• نام و نام خانوادگی
  • جلال دهقانی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (34)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جلال دهقانی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1396، رفتارحرکتی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1391، رفتارحرکتی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی، 1389، تربیت بدنی،دانشگاه اصفهان.
مقالات ژورنال (34)

1-محمود پیررسول زاده، جلال دهقانی زاده، 1400، پیش بینی کیفیت زندگی از عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی : بررسی افراد کم توان ذهنی،طب توانبخشی.

2-سحر وفائیان، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده ، 1400، تاثیر تمرینات ریتمیک بر حس عمقی و اسپاسیتی کودکان مبتلا به همی پلاژی،طب توانبخشی، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101432.html.

3-میرجواد مجرد آذر قره باغی، جلال دهقانی زاده، 1400، اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر تعادل و کنترل بازداری رفتاری سالمندان دارای اختلال شناختی خفیف،نشریه روانشناسی پیری، https://jap.razi.ac.ir/article_1885.html.

4-Mina Keshavarz ، Jalal Dehghanizade، 2021، Visual Search: The Effect of Quiet Eye Training،International Journal of Motor Control and Learning (IJMCL)، https://ijmcl.com/article-1-86-en.html.

5-سهیلا شهبازی 1 فرهاد نظری 2 جلال دهقانی زاده، 1399، اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش»،رفتارحرکتی، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1923.html.

6-برهان الدین قاری، حسن محمدزاده، جلال دهقانی زاده، 1400، مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت،نشریه رشد و یادگیری حرکتی، https://jmlm.ut.ac.ir/article_81094.html.

7-سحر بیک، جلال دهقانی‏ زاده، 1400، تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی،رفتارحرکتی.

8-حسن محمدزاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، جلال دهقانی زاده، 1399، اثربخشی بازی‌های ریتمیک و گروهی بر مهارت‌های حرکتی درشت و تعامل اجتماعی کودکان اتیسم،نشریه کودکان استثنایی، http://joec.ir/article-1-746-fa.html.

9-Mina Keshavarz، Jalal Dehghanizade، 2020، The Effects of Gender and Type of Stimulus Presentation on Serial Reaction Time،International Journal of Motor Control and Learning.

10-جلال دهقانی زاده، حسن محمدزاده، 1399، ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی،نشریه رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی "حرکت"، https://jmlm.ut.ac.ir/article_76839.html.

11-سهیلا شهباز1؛ فرهاد نظری؛ جلال دهقانی زاده ، 1399، اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش»،رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی تهران، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1923_0.html.

12-Masood Rahmati Arani ، Jalal Dehghnizadeh، 2019، Effect of Training on the Balance and Coordination of the Mentally Retarded Children،International Journal of Motor Control and Learning، http://ijmcl.com/article-1-54-en.html.

13-مهران سلیمانی، جلال دهقانی زاده، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ - سه با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم،رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی تهران، https://mbj.ssrc.ac.ir/article_1508.html.

14-.

15-حسن محمدزاده- پریسا پارسافر - جلال دهقاني زاده، 1398، مقایسه رفتارهای خیرگی و تصمیم گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران.

16-جلال دهقاني زاده - حسن محمدزاده ، 1398، ارتباط بین قطر مردمک چشم با عملکرد در شرایط اضطراب،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

17-جلال دهقانی زاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ 3 (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران اتیسم،رفتارحرکتی - پژوهشکده.

18-جلال دهقانی‌زاده- ماندانا حیدری، 1397، تاثیر یک دوره تمریه هوازی و مصرف سیاه داوه بر حافظهکاری زوان میاوسال غیرفعال،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.

19-جلال دهقانی‌زاده- مسعود رحمتی‌آرانی- ماندانا حیدری، 1397، تأثیر یک دوره تمرینات برای­تونیک بر رشد مهارت­های حرکتی کودکان کم­توان ­هوشی  آموزش­پذیر ،کودکان استثنایی، http://joec.ir/article-1-440-fa.html.

20-هادی مرادی - مهدی سهرابی - حمیدرضا طاهری - جلال دهقانی زاده، 1396، تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی - حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ،طب توانبخشی.

21-ماندانا حیدری - جلال دهقانی زاده، 1396، تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر خودکارآمدی، شادکامی و ذهن آگاهی معتادان ،اعتیاد پژوهی، http://etiadpajohi.ir/article-1-1297-fa.html.

22-جلال دهقانی زاده - مسعود رحمتی آرانی، 2016، Effect of Motor Intervention on Mental Rotation: Meta-Analysis ،International journal of applied science in physical education (IJASPE)، http://www.ijaspe.com/archive/vol1-no2/20172113.pdf.

23-جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده - فاطمه سادات حسینی، 1393، مقايسه‌ي چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_275.html.

24-برهان الدین قاری - حسن محمدزاده - جلال دهقانی زاده ، 1396، بررسی ادراک ویژه عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_61949_937b351ff2413b4639d2443d6ef17517.pdf.

25-جلال دهقانی زاده - مریم لطفی - حسن محمدزاده، 1394، تاثیر تمرین حافظه­کاری و تمرین بدنی بر چرخش­ذهنی ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_58498.html.

26-جلال دهقانی زاده - فرشاد نجفی پور، 2016، Effcts of a Two-Month Training Period on Soldiers’ General Health، Social Physique Anxiety، and Body Mass Index ،Journal of Archives in Military Medicine، http://jammonline.com/?page=article&article_id=33430.

27-مریم لطفی - جلال دهقانی زاده - فاطمه سادات حسینی، 1394، تأثير كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب دارت در كودكان كم توان ذهني ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_57268_7366.html.

28-حسن محمدزاده - جلال دهقانی زاده - کامل عبداله زاده ، 1394، مقایسه ي ادراك فاصله ي ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری ،پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي ـ دانشگاه مازندران.

29-کامل عبداله زاده ، حسن محمدزاده ، جلال دهقانی زاده، 1393، مقایسه ي ادراك فاصله ي ورزشکاران و غیرورزشکاران ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_513.html.

30-مریم لطفی - جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده، 1394، مقایسه ذهن آگاهی و حافظه کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه ،روانشناسی ورزشی - پژوهشکده، http://spsyj.ssrc.ac.ir/article_464.html.

31-جلال دهقانی زاده - مریم لطفی - فاطمه سادات حسینی، 1394، تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه کاری و چرخش ذهنی ،رفتارحرکتی - پژوهشکده، http://mbj.ssrc.ac.ir/article_473.html.

32-جلال دهقانی زاده - حسن محمدزاده - هادی مرادی، 1394، تأثير تجربة حركتي و شناختي بر توانايي چرخش ذهني پسران ،رشد و يادگيري حركتي ـ ورزشي (حركت سابق) ـ دانشگاه تهران، https://jmlm.ut.ac.ir/article_54506_7366.html.

33-جلال دهقانی زاده، حسین صمدی، حسن محمدزاده، برهان قاری، 1393، بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا ،پژوهش در ورزش تربیتی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، http://rus.ssrc.ac.ir/article_416.html.

34-جلال دهقاني زاده - حسن محمدزاده - فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثير برنامه آموزش ژيمناستيك بر چرخش ذهني،فصلنامه روانشناسي شناختي، http://jcp.khu.ac.ir/browse.php?a_id=1703&sid=1&slc_lang=fa.
کتاب های چاپ شده (3)

1-.

2-جلال دهقانی زاده- بهزاد بهزادنیا- مرتضی فتاح پور مرندی- بهنام زایر، 1394، مجموعه پرسشنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی ( رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی ، مدیریت ورزشی ) ،گردآوری.

3-جلال دهقانی‌زاده- حسین صمدی - فهیمه سلیمانی، 1394، فعالیتهای ادراکی- حرکتی برای کودکان راهنمای کاربردی برای طراحی مهارتهای شناختی و جسمانی ،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-جلال دهقانی زاده، مهران سلیمانی، الهام دانشیار، پریسا پارسافر، 1398، هنجاریابی آزمون رشدحرکتی درشت 3 (اولریخ – 2000) با حمایت بینایی در کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم،دانشگاهی.

2-جلال دهقانی زاده - فرشاد نجفی پور ، 1394، تاثیر دوره دو ماهه آموزشی بر سلامت عمومی، اضطراب بدنی ـ اجتماعی و شاخص توده ‌بدنی سربازان ،پژوهشی.