• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مفیدی چلان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (15)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی مفیدی چلان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1387، مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (33)

1-Morteza Mofidi Chelan ، Esmail Sheidai Karkaj، 2022، Grazing management effects on plant functional groups in Sahand summer rangelands، Northwest، Iran،ECOPERSIA، 10(2).

2-مرتضی مفیدی چلان ، حبیب نظرنژاد ، الهام محرم پور ، 1400، مکان‌یابی عملیات اصلاحی ذخیره نزولات آسمانی در عرصه‌های طبیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نازلو چای، ارومیه)،مدیریت اراضی، 9.

3-Iman Haghiyan Morteza Mofidi-Chelan Hossein Azadi Elnaz Nejatiyanpoure Javad Motamedi Esmaeil Sheidai-Karkaj Jürgen Scheffranc، 2021، Evaluating economic and ecological management to determine the economic size of pastoral units for different climatic zones in the northeast of Iran،Journal of Environmental Management، 301.

4-EsmaeilSheidai-Karkaj، Iman Haghiyan، Morteza Mofidi-Chelan، Abolfazl Sharifian-Bahreman، Hamid Siroosi، 2021، Determining and comparing grazing zones based on animals’ dung in semi-steppe rangelands: The case of North Iran،Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X21001090.

5-مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج، رقیه قریشی، 1400، برآورد ارزش اقتصادی حاصل از ترسیب کربن در بخشی از شوره زارهای اینچه برون، استان گلستان،نشریه مرتع، 2.

6-جواد معتمدی ، حسین ارزانی، مرتضی مفیدی چلان، 1400، چرای هدفمند دام، راهکاری برای مدیریت پوشش گیاهی و دستیابی به مراتع سالم،مجله ترویجی علوفه و خوراک دام.

7-جواد معتمدی، دلشاد بهرامی نیا، مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، برآورد ذخیرۀ کربن سالانۀ گونۀ Astragalus microcephalusدر سایتهای اکولوژیکی مراتع کوهستانی نازلوچای، آذربایجانغربی،نشریه مرتع و آبخیزداری، 73.

8-مرتضی مفیدی چلان، 1399، مدل تحلیل عملکرد چشم انداز رویکردی نوین در ارزیابی طرحهای مرتعداری در ایران،مطالعات علوم محیط زیست.

9-مرتضی مفیدی چلان، 1399، تحليل سطح پایداری نظام‌‌ دامداري سنتی وابسته به مراتع روستایی در دامنه‌های جنوبی سهند (مطالعه موردی: شهرستان مراغه، روستای چلان¬سفلی) ،نشریه مرتع.

10-عسگر حسین زاده، مهدی معمری، اردوان قربانی، مرتضی مفیدی چلان، 1398، تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان مهاجرت روستاییان (مطالعه موردی: سامان¬های عرفی روستایی حوزه انارچای مشگین شهر)،اقتصاد فضا و توسعه روستایی.

11-جواد معتمدی، مرتضی مفیدی چلان، مرتضی خداقلی، 1398، ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی اقدامات احیایی دریاچه ارومیه از دیدگاه جوامع محلی،طبیعت ایران.

12-جواد معتمدی ، حسین ارزانی، مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج، سحر بابایی، 1397، بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشه شایستگی چرای دام ،مجله علمی و پژوهشی مرتع و آبخیزداری.

13-مرتضی مفیدی چلان، جواد معتمدی، احمد علیجانپور ، محمد فیاض، ابوالفضل محسنی، 1397، تحليل اقتصادي توليد و كارايي فني واحدهای دامداري صنعتي و نظام های دامداري سنتی وابسته به مراتع در شهرستان مراغه، آذربايجان شرقي،مجله علمی و پژوهشی مرتع.

14-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، مهدی عشایر، مرتضی مفیدی چلان، 1396، تاثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی زیرحوزه های آبخیز عنبران چای،مجله علمی و پژوهشی پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی).

15-مرتضی مفیدی چلان، غلامعلی حشمتی، 1395، تأثیر لکه هاي گیاهی مختلف بر ويژگیهاي کیفی سطح خاك مطالعه موردی (حوضه صوفی¬چای شهرستان مراغه)،مجله علمی و پژوهشی اکوسیستمهای طبیعی ایران.

16-مرتضی مفیدی چلان-حسین بارانی- احمد عابدی سروستانی، جواد معتمدی- علیرضا دربان آستانه، 1396، تبیین شاخصهای ارزیابی پایداری زیست محیطی-بوم شناختی سامانهای عرفی مرتعی با تاکید بر مراتع ییلاقی سهند،مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

17-مرتضی مفیدی چلان-حسین بارانی- احمد عابدی سروستانی، جواد معتمدی- علیرضا دربان آستانه، 1396، تدوین و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی پایداری اجتماعی سامان‌های عرفی مرتعی با تأکید بر مراتع ییلاقی سهند،مجله علمی و پژوهشی مرتع.

18-مرتضی مفیدی چلان-حسین بارانی- احمد عابدی سروستانی، جواد معتمدی- علیرضا دربان آستانه، 1394، تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سهند شهرستان مراغه)،مجله علمی و پژوهشی روستا و توسعه.

19-مرتضی مفیدی چلان- حسین بارانی، 1394، فراتحلیل مطالعات قرق در ایران،حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی.

20-مرتضی مفیدی چلان- محمد جعفری- علی طویلی- احمد علیجانپور، 1395، تاٴثیر سه روش اصلاح مراتع بر ویژگی¬های پوشش¬گیاهی مراتع امام¬کندی ارومیه،پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی).

21-عزت اله مرادی- مرتضی مفیدی چلان، 1391، تاثیر قرق بر تغییرات ویژگیهای پوشش گياهي در مراتع نيمه استپي سميرم اصفهان (مطالعه موردی: قرق حنا)،مجله علمی و پژوهشی مرتع.

22-محسن فراهی- مرتضی مفیدی چلان- فیروزه مقیمی¬نژاد- رسول خطیبی- اسفندیار جهانتاب، 1393، بررسی تاٴثیر گونه¬های گیاهی گز و تاغ بر ویژگیهای خاک در منطقه سیستان،مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

23-اسماعیل شیدای- مرتضی مفیدی چلان- جواد معتمدی- موسی اکبرلو، 1392، تغییرات ماده آلی و عناصر غذایی خاک در شدت¬های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی چهارباغ استان گلستان)،مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

24-اسماعیل شیدای¬کرکج- مرتضی مفیدی چلان- اسفندیار جهانتاب، 1392، ارزیابی و مقایسه روش¬های مختلف فاصله¬ای برای اندازه¬گیری تراکم در بوته¬زارهای منطقه اینچه¬برون،جنگل و مرتع.

25-حسین ارزانی- جواد معتمدی- مرتضی مفیدی چلان- اسمعیل علی اکبر زاده آلنی، 1392، اثر توسعه رشد گیاه بر مقادیر شاخص¬های کیفیت علوفه و آگاهی از سطح تاٴمین آنها برای تاٴمین نیاز روزانه دام چرا کننده در مراتع نیمه استپی سبلان،مجله علمی و پزوهشی تحقیقات مرتع و بیابان.

26-حسین ارزانی- مرتضی مفیدی چلان- جواد معتمدی- جابر شریفی، 1390، مطلوبیت کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی ارشق اردبیل،مجله علمی و پژوهشی پژوهش و سازندگی.

27-Morteza Mofidi Chelan، Ahmad Alijanpour، Hossein Barani، Javad Motamedi، Hossein Azadi، Steven Van Passel، 2018، Economic sustainability assessment in semi-steppe rangelands،Science of The Total Environment، https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718316279.

28-Javad Motamedi، Morteza Mofidi Chelan، Saeed Rahmanpour، Mahshid Souri، 2018، Economic Evaluation of Shallot Utilization in Varnasa Rangeland، Naghadeh، Iran،Journal of Rangeland Science، http://www.rangeland.ir/article_542804.html.

29-Esmaeil Sheidai karkaj، Javad Motamedi، Ahmad Alijanpour، Morteza Mofidi Chelan، 2012، Evaluation of development potential and land use planning for land management of Chehel Chay watershed in Golestan، Iran،International Journal of Agriculture: Research and Review، https://www.researchgate.net/publication/262103434_Evaluation_of_development_potential_and_planning_land_management_of_Chehel_chay_watershed_in_Golestan_iran.

30-Morteza Mofidi Chelan، Mohammad Jafary، Ali Tavili، Mehdi Rashtbari، Ahmad Alijanpour، 2011، Effect of Pit Seeding on Soil and Vegetation Properties in Imam Kandi Rangelands، Iran،International journal of Agronomy and Plant Production ، https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20123384592.

31-Morteza Mofidi Chelan، Ahmad Alijanpour، Esmaeil Sheidai Karkaj، Mehdi Rashtbari، Javad Motamedi، 2012، Human-induced impacts of land use management on soil properties (case study: high-altitude area of Sahand mountain rangelands، East Azerbaijan-Iran)،International Research Journal of Applied and Basic Sciences، http://www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_148_121009133025.pdf.

32-Morteza Mofidi Chelan، Mehdi Rashtbari، Hassan Abbaspour، Ali Ebadi، Esmaeil Sheidai، Javad Motamedi، 2012، Impact of grazing on chemical، physical and biological properties of soils in the mountain rangelands of Sahand، Iran،Rangeland Journal، https://www.publish.csiro.au/RJ/RJ11087.

33-Morteza Mofidi Chelan، Mohammad Jafari ، Ali Tavili ، Mehdi Rashtbari، Ahmad Alijanpour، 2013، Grazing exclusion Effect on Vegetation and Soil Properties in Imam Kandi Rangelands، Iran،Arid Land Research and Management، https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15324982.2012.719575.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1-مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، بررسی و معرفي تنوع فلورستیک مراتع حوضه نازلو¬چای ارومیه،دهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار.

2-مرتضی مفیدی چلان، 1399، اثرات بوم¬گردی بر توانمند سازی جوامع محلی روستایی و عشایری،دهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار.

3-مرتضی مفیدی چلان، 1399، ضرورت ارزیابی پایداری زیست محیطی- بوم شناختی در منابع طبیعی با تاکید بر مراتع،دهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار.

4-مرتضی مفیدی چلان، 1399، معرفی گیاهان دارویی مناسب در راستای توانمندسازی و معیشت پایدار جوامع محلی حاشیه دریاچه ارومیه،هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

5-مرتضی مفیدی چلان، 1399، كاربرد زیست‌فناوری نوين در مدیریت پایدار مراتع کشور،هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

6-مرتضی مفیدی چلان، 1399، تحلیل تغییرات فرمهای رویشی گیاهی و پتانسیل مرتع در اثر آتش سازی در قالب مدل حال و انتقال ،هفتمین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

7-اسماعیل شدای کرکج، مهدیه بنی حسن، مرتضی مفیدی چلان، 1398، بررسی جنبه های مختلف کاربرد چند منظوره گیاهان ذخیره گاه دره شهدا ارومیه،اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

8-زهرا محمودي، حبیب نظرنژاد، جواد معتمدي، اسماعیل شیداي کرکج ، مرتضی مفیدي چلان ، 1398، اثر جهت دامنه بر صفات رویشی گونه گو (Astragalus sp). در منطقه راژان ارومیه،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

9-مرتضی مفیدی چلان، حسین بارانی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، 1397، تحلیل مؤلفه‌های پایداری زیست محیطی- بوم شناختی سامانهای عرفی مراتع ییلاقی سهند،هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

10-مرتضی مفیدی چلان، حسین بارانی، جواد معتمدی، احمد علیجانپور، 1397، روش شناسی تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای ارزیابی پایداری در سامانهای عرفی مرتعی،هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

11-Morteza Mofidi Chelan Hossein Barani، 1393، Sustainable development challenges in summer Rangelands of Sahand ،International conference on sustainable development، strategies and challenges With a focus on Agriculture، Natural Resources، Environment and Tourism.

12-مریم حسینی. علی طویلی. مرتضی مفیدی. هاله باغدار، 1391، تاثیر آللو پاتی گونه Medicago sativa بر رشد و جوانه زنی Agropyron desertrum،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

13-اسماعیل شیدای. مرتضی مفیدی چلان. جواد معتمدی، 1391، بررسی کاربردهای چند منظوره پوشش گیاهی حوضه آبخیز ورزقان چای،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

14-مرتضی مفیدی چلان. حسین ارزانی. جواد معتمدی، 1391، کیفیت علوفه گونه¬های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی سبلان استان اردبیل،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

15-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای. ژیلا رنجبری. مرتضی مفیدی چلان، 1391، بررسی و مقایسه مقدار ترسیب کربن در خاک درمنه¬زار و گون¬زار(مطالعه موردی: مراتع صوفی¬چای مراغه)،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

16-هاله باغدار. حسین ارزانی. جواد معتمدی. مرتضی مفیدی چلان. مریم حسینی، 1391، بررسی اثر سال برداشت نمونه و مرحله رویشی بر کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع سارال کردستان،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

17-اسماعیل شیدای. مرتضی مفیدی چلان. سحر غفاری، 1391، تاثیر گونه های Astragalus platonychium ، Artemisa aucheri بر برخی ویژگیهای خاک: مطالعه موردی (حوضه صوفی چای شهرستان مراغه)،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

18-مرتضی مفیدی چلان. رضا سکوتی. اسماعیل شیدای، 1391، ارزيابي تاثیر عملیات بیولوژیکی و مکانیکی بر فرسايش و رسوب با استفاده از روش MPSIAC ( مطالعه موردی: حوزه امام کندی ارومیه )،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

19-مرتضي مفيدي چلان. محمد جعفري. علي طويلي. احمد احمدی، 1391، تاثیر قرق بر برخی ویژگیهای پوشش گیاهی در مراتع حوزه امام کندی ارومیه،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

20-مرتضي مفيدي چلان. محمد جعفري. علي طويلي. جواد معتمدی، 1391، تأثیر کپه¬کاری بر برخی ویژگی‌های خاک و پوشش در مراتع حوزه امام کندی ارومیه،پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری.

21-اسماعیل شیدای. موسی اکبرلو. مرتضی مفیدی چلان، 1389، بررسی و معرفی تنوع فلرستیک حوضه آبخیز ورزقان چای،کنفرانس ملی حمایت از تنوع زیستی و دانش بومی.

22-مرتضي مفيدي چلان. محمد جعفري. علي طويلي. احمد احمدی، 1390، تاثير بانکت بندي بر برخي ويژگيهاي خاک در مراتع حوزه امام کندي اروميه،همایش ملی کشاورزی پایدار.

23-مرتضي مفيدي چلان. محمد جعفري. علي طويلي. جواد معتمدی، 1390، تاثير گونه هاي Astragalus gossypinusو Agropyron trichoforum بر خصوصيات خاک محيط ريشه: مطالعه موردي (حوضه بلوک آباد چاي شهرستان مراغه)،همایش ملی کشاورزی پایدار.

24-اسماعیل شیدای، محمد یاورزاده، قاسم همدمی، آرش زارع، مرتضی مفیدی چلان، 1389، تهیه نقشه شماره منحنی(CN) حوضه آبخیز مراوه تپه با استفاده از GIS،همایش ملی ژئوماتیک.

25-اسماعیل شیدای. عبدالباسط آق آتابای. مرتضی مفیدی چلان، 1389، مقایسه و ارزیابی روشهای مختلف فاصله ای اندازه گیری تراکم در Halecnemum strobilaceum در منطقه اینچه برون،دومین همایش ملی دانشجویی مرتع و آبخیز بیابان.

26-آرش همتی- مرتضی مفیدی چلان - زهرا غفاری - مهدی رشتبری، 1389، بررسي وضعيت فرسايش و رسوب خاك در زيرحوزه‌هاي سد كرج،دومین همایش ملی دانشجویی مرتع و آبخیز بیابان.

27-مرتضی مفیدی چلان- احمد احمدی- اسماعیل شیدای- جواد معتمدی، 1389، ارزيابي تاثیر اقدامات مدیریتی مراتع در افزايش توليد علوفه،دومین همایش ملی دانشجویی مرتع و آبخیز بیابان.

28-مرتضی مفیدی چلان- محمد جعفری- علی طویلی- احمد احمدی، 1390، تاثیر قرق بر برخی فاکتورهای خاک در مراتع حوزه امام کندی ارومیه،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.

29-مرتضی مفیدی چلان- محمد جعفری- علی طویلی، 1390، تاثیر گونه های Acanthopyllum squarrosum ، Astragalus gossypinus بر خصوصیات خاک محیط ریشه: مطالعه موردی (حوضه بلوک آباد چای شهرستان مراغه) ،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Arash Hemati, Ebrahim Moghiseh, Arian Amirifar, Morteza Mofidi-Chelan & Behnam Asgari Lajayer, 2022, Physiological Effects of Drought Stress in Plants.

2-Arash Hemati, Morteza Mofidi-Chelan, Arian Amirifar, Ebrahim Moghiseh & Behnam Asgari Lajayer, 2022, Drought Tolerance Mechanisms in Crop Plants.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مرتضی مفیدی چلان، 1400، ارزیابی اقتصادی و تحلیل کارایی فنی دامداری سنتی در سامان های عرفی مراتع سهند شهرستان مراغه،داخل دانشگاهی.

2-مرتضی مفیدی چلان، 1391، ارزیابی اقتصادی دامداری¬های سنتی و صنعتی در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی: شهرستان مراغه).
پایان نامه ها (15)

1-عسگر حسین زاده، 1400، ارزیابی و پهنه بندی سیستم های اجتماعی – اکولوژیک در مواجه با پدیده تغییر اقلیم در شمال استان اردبیل.

2-عیسی ثاقبی جو، 1400، شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری در مراتع عشایری استان بوشهر.

3-حمید اسماعیلی، 1400، عوامل اکولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش بیمه زنبورداری در بین زنبورداران مراتع غرب استان آذربایجان شرقی.

4-ثمیه آذربار، 1400، ارزیابی تأثیر اقدامات احیایی دریاچه ارومیه بر میزان تاب¬آوری جوامع محلی روستایی .

5-آرزو پورمحمودحاجیلاری ، 1400، ارزیابی و سنجش سطح پایداری سامانهای عرفی مرتعی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان چایپاره).

6-یونس علایی ، 1400، ارزیابی نگرش جوامع محلی نسبت به اقدامات احیائی دریاچه ارومیه.

7-سجاد محمدی، 1400، بررسی کارایی تیمارهای مختلف ریشه زایی و رشد قلمه گرگ تیغ (Lycium ruthenicum) و قره داغ (Nitraria schoberi) به منظور استفاده در طرح های احیای اراضی حاشیه دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه..

8-مهدیه بنی حسن، 1400، بررسی تاثیر آللوپاتیک گونه درمنه معطر (Artemsia fragrans) بر جوانه زنی و رشد برخی گونه¬های مورد استفاده در اصلاح مراتع اطراف دریاچه، دانشگاه ارومیه..

9-فاطمه فرجی حاجی بابا، 1400، انتخاب روش مناسب تهیه گلوله بذر (Seedball) به منظور استفاده در احیای اراضی مرتعی تخریب شده، دانشگاه ارومیه..

10-حسن شریف زاد، 1399، بررسي عوامل موثر بر میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح¬های مرتعداری و آبخیزداری در شهرستان ارومیه، دانشگاه ارومیه..

11-دلشاد بهرامی نیا، 1396، ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن گونه Astragalus microcephalus در مراتع کوهستانی چر ارومیه.

12-سعید رحمن پور، 1395، برآورد ارزش مورد انتظار مراتع وارناسای نقده از نظر تولید علوفه و محصول فرعی موسیر.

13-عزيزه بابازاده، 1397، ارتباط بين ویژگی های مورفولوژیکی و تولید گونه Artemisia aucheri تحت شرایط چراي دام و قرق، دانشگاه ارومیه..

14-محمودی، زهرا، 1397، تغییرپذیری مشخصات موفولوژیکی گونه Astragalus sp. تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه، دانشگاه ارومیه.

15-مهدي عشاير، 1396، تغییرات تنوع گونه¬ای و مشخصات ساختاری پوشش گیاهی در حوزه¬های آبخیز آزمایشی و شاهد (مطالعه موردي:‌مراتع کوهستانی عنبران عليا، نمين، اردبیل)، دانشگاه ارومیه..
دروس تدریس شده (12)

1-شبکه های اجتماعی سیاسی در مدیریت مرتع، کارشناسی ارشد.

2-تهیه و تدوین طرحهای مرتعداری، کارشناسی ارشد.

3-تحلیل روابط انسان و مرتع، کارشناسی ارشد.

4-مدیریت مرتع و دام، کارشناسی ارشد.

5-مباني ارزش گذاري اقتصادي کارکرد اکوسيستمي، کارشناسی.

6-مرتعداری، کارشناسی.

7-جامعه، فرهنگ، طبیعت، کارشناسی.

8-جامعه شناسی روستایی و عشایری، کارشناسی.

9-اقتصاد منابع طبیعی، کارشناسی.

10-شناسایی گیاهان مرتعی 2، کارشناسی.

11-اصلاح و توسعه مراتع، کارشناسی.

12-رابطه دام و مرتع، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1390، دانش آموخته رتبه 1 دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

2- 1388، رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد،سازمان سنجش.