• نام و نام خانوادگی
  • رقیه نجف زاده
 • مدرک تحصیلی
  • پسادکتری بیوتکنولوژی گیاهی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رقیه نجف زاده
 • مدرک تحصیلی
 • پسادکتری بیوتکنولوژی گیاهی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی