• نام و نام خانوادگی
  • رقیه سرلاب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رقیه سرلاب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1397، تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1392، تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1390، تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (14)

1-محمدرسول خدادادی، رقیه سرلاب، سارا معصوم زاده، 1398، اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده‌های تابلوئی،نشریه مدیریت ورزشی ، https://jsm.ut.ac.ir/article_75273.html.

2-رقیه سرلاب، فاطمه عبدوی، 1393، بازاريابي و نقش تبلیغات در صنعت ورزش ،مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش، http://jmobs.azad.ac.ir/article_534616.html.

3-رقیه سرلاب، فریبا عسکریان، حسین اصغرپور ، 1398، تاثیر رژیم‌های ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی ایران و شرکای تجاری،نشریه مدیریت ورزشی ، https://journal.ut.ac.ir/article_73618.html.

4-Geoff Dickson، Mohammad Rasoul Khodadadi، Adel Shomali، Roghayeh Sarlab، 2019، Determining the foreign market potential for Iranian sporting goods، 10.1504/IJBEX.2019.10023283.

5-محمدرسول خدادادی، مریم فرید فتحی، رقیه سرلاب، 1395، شناسایی و اولویت بندی انگیزه مشتریان برخرید کالای ورزشی دست دوم در ایران،دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز، https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Documents/1397/02/31/13970231000082.pdf.

6-یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی ؛ معصومه اعلمی کشکی؛ رقیه سرلاب، 1394، رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در - ورزش، http://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2493.html.

7-MohammadrasoulKhodadadi، Mohammad Pourranjbar، Abolfazl Bejani ،Roghayeh Sarlab، 2015، The Structural Equation Model of Brand Identity with Attitudinal and Behavioral Loyalty of Iranian Football League’s Fans،Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport، http://www.pm3.ro/pdf/60/ro/10%20-%20khodadadi%20%20%20118-124.pdf.

8-محمدرسول خدادادی، رقیه سرلاب، ابوالفضل بجانی، 1395، وبسنجی وبسایتهای دانشکدههای تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از روش topsis و vikore،پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)، http://ensani.ir/file/download/article/20161109141731-10002-50.pdf.

9-فریبا عسکریان، محمدرسول خدادادی، رقیه سرلاب، 1396، پیش بینی و مدلسازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARMA طی سالهای 1391 - 13 ،مطالعات مدیریت ورزشی، http://smrj.ssrc.ac.ir/article_917.html.

10-رقیه سرلاب، فریبا عسکریان، حسین اصغرپور، 1397، درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی،فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، http://ensani.ir/file/download/article/1552376829-9763-50-1.pdf.

11-فریبا عسکریان، حسین اصغرپور، رقیه سرلاب، 1395، بررسی مزیت نسبی صادرات کالاهای ورزشی ایران،فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، http://smrj.ssrc.ac.ir/article_719.html.

12-محمدرسول خدادادی، محمد سرلاب، رقیه سرلاب، 1396، پیش بینی و مدلسازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سالهای 1391 - 1371،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی مازندران، http://msb.journals.umz.ac.ir/article_1875.html.

13-فریبا عسکریان، حسین اصغرپور، رقیه سرلاب، 1395، تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی مازندران، http://msb.journals.umz.ac.ir/article_1136.html.

14-رقیه سرلاب، فریبا عسکریان، 1396، رابطه علیت بین رشد صادرات کالاهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی ایران،نشریه مدیریت ورزشی ، https://jsm.ut.ac.ir/article_63007.html.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مسعود فریدونی، جعفر گنچ خانلو، رقیه سرلاب، 1393، معنویت و اخلاق سازمانی در ورزش.

2-محمدرسول خدادادی، ابوالفضل بجانی، رقیه سرلاب،مریم فرید فتحی، 1395، برندهای فوتبال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-محمد پوررنجبر، ابوالفضل بجانی، رقیه سرلاب، دکتر محمدرسول خدادادی، 1395، مقایسه هوش فرهنگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشكي كرمان،کاربردی.

2-محمدرسول خدادادی، فاطمه عبدوی، رقیه سرلاب، 1396، امکان سنجی موفقیت تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور،کاربردی.

3-محمدرسول خدادادی، رقیه سرلاب، 1397، تمایل به پرداخت مردم و برآورد ارزش اقتصادی اماکن ورزشی شهر تبریز،کاربردی.