• نام و نام خانوادگی
  • سیدمهدی دادرس
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری زبان و ادبیات فارسی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

علایق و حوزه های مطالعاتی من:

- فارسیِ نوِ آغازین، شامل: تاریخچه، تکوین، گویش شناسی و لغات

- جغرافیای تاریخی زبان فارسی

- مطالعۀ تاریخی گویش های لُری و گویش های خوزستان

- قصیده سرایی

- نظریۀ ادبی، خاصه نظریۀ روانکاوی و نقد روانکاوانه

 

سوابق آموزشی من:

- دانشگاه ارومیه: 1398-امروز

- دانشگاه الزهراء (س)، شعبۀ ارومیه: 1398-1399

- دانشگاه فدرال کازان (KFU)، روسیه: 2017-2018

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1394-1395

- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز: 1391-1393

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1390-1391

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدمهدی دادرس
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری زبان و ادبیات فارسی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

علایق و حوزه های مطالعاتی من:

- فارسیِ نوِ آغازین، شامل: تاریخچه، تکوین، گویش شناسی و لغات

- جغرافیای تاریخی زبان فارسی

- مطالعۀ تاریخی گویش های لُری و گویش های خوزستان

- قصیده سرایی

- نظریۀ ادبی، خاصه نظریۀ روانکاوی و نقد روانکاوانه

 

سوابق آموزشی من:

- دانشگاه ارومیه: 1398-امروز

- دانشگاه الزهراء (س)، شعبۀ ارومیه: 1398-1399

- دانشگاه فدرال کازان (KFU)، روسیه: 2017-2018

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1394-1395

- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز: 1391-1393

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1390-1391

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی.

2-کارشناسی ارشد، 1388، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی.

3-کارشناسی، 1386، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شهید چمران اهواز.
مقالات ژورنال (8)

1- 1396، بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری،تاریخ ادبیات، ش 81/3. پاییز و زمستان 96.

2- 1395، بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان،ادب فارسی، سال 6. ش 2. ش پیاپی 18. پاییز و زمستان 95. ص 161-177.

3- 1394، نگاهی دوباره به پسوند نام آواساز /ast-/ در فارسی دری،جستارهای زبانی، دوره 6. ش 2 (پیاپی 23). خرداد و تیر 94. ص 251-266.

4- 1392، تحلیلی روانکاوانه از قصۀ ماهان گوشیار،متن پژوهی ادبی، س 17. ش 56. تابستان 92. ص 7-32.

5- 1387، توضیح بیتی از شاهنامه،حافظ، ش52. تیر 87. ص 28.

6- 1386، ریخت شناسی داستان آفرینش در شاهنامه و عهد عتیق،کتاب ماه ادبیات، سال 1. ش 1. پیاپی 115. اردیبهشت 86. ص 27-33.

7- 1385، زیورِ خنزیر (توضیح یک ضرب المثل در دیوان ناصر خسرو)،حافظ، ش 33. مرداد 85. ص 62.

8- 1385، انگلیسی ها در مسجدسلیمان (توضیحاتی راجع به عکسی قدیمی در مسجدسلیمان)،حافظ، ش 33. مرداد 85. ص 22.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- مقایسۀ ریخت شناختیِ داستان «مریم مقدس» در سورۀ مریم (س) و انجیل لوقا،پنجمین گردهمایی مدرسان سازمان های آموزشی مسلمانان. موادِ کنفرانس علمی ـ کاربردیِ بین المللی، کازان 27-28 سپتامبر 2017، ویراستار: ر.ر. اَوباکیرُف. انتشارات دانشگاه کازان. ص 7-16.

2- 1391، بررسی ارزش زبانی ـ ادبی اشعار بختیاری گردآوردۀ ژوکوفسکی،مقاله های هفتمين همایش بین المللی انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. شهریور 91. ج 6. ص 4-22.

3- 1391، نگاهی به واژه های مهجور فارسی در گویش بختیاری،مقاله های هفتمين همایش بین المللی انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. شهریور 91. ج 2. ص 153-167.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ژوکوفسکی، والنتین آلکسییویچ، 1396، موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری ،ترجمه و اضافات: مریم شفقی و سیدمهدی دادرس، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
دروس تدریس شده (10)

1-تاریخ زبان فارسی، کارشناسی.

2-مبانی آموزش زبان فارسی، کارشناسی.

3-عروض و قافیه، کارشناسی.

4-پیشگامان نظم فارسی، کارشناسی.

5-شاعران حوزۀ ادبی عراق، کارشناسی.

6-نظامی، کارشناسی.

7-تاریخ ادبیات فارسی 1، کارشناسی.

8-تاریخ ادبیات فارسی 3، کارشناسی.

9-زبان تخصصی 1، کارشناسی.

10-زبان تخصصی 2، کارشناسی.