• نام و نام خانوادگی
  • میرنجف موسوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • m.mousavi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (53)
کتاب های چاپ شده (10)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میرنجف موسوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (53)

1-میرنجف موسوی, "Strategies to Achieve on Sustainable Development Base on Analysis of Environmental Problems (Case Study: Cities of Yazd Province)", Advances in Environmental Biology, 2014, 8,8.

2-میرنجف موسوی, "Optimum Location of Neighbourhood Parks in Bonab City Using Analytic Network Process", Journal of Civil Engineering and Urbanism, 2012, 2,2.

3-میرنجف موسوی, "Need Assessment and Planning for the Vocational Majors in Urmia City", journal of agricultural and resource economics, 2012, 8,8.

4-میرنجف موسوی, "بررسی احساس امنیت در فضاهای شهری مطالعه موردی شهر سرخس", جغرافیا -انجمن جغرافیا, 1394, 13,13.

5-میرنجف موسوی, "تبیین نابرابری های آموزشی و ارائة مدل توسعة آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی", جغرافیا و آمایش شهری - منطقهای،, 1394, 5,5.

6-میرنجف موسوی, "تحلیل وضعیت و ارائه الگوی کاهش نابرابری های آموزشی براساس آموزه های دینی وارزش های انقلاب ا", دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی, 1394, 10,10.

7-میرنجف موسوی, "تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی(مطالع? موردی: شهر قروه)", مجلّة جغرافیا و توسعه فضای شهری،, 1394, 2,2.

8-میرنجف موسوی, "عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد", جغرافیا وآمایش شهری ومنطقه ای, 1394, 5,5.

9-میرنجف موسوی, "اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران", اطلاعات جغرافیایی سپهر, 1394, 24,24.

10-میرنجف موسوی, "تحلیل تناسب کاربری اراضی برای توسعه شهر تبریز با استفاده از مدلAHP-OWA", پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری،, 1394, 3,3.

11-میرنجف موسوی, "تحلیل جغرافیایی پیامدهای جابجایی پایتخت در ایران", فصلنامه بین المللی ژئوپلتیک, 1394, 1,11.

12-میرنجف موسوی, "تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تأکید بر توسع? روستاهای اطراف شهرها(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)", مجلّة پژوهش و برنامهریزی روستایی،, 1394, 4,4.

13-میرنجف موسوی, "بررسی تحلیل فضایی کانونهای جرمخیز در سطح محله های شهر یزدبا تأکید بر برنامه ریزی فرهنگی", پژوهش های جغرافیای انسانی،, 1394, 47,2.

14-میرنجف موسوی, "تأثیر وام های اشتغال زایی بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)", پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 1393, 2,2.

15-میرنجف موسوی, "تحلیلی بر علل شکلگیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر(مطالعه موردی: محل? شادقلی خان شهر قم)", فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1393, 29,29.

16-میرنجف موسوی, "مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش پرورش استان آذربایجان غربی", دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی, 1393, 3,3.

17-میرنجف موسوی, "مدلسازی کاهش نابرابری های آموزشی وعدالت گستری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی", مدیریت بر آموزش سازمانها, 1393, 3,3.

18-میرنجف موسوی, "تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری( مطالعه موردی: امام زاده جعفر یزد)", پژوهش وبرنامه ریزی شهری, 1393, 5,5.

19-میرنجف موسوی, "مدل سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک", پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 1393, 2,3.

20-میرنجف موسوی, "بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق(مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار شهریو معیارهای ایجاد شهر خلاق نمونه مورد مطالعه شهرهای استان یزد)", جغرافیا و توسعه فضای شهری, 1393, 1,1.

21-میرنجف موسوی, "تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه(مطالعة موردی: قوم کرد وترک)", فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی, 1393, 7,7.

22-میرنجف موسوی, "تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی", پژوهش های جغرافیای انسانی،, 1393, 46,46.

23-میرنجف موسوی, "نقش مرز وقومیت در عملکرد نقاط شهری(مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)", ژئوپلتیک, 1393, 10,10.

24-میرنجف موسوی, "رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّاقیت با تأکید بر تحقق شهر خلّاق با استفاده از تاپسیس و ANP", جغرافیا وآمایش شهری ومنطقه ای, 1393, 4,4.

25-میرنجف موسوی, "بررسی نابرابری در آموزش وپرورش دانش آموزان دختر وپسرمقطع متوسطه استان آذربایجان غربی", نشریه زن در توسعه وسیاست, 1392, 11,11.

26-میرنجف موسوی, "سطح بندی توسعه و اولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان", آمایش محیط, 1392, 6,6.

27-میرنجف موسوی, "مکان یابی مراکز حساس ومهم نظامی در مناطق مرزی ایران وترکیه با توجه به شاخص های هیدروژئومورفوکلیمائی با رویکرد پدافند غیرعامل", مدیریت نظامی, 1392, 13,13.

28-میرنجف موسوی, "تحلیل تطبیقی فازی سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب", جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای, 1392, 3,7.

29-میرنجف موسوی, "تحلیل سرمایة اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله های شهر میاندوآب", پژوهش های جغرافیای انسانی, 1392, 45,45.

30-میرنجف موسوی, "تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی خدمات درمانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)", آمایش محیط, 1392, 22,6.

31-میرنجف موسوی, "راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائهکنندگان خدمات با استفاده از مدل های دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجانغربی)", مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, 1392, 3,12.

32-میرنجف موسوی, "شناشایی وتحلیل کانون های جرم خیز در راستایی دستیابی به امنیت پایدار(مورد شهر ارومیه)", پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 1392, 1,1.

33-میرنجف موسوی, "مسائل زیست محیطی وتوسعه پایدار شهرستان های استان یزد", جغرافیا, 1392, 11,39.

34-میرنجف موسوی, "ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه ی مرزی تمرچین پیرانشهر", جغرافیا وتوسعه, 1392, 11,11.

35-میرنجف موسوی, "مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان", مطالعات شهری ومنطقه ای, 1391, 3,3.

36-میرنجف موسوی, "ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت", فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی شهری, 1391, 3,3.

37-میرنجف موسوی, "سطح بندی و مکان گزینی فعالیت های اقتصادی جهت ارائه راهبرد توسعه روستایی بر اساس مدل تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه موردی: شهرستان بهاباد)", فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیای ایران, 1391, 10,10.

38-میرنجف موسوی, "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی باف تهای فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت", فصلنامه مطالعات وپژوهش های شهری ومنطقه ای, 1391, 4,15.

39-میرنجف موسوی, "تحلیل فضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان آذربایجان غربی)", فصلنامه جغرافیا وتوسعه, 1391, 10,10.

40-میرنجف موسوی, "تحلیل فضایی نابرابرهای منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران", فصلنامه بین المللی ژئوپولتیک, 1391, 8,8.

41-میرنجف موسوی, "تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی(مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)", آمایش سرزمین, 1391, 4,2.

42-میرنجف موسوی, "سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه", فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 1391, 2,2.

43-میرنجف موسوی, "مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب(مطالعه موردی میبد)", فضای جغرافیای, 1391, 12,12.

44-میرنجف موسوی, "شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی (مطالعهی موردی: شهر میاندوآب)", پژوهش های جغرافیای انسانی, 1391, 44,44.

45- "استراتژی های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها(مطالعه موردی: شهر زارچ)", مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 1390, 22,42.

46- "ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی", جغرافیا فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران, 1390, 9,9.

47- "تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات درنواحی شهری", فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, 1390.

48- "قطب های رشد به مثابه رویکردی در عدم تعادل های ناحیه ای ایران", فضای جغرافیایی, 1390.

49- "بررسی رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی شهرستان میاندوآب(مطالعه موردی؛ بخش مرحمت‌آباد)", روستا وتوسعه, 1390, 14,14.

50- "تحلیلی بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محلهی شهرک قائم شهر قم)", فصلنامه جغرافیایی آمایش, 1390.

51- "تحلیلی بر اثربخشی ترازمالی (درآمد – هزینه) و نقش آن درکارایی عملکرد شهرداری شاهدیه", پژوهش وبرنامه ریزی شهری, 1390.

52- "In Vitro Efficacy of Four plant essential oils against botrytis cinerea pers.: Fr. And Mucor piriformis A. Fischer", Jeopb, 0.

53- "مدل سازی توسعه کالبدی و تعیین مکان بهینه برای اسکان جمعیت شهر سردشت تا افق 1400 به روش دلفی و منطق بولین در محیط GIS", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (53)

1- "ارزيابي اثرات مهاجرت در آمايش وتوسعه متوازن استان كردستان", اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران, 1393, زاهدان,ايران.

2- "ارزيابي توسعه پايدار شهرهاي استان آذربايجان غربي", سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به توسعه پايدار, 1389.

3- "ارزيابي درجه فشردگي و گستردگي توسعه شهري از منظر توسعه پايدار (مطالعه موردي؛ شهر يزد)", اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار, 1392, مشهد,ايران.

4- "ارزيابي شاخص هاي توسعة پايدار در مناطق مرزي استان آذربايجان غربي با استفاده ازتحليل رگرسيوني و روش تاپسيس", دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي وتوسعه پايدار معماري عمران،گردشگري ومحيط زيست شهري وروستايي, 1394, همدان,ايران.

5- "ارزيابي قابليت ها و اثرات گردشگري بر توسعه پايدار محيطي باتاكيد بر شهر پايدار", دومين كنفرانس بين المللي سازه معماري وتوسعه شهري, 1393, تبريز,ايران.

6- "ارزيابي ميزان تحققپذيري مولفههاي شهر خلّاق(نمونه موردي: شهر بناب)", كنفرانس ملي شهرسازي مديريت شهري وتوسعه پايدار, 1393, تهران,ايران.

7- "ارزيابي و اولويت سنجي استفاده از الگوهاي مختلف دفع مواد زايددر مديريت پسماند ها", دومين كنفرانس بين المللي سازه معماري وتوسعه شهري, 1393, تبريز,ايران.

8- "ارزيابي و رتبه بندي مسائل زيست محيطي بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرهاي استان يزد)", اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار, 1392, مشهد,ايران.

9- "ارزيابي و مكان‌يابي پارك‌‌هاي محله‌اي با استفاده از مدل AHP در محيط GISمطالعه موردي: شهر مياندوآب", اولين همايش ملي معماري،مرمت،شهرسازي ومحيط زيست پايدار, 1392, همدان,ايران.

10- "ارزياتي تناسة توزيع جمعيت تا خدمات شهري تارويكردعدالت اجتماعي(نمونه موردي خدمات آموزشي مقطع راهنمايي شهر مياندوآب)", همايش معماري پايدار وتوسعه شهري, 1392, بوكان,ايران.

11- "بررسي توسعه فيزيكي شهري و اثرات زيستمحيطي آن با استفاده از تكنيك هاي RSو GIS نمونه مورديشهر تبريزاز سالهاي1363تا1390", دومين كنگره بين المللي سازه، معماري وتوسعه شهري, 1393, تبريز,ايران.

12- "بررسي روند تحولات جمعيتي جامعه عشايري در مناطق مرزي ايران(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)", اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت, 1392, اردبيل,ايران.

13- "بررسي ميزان نابرابري هاي ناحيه اي در استان خراسان رضوي و راهبردهاي آمايشي آنبا استفاده از مدل هاي تحليل عاملي و تحليل خوشه اي", همايش ملي جايگاه علوم گردشگري در آمايش سرزمين وتوسعه منطقه اي با تاكيد بر استان گلستان, 1394, گرگان,ايران.

14- "بررسي نقش امامزادگان در توسعه گردشگري زيارتي(مطالعه موردي: حرم مطهر حضرت احمد بن موسي كاظم (ع) ملقب به شاهچراغ)", نخستين كنگره بين المللي امامزادگان, 1392, اصفهان,ايران.

15- "بررسي و تحليل حضور زنان در فضاهاي عمومي (مطالعه موردي: شهر مياندوآب)", سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي زنان وخانواده, 1393, ساري,ايران.

16- "برنامه ريزي مسكن وبرآورد نياز بالقوه مطالعه موردي استان يزد", اولين همايش ملي جغرافيا شهرسازي وتوسعه پايدار, 1392, تهران,ايران.

17- "تاثير عوامل ژئومورفولوژيكي(شكل زمين) در پراكندگي شهرهاي استان آذربايجان غربي", همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي وزيستگاه انسان, 1391, تهران,ايران.

18- "تاثير مهاجرت در توزيع فضايي جرم در شهر اروميه", اولين همايش مهاجرت- نظم و امنيت, 1389.

19- "تبيين جايگاه شهرهاي مياني در توسعه فضايي استان آذربايجان غربي", دومين همايش پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري, 1393, تهران,ايران.

20- "تبيين علل نابرابري هاي ناحيه اي استان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك ويكور", اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران, 1394, تهران,ايران.

21- "تبيين مسائل قومي با رويكرد پدافند غيرعامل وتحقق امنيت پايدار(مطالعه موردي استان آذربايجان غربي)", هشتمين كنفرانس انجمن ژئوپلتيك ايران, 1394, سنندج,ايران.

22- "تبيين نقش تمركز زدايي فعاليت هاي صنعتي كلانشهر تبريز در توسعه متعادل منطقه اي (مطالعه موردي استان آذر بايجان شرقي", دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري, 1393, تهران,ايران.

23- "تبيين نقش شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در آمايش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختياري (با استفاده از مدل tapsis)", اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا ومحيط زيست پاك, 1394, همدان,ايران.

24- "تبيين نقش شهرها در توسعه پايدار مناطق مرزي مطالعه موردي استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي در پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري, 1393, تهران,ايران.

25- "تبيين و آمايش شهرهاي منطقه كلانشهر تهران بر اساس شاخصهاي توسعه با استفاده از مدل VICOR", دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي, 1394, تهران,ايران.

26- "تحليل اثرات اقتصادي- اجتماعي بازارچه هاي مرزي بر آمايش فضايي نواحي مرزي نمونه موردي: بازارچه سيرانبند بانه", اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران, 1394, تهران,ايران.

27- "تحليل تطبيقي نابرابري هاي منطقه اي بين استان هاي همجوار(مطالعه موردي:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختياري(", اولين كنفرانس علمي پژوهشي افق نوين در علوم جغرافيا وبرنامه ريزي، معماري وشهرسازي ايران, 1394, تهران,ايران.

28- "تحليل توزيع فضايي زيرساخت هاي ثانويه گردشگري در شهر اروميه", اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري وشهرسازي, 1393, تهران,ايران.

29- "تحليل جايگاه عدالت اجتماعي در ساختار فضايي شهربا تاكيد بر شاخص هاي پايداري شهري(مطالعه موردي: شهر ماكو)", اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار, 1392, مشهد,ايران.

30- "تحليل جمعيت شناختي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با تأكيد بر مناطق مرزي طي سالهاي 1355-1390", دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي وتوسعه پايدار معماري عمران،گردشگري ومحيط زيست شهري وروستايي, 1394, همدان,ايران.

31- "تحليل فضايي سطح بندي شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي و بهداشتي توسعه دراستان آذزبايجان غربي(با استفاده از تكنيكtapsis", همايش ملي جايگاه علوم گردشگري در آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي با تاكيد بر استان گلستان, 1394, گرگان,ايران.

32- "تحليل فضايي و ترسيم نقشه جغرافيايي مرگ و مير در استان ايلام", اولين همايش ملي علوم زمين وتوسعه شهري, 1394, تبريز,ايران.

33- "تحليل قابليتهاي استانهاي مرزي ايران در توسعه همكاريهاي بين مرزي با كشورهاي همسايه و جهان اسلام", چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام, 1389.

34- "تحليلي بر سياست هاي قومي ومشاركت سياسي اقوام ايراني با تاكيد بر جامعه كرد ايران", هشتيمن كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران, 1394, سنندج,ايران.

35- "تحليلي بر نقش مساجد در توسعه گردشگري مذهبي(مطالعه موردي قديمي ترين مسجد ايران مسجد فهرج)", سومين همايش ملي مساجد وجهان اسلام, 1393, ياسوج,ايران.

36- "تحليلي بر نقش مهاجرت عشاير قشقايي در شكل گيري سكونتگاه هاي غيررسمي (مطالعه موردي: فيروزآباد فارس)", اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت, 1392, اردبيل,ايران.

37- "توسعه پايدار راهي به سوي توانمند سازي شهرهاي كويري ايران(شهر اشكذر)", دومين همايش ملي شهر سالم, 1389, سبزوار,ايران.

38- "توسعه پايدار راهي به سوي توانمندسازي بافت فرسوده شهرهاي كويري استان يزد", دومين همايش ملي شهر سالم, 1389.

39- "راهبردهاي آمايشي متعادل سازي جمعيت در منطقه شمال غرب كشو", دومين همايش ملي در پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا وگردشگري, 1393, تهران,ايران.

40- "سيري در مفاهيم وضرورت برنامه آمايش سرزمين در كشور", همايش علوم جغرافيايي ايران, 1393, تهران,ايران.

41- "ضرورت شكل گيري آينده پژوهي وطراحي سناريو در آمايش سرزمين", اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تاكيد بر جنوب شرق ايران, 1393, زاهدان,ايران.

42- "ظرفيت ها و تنگناها و رتبه بندي اقتصادي ايلات و عشاير مناطق مرزي(مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)", اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت, 1392, اردبيل,ايران.

43- "عدالت جغرافيايي وآمايش سرزمين", همايش علوم جغرافيايي ايران, 1393, تهران,ايران.

44- "كاربرد روش هاي كمي و كيفي پژوهش در مطالعات شهرسازي", نخستين همايش روش تحقيق در شهرسازي و معماري, 1393, يزد,ايران.

45- "مقايسه تطبيقي بين ارائه خدمات و كاهش روند مهاجرفرستيجامعه عشايري در مناطق مرزي (مطالعه موردي: عشاير استان آذربايجان غربي)", اولين همايش ملي عشاير،نظم وامنيت, 1392, اردبيل,ايران.

46- "نقش حكومت هاي محلي در حكمروايي خوب شهري در راستاي تحقق توسعه پايدار", پنجمين كنفرانس برنامه ريزي ومديريت شهري, 1392, مشهد,ايران.

47- "نقش راهبردي توسعه مناطق مرزي درتحقق سند چشم انداز توسعه كشور", يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران, 1390, تهران,ايران.

48- "نقش شهر هاي مياني در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي شهرهاي مياني استان فارس)", سومين همايش ملي جغرافيا و رويكرد علمي به توسعه پايدار, 1389.

49- "نقش شهرداريهادركنترل ساخت وسازهاي شهري(پرونده هاي ساختماني، كمسيون ماده5و110و", همايش معماري پايدار وتوسعه شهري, 1392, بوكان,ايران.

50- "نقش شهرهاي مياني در توسعه منطقه اي( مطالعه موردي بناب)", اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي وتوسعه پايدار, 1393, تهران,ايران.

51- "نقش شهرهاي مياني در توسعه منطقه اي(مطالعه موردي: شهرهاي مياني استان فارس)", سومين همايش ملي جغرافيا ورويكرد توسعه پايدار, 1389, پيرانشهر,ايران.

52- "نقش عوامل ژئومورفولوژيكي(ارتفاع) درآمايش سرزمين سكونتگاههاي شهري استان آذربايجان غربي", همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي وزيستگاه انسان, 1391, تهران,ايران.

53- "نقش مصنوعات معنادار فرهنگي در توسعه گردشگري شهري در شهرهاي حوزه خليج فارس با تاكيد بر موسيقي( مطالعه موردي: بوشهر)", دهمين همايش علمي پژوهشي خليج فارس, 1393, بندرعباس,ايران.
کتاب های چاپ شده (10)

1-میرنجف موسوی, "گردشگری ساحلی (ماهیت ومفاهیم)", 1394.

2-میرنجف موسوی, "گردشگری مذهبی(ماهیت ومفاهیم)", 1394.

3-میرنجف موسوی, "پدافند غیرعامل تحولات قومی وامنیت پایدار در ایران وآذربایجان غربی", 1394.

4-میرنجف موسوی, "نابرابری های آموزشی(برنامه ریزی، نظریه ها ومدلها)", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

5-میرنجف موسوی, "روش ها وتکنیکهای آمایش سرزمین", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

6-میرنجف موسوی, "برنامه ریزی استراتژیک گردشگری(مفاهیم، اصول ومدلها)", 1392.

7-میرنجف موسوی, "روش های تصمیم گیری چند شاخصه در برنامه ریزی گردشگری", 1392.

8-میرنجف موسوی, "روش های تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهری ومنطقه ای", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

9-میرنجف موسوی, "برنامه ریزی توسعه شهرهای مرزی (مورد:آذربایجان غربی)", 1390.

10-میرنجف موسوی, "کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری ومنطقه ای", 1390.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1389, کاربردی.

2-میرنجف موسوی,مهدی فتاحی, "استقبال مردم از صندوق امانات وتاثیر آن در میزان سرقت در آذربایجان غربی ارومیه", شرکت سهامی آب منطقه ای تستان آذربایجان غربی, 1388.

3-میرنجف موسوی,بایزید شریفی, "پهنه بندی وتحلیل تصادفات وسوانح رانندگی در سطح شهر ارومیه", اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی, 1392.
پایان نامه ها (3)

1-مريم سامري, "مدلسازي ساختاري كاهش نابرابري هاي آموزشي مناطق آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي به منظور نيل به توسعه پايدار آموزشي", پایان نامه دكترا, 1393, استاد مشاوره.

2-مارال رحيمي, "تبيين نقش اسكان جمعيت در تحقق توسعه پايدار مناطق مرزي( مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سيمه رستم زاده, "تبيين وآمايش نقش ساختار فضايي مناطق كلانشهري در توسعه منطقه اي( مطالعه موردي: كلانشهر تهران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.