• نام و نام خانوادگی
  • قنبر آذرنیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه برق
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
جوایز و افتخارات (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قنبر آذرنیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1396، مهندسی برق- مخابرات،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1392، مهندسی برق -مخابرات،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1390، مهندسی برق -مخابرات،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (9)

1-Abbas Ali Sharifi, Ghanbar Azarnia, 2019, Gaussian orthogonal matrix transform approach for PAPR reduction of optical OFDM signals,Optoelectronics Letters.

2-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Tohid Yousefi Rezaii, 2019, Generic cooperative and distributed algorithm for recovery of signals with the same sparsity profile in wireless sensor networks: a non-convex approach,The Journal of Supercomputing, vol. 75, no. 5.

3-Hamid Shiri, Mohammad Ali Tinati, Marian Codreanu, Ghanbar Azarnia, 2018, Distributed sparse diffusion estimation with reduced communication cost,IET Signal Processing, vol. 12, no. 8.

4-Seyedeh Nasim Adnani, Mohammad Ali Tinati, Ghanbar Azarnia, Tohid Yousefi Rezaii, 2018, Energy-efficient data reconstruction algorithm for spatially-and temporally correlated data in wireless sensor networks,IET Signal Processing, vol. 12, no. 8.

5-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, 2015, Steady-state analysis of the deficient length incremental LMS adaptive networks with noisy links,AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 69, no. 1.

6-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Tohid Yousefi Rezaii, 2017, Cooperative and distributed algorithm for compressed sensing recovery in WSNs,IET Signal Processing, vol. 12, no. 3.

7-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, 2015, Steady-state analysis of the deficient length incremental LMS adaptive networks,Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 34, no. 9.

8-Rashid Ghorbani Afkhami, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, 2016, Cardiac arrhythmia classification using statistical and mixture modeling features of ECG signals,Pattern Recognition Letters, vol. 70.

9-قنبر آذرنیا، محمدعلی طینتی، پاییز 94، افزایش همگرایی شبکه هاي تطبیقی با لینکهاي نویزي: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده افزایشی طول متغیر،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 45 ، شماره 3، .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-Paria Mohammadzadeh, Shahla Mohseni Fard, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, 2019, Location Estimation of Sensor nodes in 3-d Wireless Sensor Networks Based on Multidimensional Support Vector Regression,27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

2-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Rashid Ghorbani Afkhami, 2016, Heart blocks detection in ECG signals using time frequency distribution techniques,24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

3-الهام شریفی - محمود محصل فقهی - قنبر آذرنیا، اردیبهشت 1398، تخمین کانال سامانه‏ های چندورودی-چندخروجی حجیم با آرایه آنتن لنز با استفاده از روش‏های بهینه سازی محدب در مخابرات موج میلیمتری،بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد،.

4-محسن شیخ حسینی، قنبر آذرنیا، آبان ماه 1397، محاسبه کرانهاي آنتروپی تفاضلی نویز ضربهاي با توزیع مخلوط-نرمال،چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، دانشگاه تبریز.

5-Ghanbar Azarnia, Roghieh Mohammadloo, Mohammad Ali Tinati, 2014, Regular combining of cooperative and non-cooperative schemes for mitigation of the effect of noisy links in diffusion LMS adaptive networks,22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

6-Roghieh Mohammadloo, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, 2013, Increasing the initial convergence of distributed diffusion LMS algorithm by a new variable tap-length variable step-size method,21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).
جوایز و افتخارات (7)

1- 1396، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری رشته مهندسی برق مخابرات از دانشگاه تبریز..

2- 1392، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات از دانشگاه تبریز..

3- 1390، فارغ التحصیل رتبه دوم مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق مخابرات در دانشگاه تبریز..

4- 1392، ورود به مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز..

5- 1390، ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز..

6- 1396، برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی بنیاد ملی نخبگان..

7- 1390-1396، عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز..