• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا مظفری تازه کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • a.mozaffari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا مظفری تازه کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-علیرضا مظفری تازه کندی/پریسا حبیبی، 1394، تحلیل ژرف ساخت استعاره دختر رز با تأکید بر شعر حافظ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 11،1.

2-علیرضا مظفری تازه کندی، 1393، فرایند درونی سازی در مثنوی معنوی،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 10،4.

3-علیرضا مظفری تازه کندی- علی دلائی میلان ( دانشجوی دکتری)، 1392، بررسی مبانی فلسفی عرفانی هستی شناسی سنایی درحدیقه،مجله زبان وادب فارسی نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز.

4-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی (دانشجوی دکتری)، 1392، ضحاک و بین النهرین،مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.

5-علیرضا مظفری تازه کندی- علی اصغر زارعی0، 1392، مکتب سور رئالیسم و اندیشه های سهروردی،ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء.

6-علیرضا مظفری تازه کندی، 1392، ویژگی های بنیادی سبک های شعر فارسی،مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.

7-علیرضا مظفری تازه کندی، 1391، گفتمان شریعت و طریقت در تمثیل موسی و شبان،سایه سرو سهی (یادنامه دکتر منوچهر مرتضوی).

8-علیرضا مظفری تازه کندی و دکتر محمد نبی تولایی، 1390، زایش اسطوره ای نو در اودیسه هومر از اسطوره کهن،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی.

9-علیرضا مظفری تازه کندی، 1390، زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران،جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)، 44،3.

10-علیرضا مظفری تازه کندی، 1389، پیر مغان از نگاهی دیگر،جستار های ادبی.

11-علیرضا مظفری تازه کندی، 1389، رستم و هیرمند،زبان و ادب فارسی.

12- 1389، مولانا،عدم و اصالت ماهیت،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان -تخصص مولوی پژوهی، 4،1.

13- 1387، فرهنگ اندیشه و جبر زبانی،پژوهشنامه متین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1390، تناسب و تقابل عناصر در شعر شاملو،ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بابلسر،دانشگاه مازندران.

2- 1390، دگرديسي فرم ، زبان و ساختار در شعر سپيد،همايش ملي ادبيات معاصر، مهاباد،دانشگاه آزاد مهاباد.

3- 1386، مباني تعريف هنر نبوي،همايش بين المللي هنر نبوي.

4- 1391، ويژگي هاي بنيادي سبك هاي شعر فارسي،ششمين همايش ملي پژوهش هاي ادبي، تهران،ايران.
پایان نامه ها (24)

1-رقيه حاجي زاده، 1394، سياست و سياست گري در آثار سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ناهيده سلطاني، 1394، بررسي محتوايي و سبك شناختي اشعار محمد آقاسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-معصومه ناظمي، 1393، خوانش فيلمنامه اي از آثار داستاني معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فرزانه محمودي، 1394، بررسي سبك شناسي شعر نو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-هاجر فخيم، 1392، بررسي جايگاه عنصر حركت در شعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مريم عرفاني، 1391، سبك شناسي شعر كودك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فاطمه ابراهيمي، 1392، رمز پردازي هاي فنا و بقا در سه منظومه عرفاني حديقه،منطق الطير و مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-زينب فتحي زاده، 1391، جايگاه ولايت در متون نثر عرفاني تا سده هشتم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رحيم منفرد نعمتي، 1392، بررسي تطور روايت در داستانهاي كوتاه معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-پريسا حبيبي، 1391، بررسي عناصر زنانه در شعر حافظ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-علي دلائي ميلان، 1393، سير تطور انديشه هاي كلامي در منظومه هاي عرفاني سنايي ، عطار و مولوي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-مرضيه شكاري، 1393، تلقي از مرگ و را هاي گريز از آن در متون منظوم تا آخر سده هشتم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فريده چهار آيين، 1392، عنصر اضافه در قصائد خاقاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-طلعت مشكي مياوقي، 1393، بررسي سبك و تحليل محتواي شعر زيب النسابيگم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سهيلا بابا احمدي، 1392، وجوه طنز در آثار جمالزاده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-بهروز اسمعيل زاده، 1390، بررسي مكتب هاي ادبي در داستان نويسي معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-احمد احمدي، 1389، مفهوم آزادي و نماد پردازي هاي آن در شعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي نادري درشوري، 1390، بازتاب ني نامه در غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عزيز نصري، 1390، سرچشمه هاي فكري سروده هاي استاد شفيعي كدكني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فضه ايمان نژاد، 1389، مطابقه لمعات عراقي با فصوص الحكم ابن عربي با توجه به اشعه اللمعات جامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رقيه پيري، 1389، بررسي مكتب ناتوراليسم در شعر دوره مشزوطيت و معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بهزاد اميني، 1391، فرآيند دروني سازي در مثنوي معنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فاطمه فريدي عباس آبادي، 1391، مقايسه تطبيقي شروح مثنوي از ديدگاه ژرف ساخت تمثيلات مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سيد فريدون قدحچي آذر، 1390، جريان شناسي شعر سپيد بعد از دهه سي تا انقلاب 1357، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.