• نام و نام خانوادگی
  • حسین عبداللهی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین عبداللهی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی