستايي، همدان،ايران.

5- 1393، ارزيابي قابليت ها و اثرات گردشگري بر توسعه پايدار محيطي باتاكيد بر شهر پايدار،دومين كنفرانس بين المللي سازه معماري وتوسعه شهري، تبريز،ايران.

6- 1393، ارزيابي ميزان تحققپذيري مولفههاي شهر خلّاق(نمونه موردي: شهر بناب)،كنفرانس ملي شهرسازي مديريت شهري وتوسعه پايدار، تهران،ايران.

7- 1393، ارزيابي و اولويت سنجي استفاده از الگوهاي مختلف دفع مواد زايددر مديريت پسماند ها،دومين كنفرانس بين المللي سازه معماري وتوسعه شهري، تبريز،ايران.

8- 1392، ارزيابي و رتبه بندي مسائل زيست محيطي بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرهاي استان يزد)،اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار، مشهد،ايران.

9- 1392، ارزيابي و مكان‌يابي پارك‌‌هاي محله‌اي با استفاده از مدل AHP در محيط GISمطالعه موردي: شهر مياندوآب،اولين همايش ملي معماري،مرمت،شهرسازي ومحيط زيست پايدار، همدان،ايران.

10- 1392، ارزياتي تناسة توزيع جمعيت تا خدمات شهري تارويكردعدالت اجتماعي(نمونه موردي خدمات آموزشي مقطع راهنمايي شهر مياندوآب)،همايش معماري پايدار وتوسعه شهري، بوكان،ايران.

11- 1393، بررسي توسعه فيزيكي شهري و اثرات زيستمحيطي آن با استفاده از تكنيك هاي RSو GIS نمونه مورديشهر تبريزاز سالهاي1363تا1390،دومين كنگره بين المللي سازه، معماري وتوسعه شهري، تبريز،ايران.

12- 1392، بررسي روند تحولات جمعيتي جامعه عشايري در مناطق مرزي ايران(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)،اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت، اردبيل،ايران.

13- 1394، بررسي ميزان نابرابري هاي ناحيه اي در استان خراسان رضوي و راهبردهاي آمايشي آنبا استفاده از مدل هاي تحليل عاملي و تحليل خوشه اي،همايش ملي جايگاه علوم گردشگري در آمايش سرزمين وتوسعه منطقه اي با تاكيد بر استان گلستان، گرگان،ايران.

14- 1392، بررسي نقش امامزادگان در توسعه گردشگري زيارتي(مطالعه موردي: حرم مطهر حضرت احمد بن موسي كاظم (ع) ملقب به شاهچراغ)،نخستين كنگره بين المللي امامزادگان، اصفهان،ايران.

15- 1393، بررسي و تحليل حضور زنان در فضاهاي عمومي (مطالعه موردي: شهر مياندوآب)،سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي زنان وخانواده، ساري،ايران.

16- 1392، برنامه ريزي مسكن وبرآورد نياز بالقوه مطالعه موردي استان يزد،اولين همايش ملي جغرافيا شهرسازي وتوسعه پايدار، تهران،ايران.

17- 1391، تاثير عوامل ژئومورفولوژيكي(شكل زمين) در پراكندگي شهرهاي استان آذربايجان غربي،همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي وزيستگاه انسان، تهران،ايران.

18- 1389، تاثير مهاجرت در توزيع فضايي جرم در شهر اروميه،اولين همايش مهاجرت- نظم و امنيت.

19- 1393، تبيين جايگاه شهرهاي مياني در توسعه فضايي استان آذربايجان غربي،دومين همايش پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري، تهران،ايران.

20- 1394، تبيين علل نابرابري هاي ناحيه اي استان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك ويكور،اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران، تهران،ايران.

21- 1394، تبيين مسائل قومي با رويكرد پدافند غيرعامل وتحقق امنيت پايدار(مطالعه موردي استان آذربايجان غربي)،هشتمين كنفرانس انجمن ژئوپلتيك ايران، سنندج،ايران.

22- 1393، تبيين نقش تمركز زدايي فعاليت هاي صنعتي كلانشهر تبريز در توسعه متعادل منطقه اي (مطالعه موردي استان آذر بايجان شرقي،دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري، تهران،ايران.

