• نام و نام خانوادگی
  • شکوه اسمعیل بگی کرمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری سیستماتیک گیاهی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شکوه اسمعیل بگی کرمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری سیستماتیک گیاهی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1392-1396، سیستماتیک گیاهی،دانشگاه اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، 1388-1390، زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1383-1387، زیست شناسی-علوم گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مقالات ژورنال (3)

1-Esmailbegi، S.، Al-Shehbaz، I. A.، Pouch، M.، Mandáková، T.، Mummenhoff، K.، Rahiminejad، M. R.، Mirtadzadini، M. and Lysak، M. A.، 2018، Phylogeny and systematics of the tribe Thlaspideae (Brassicaceae) and the recognition of two new genera،TAXON.

2-Esmailbegi، S.، Lysak، M. A.، Rahiminejad، M. R.، Mirtadzadini، M.، Mummenhoff، K. and Al-Shehbaz، I. A.، 2017، A taxonomic revision of the genus Pseudocamelina (Brassicaceae، tribe Thlaspideae)،Phytotaxa، https://doi.org/10.11646/phytotaxa.313.1.8.

3-Esmailbegi، S.، Lysak، M. A.، Rahiminejad، M. R.، Mirtadzadini، M.، Mummenhoff، K. and Al-Shehbaz، I. A.، 2017، taxonomic revision of the genus Graellsia (Brassicaceae، tribe Thlaspideae)،Phytotaxa، https://doi.org/10.11646/phytotaxa.313.1.7.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Esmailbegi، S.، Kazempour Osaloo، S، Mirtadzadini، M.، 2012، Study of correlation between phylogenetic relationship and geographical distribution of Paracaryum members in Iran،17th National and 5th International Iranian Biology Conference. Organized by Shahid Bahonar University of Kerman، Iran.

2-Esmailbegi، S.، Kazempour Osaloo، S، Mirtadzadini، M.، 2012، Prediction of the Medicinal Properties of Plant Species of the Tribe Cynoglosseae (Boraginaceae) Using Phylogenetic Analysis،National conference on medicinal plant، Kish Island، Iran.

3-Esmailbegi، S.، Kazempour Osaloo، S، Mirtadzadini، M، 2012، The genus Paracaryum (Boraginaceae-Cynoglosseae): A Phylogenetic Perspective based on nrDNA ITS sequences،The first conference of DNA Barcoding and Taxonomy. Organized by University of Ferdowsi، Mashhad، Iran.

4-Kazempour Osaloo، S، Esmailbegi، S.، Mirtadzadini، M، 2011، Phylogeny of the tribe Cynoglosseae (Boraginaceae s. str.) as inferred from nrDNA ITS sequences in Iran،XVIII international Botanical Congress، Melbourn Australia.
دروس تدریس شده (7)

1-پویایی شناسی جمعیت، کارشناسی ارشد،982.

2-اکولوژی محیط زیست، کارشناسی ارشد،981.

3-اصول و روش های رده بندی گیاهان، کارشناسی،981.

4-مبانی بوم شناسی، کارشناسی،981.

5-سیستماتیک گیاهی 3، کارشناسی،982.

6-سیستماتیک گیاهی 2، کارشناسی،981.

7-سیستماتیک گیاهی 1، کارشناسی،982.
جوایز و افتخارات (1)

1-Shokouh Esmailbegi Kermani، 2017، Systematics and phylogeny of the tribe Thlaspideae (Brassicaceae)،International Association for Plant Taxonomy-IAPT.