23- 1394، تبيين نقش شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در آمايش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختياري (با استفاده از مدل tapsis)،اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا ومحيط زيست پاك، همدان،ايران.

24- 1393، تبيين نقش شهرها در توسعه پايدار مناطق مرزي مطالعه موردي استان آذربايجان غربي،دومين همايش ملي در پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري، تهران،ايران.

25- 1394، تبيين و آمايش شهرهاي منطقه كلانشهر تهران بر اساس شاخصهاي توسعه با استفاده از مدل VICOR،دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي، تهران،ايران.

26- 1394، تحليل اثرات اقتصادي- اجتماعي بازارچه هاي مرزي بر آمايش فضايي نواحي مرزي نمونه موردي: بازارچه سيرانبند بانه،اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران، تهران،ايران.

27- 1394، تحليل تطبيقي نابرابري هاي منطقه اي بين استان هاي همجوار(مطالعه موردي:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختياري(،اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران، تهران،ايران.

28- 1393، تحليل توزيع فضايي زيرساخت هاي ثانويه گردشگري در شهر اروميه،اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري وشهرسازي، تهران،ايران.

29- 1392، تحليل جايگاه عدالت اجتماعي در ساختار فضايي شهربا تاكيد بر شاخص هاي پايداري شهري(مطالعه موردي: شهر ماكو)،اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار، مشهد،ايران.

30- 1394، تحليل جمعيت شناختي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با تأكيد بر مناطق مرزي طي سالهاي 1355-1390،دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي وتوسعه پايدار معماري عمران،گردشگري ومحيط زيست شهري وروستايي، همدان،ايران.

31- 1394، تحليل فضايي سطح بندي شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي و بهداشتي توسعه دراستان آذزبايجان غربي(با استفاده از تكنيكtapsis،همايش ملي جايگاه علوم گردشگري در آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي با تاكيد بر استان گلستان، گرگان،ايران.

32- 1394، تحليل فضايي و ترسيم نقشه جغرافيايي مرگ و مير در استان ايلام،اولين همايش ملي علوم زمين وتوسعه شهري، تبريز،ايران.

33- 1389، تحليل قابليتهاي استانهاي مرزي ايران در توسعه همكاريهاي بين مرزي با كشورهاي همسايه و جهان اسلام،چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام.

34- 1394، تحليلي بر سياست هاي قومي ومشاركت سياسي اقوام ايراني با تاكيد بر جامعه كرد ايران،هشتيمن كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران، سنندج،ايران.

35- 1393، تحليلي بر نقش مساجد در توسعه گردشگري مذهبي(مطالعه موردي قديمي ترين مسجد ايران مسجد فهرج)،سومين همايش ملي مساجد وجهان اسلام، ياسوج،ايران.

36- 1392، تحليلي بر نقش مهاجرت عشاير قشقايي در شكل گيري سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: فيروزآباد فارس)،اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت، اردبيل،ايران.

37- 1389، توسعه پايدار راهي به سوي توانمند سازي شهرهاي كويري ايران(شهر اشكذر)،دومين همايش ملي شهر سالم، سبزوار،ايران.

38- 1389، توسعه پايدار راهي به سوي توانمندسازي بافت فرسوده شهرهاي كويري استان يزد،دومين همايش ملي شهر سالم.

39- 1393، راهبردهاي آمايشي متعادل سازي جمعيت در منطقه شمال غرب كشو،دومين همايش ملي در پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري، تهران،ايران.

40- 1393، سيري در مفاهيم وضرورت برنامه آمايش سرزمين در كشور،همايش علوم جغرافيايي ايران، تهران،ايران.

41- 1393، ضرورت شكل گيري آينده پژوهي وطراحي سناريو در آمايش سرزمين،اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران، زاهدان،ايران.

42- 1392، ظرفيت ها و تنگناها و رتبه بندي اقتصادي ايلات و عشاير مناطق مرزي(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)،اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت، اردبيل،ايران.

43- 1393، عدالت جغرافيايي وآمايش سرزمين،همايش علوم جغرافيايي ايران، تهران،ايران.

44- 1393، كاربرد روش هاي كمي و كيفي پژوهش در مطالعات شهرسازي،نخستين همايش روش تحقيق در شهرسازي و معماري، يزد،ايران.

45- 1392، مقايسه تطبيقي بين ارائه خدمات و كاهش روند مهاجرفرستيجامعه عشايري در مناطق مرزي (مطالعه موردي: عشاير استان آذربايجان غربي)،اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت، اردبيل،ايران.

46- 1392، نقش حكومت هاي محلي در حكمروايي خوب شهري در راستاي تحقق توسعه پايدار،پنجمين كنفرانس برنامه ريزي ومديريت شهري، مشهد،ايران.

47- 1390، نقش راهبردي توسعه مناطق مرزي درتحقق سند چشم انداز توسعه كشور،يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران، تهران،ايران.

48- 1389، نقش شهر هاي مياني در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي شهرهاي مياني استان فارس)،سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به توسعه پايدار.

49- 1392، نقش شهرداريهادركنترل ساخت وسازهاي شهري(پرونده هاي ساختماني، كمسيون ماده5و110و،همايش معماري پايدار وتوسعه شهري، بوكان،ايران.

50- 1393، نقش شهرهاي مياني در توسعه منطقه اي( مطالعه موردي بناب)،اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي وتوسعه پايدار، تهران،ايران.

51- 1389، نقش شهرهاي مياني در توسعه منطقه اي(مطالعه موردي: شهرهاي مياني استان فارس)،سومين همايش ملي جغرافيا ورويكرد توسعه پايدار، پيرانشهر،ايران.

52- 1391، نقش عوامل ژئومورفولوژيكي(ارتفاع) درآمايش سرزمين سكونتگاههاي شهري استان آذربايجان غربي،همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي وزيستگاه انسان، تهران،ايران.

53- 1393، نقش مصنوعات معنادار فرهنگي در توسعه گردشگري شهري در شهرهاي حوزه خليج فارس با تاكيد بر موسيقي( مطالعه موردي: بوشهر)،دهمين همايش علمي پژوهشي خليج فارس، بندرعباس،ايران.
کتاب های چاپ شده (10)

1-میرنجف موسوی، 1394، گردشگری ساحلی (ماهیت ومفاهیم).

2-میرنجف موسوی، 1394، گردشگری مذهبی(ماهیت ومفاهیم).

3-میرنجف موسوی، 1394، پدافند غیرعامل تحولات قومی وامنیت پایدار در ایران وآذربایجان غربی.

4-میرنجف موسوی، 1393، نابرابری های آموزشی(برنامه ریزی، نظریه ها ومدلها)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

5-میرنجف موسوی، 1393، روش ها وتکنیکهای آمایش سرزمین، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

6-میرنجف موسوی، 1392، برنامه ریزی استراتژیک گردشگری(مفاهیم، اصول ومدلها).

7-میرنجف موسوی، 1392، روش های تصمیم گیری چند شاخصه در برنامه ریزی گردشگری.

8-میرنجف موسوی، 1391، روش های تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

9-میرنجف موسوی، 1390، برنامه ریزی توسعه شهرهای مرزی (مورد:آذربایجان غربی).

10-میرنجف موسوی، 1390، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری ومنطقه ای.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1389، ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-میرنجف موسوی،مهدی فتاحی، 1388، استقبال مردم از صندوق امانات وتاثیر آن در میزان سرقت در آذربایجان غربی ارومیه،شرکت سهامی آب منطقه ای تستان آذربایجان غربی.

3-میرنجف موسوی،بایزید شریفی، 1392، پهنه بندی وتحلیل تصادفات وسوانح رانندگی در سطح شهر ارومیه،اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (3)

1-مريم سامري، 1393، مدلسازي ساختاري كاهش نابرابري هاي آموزشي مناطق آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

2-مارال رحيمي، 1394، تبيين نقش اسكان جمعيت در تحقق توسعه پايدار مناطق مرزي( مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيمه رستم زاده، 1394، تبيين وآمايش نقش ساختار فضايي مناطق كلانشهري در توسعه منطقه اي( مطالعه موردي: كلانشهر تهران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.