• نام و نام خانوادگی
  • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسام احمدی بیرگانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکترا تخصصی، 1387-1392، علوم و مهندسی بیابان زدایی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1384-1387، علوم و مهندسی بیابان زدایی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1382-1384، مرتع و آبخیزداری،دانشگاه گرگان.

4-کاردانی، 1380-1382، مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ایلام.
مقالات ژورنال (12)

1-Ahmady-Birgani, Hesam., Engelbrecht, P, Johann., Bazgir, Masoud, 2019, How different source regions across the Middle East change aerosol and dust particle characteristics ,Desert.

2-Ahmady-Birgani, Hesam., McQueen, K. G., & Mirnejad, H, 2018, Characteristics of mineral dust impacting the Persian Gulf,Aeolian Research, 30, 11-19.

3-Ahmady-Birgani, Hesam., Agahi, E., Ahmadi, S. J., & Erfanian, M, 2018, Sediment Source Fingerprinting of the Lake Urmia Sand Dunes,Scientific reports, Nature publications, 8(1), 206.

4-Sharifi, A., Murphy, L. N., Pourmand, A., Clement, A. C., Canuel, E. A., Beni, A. N., ... & Ahmady-Birgani, Hesam, 2018, Early-Holocene greening of the Afro-Asian dust belt changed sources of mineral dust in West Asia,Earth and Planetary Science Letters, 481, 30-40.

5-Ahmady-Birgani, Hesam., McQueen, K. G., Moeinaddini, M., & Naseri, H, 2017, Sand dune encroachment and desertification processes of the Rigboland Sand Sea, Central Iran,Scientific reports, Nature publications, 7(1), 1523.

6-Ahmady-Birgani, Hesam., Mirnejad, H., Feiznia, S., & McQueen, K. G, 2015, Mineralogy and geochemistry of atmospheric particulates in western Iran,Atmospheric Environment, 119, 262-272.

7-احمدی بیرگانی، حسام، رون، پریسا، 1398، تاثیر اشکال مختلف اراضی بر توزیع پوشش گیاهی حوضه آبخیز غرب دریاچه ارومیه،تحقیقات مرتع و بیابان ایران.

8-احمدی بیرگانی، حسام، 1397، نقش ضرایب تصحیح در منشأیابی رسوبات تپه‌های ماسه‌ای ساحل غربی دریاچۀ ارومیه،پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 50(2)، 293-305.

9-احمدی بیرگانی، حسام، فیض نیا، سادات، میرنژاد، حسن، احمدی، حسن، مک کوئین، کن، قربان پور، محمد، 1396، خصوصیات فیزیکی‌شیمیایی و کانی‌شناختی ذرات گرد و غبار و هواویز غرب ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای آبادان و ارومیه)،مرتع و آبخیزداری، 70(3)، 551-567.

10-احمدی بیرگانی، حسام، فیض نیا، سادات، میرنژاد، حسن، مک کویین، کن، ابراهیمیان، سعید، تابع الحجه، محمد علی، ابراهیمی، شاکر، سالمی مجرد، اسکندر، خلیفه زاده، عبدالرضا، بدری، جواد، 1395، ترکیب شیمیایی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی ژئوشیمیایی رسوبات،نشریه محیط زیست طبیعی، 69(2)، 283-301.

11-سبقتی، مرحمت، احمدی بیرگانی، حسام، مقدم، علیرضا، 1395، محاسبه تداوم و شدت خشکسالی به‌وسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه)،مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، 188-195.

12-احمدی بیرگانی، حسام، موسوی، سعید، ثانی، سعید، 1394، ثر شاخص های آب‌وهوا بر تجمع آلاینده SO2 شهر اورمیه،مجله محیط زیست و مهندسی آب.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1-Sharifi, A, Pourmand, A, Naderi, A, Lahijani, H, Ahmady-Birgani, Hesam, Fadaii, V, 2018, Geochemical fingerprinting of modern and paleo dust over the Iranian plateau,2th TRIGGER international conference, University of Tehran, Sorbonne University, Iran.

2-Naseri, H, Ahmady-Birgani, Hesam, AzizabadiFarahani, E, 2018, Effect of road dust on the relative humidity of leaves and chlorophyll in Haloxylon ammodendron, Seidlitzia rosmarinus and Artemisia sieberi in Maranjab desert,The 2th international conference on dust, Ilam University, Iran.

3-Hesam Ahmady-Birgani, 2018, How different source regions across the Middle East change aerosol and dust particle characteristics,The 2th international conference on dust, Ilam University, Iran.

4-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Fingerprinting and Sedimentological Investigations on the Loess-Bearing Sand Dunes, NE Iran,LoessFest2017, University of Gorgan, Iran.

5-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Siliciclastic-Carbonate Transition in the Upper Holocene Sediments of the Urmia Lake, NW Iran,4th YES Congress, Geological Survey of Iran, Iran.

6-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Fingerprinting of The Lake Urmia Sand Dunes Sediments,4th YES Congress, Geological Survey of Iran, Iran.

7-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Lake Urmia (NW Iran) environmental and climate changes during the Holocene inferred from the lake deposits preliminary results,PAGES, Past Global Changes, Universidad Zaragoza, Spain.

8-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Lake Urmia basin (NW Iran) during the Late Pleistocene and Holocene: climate and environmental changes inferred from the lake deposits preliminary results,TRIGGER International Conference, Geological Survey of Iran, Iran.

9-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, The Urmia Lake Carbonate Beachrocks in Golmankhaneh Area, NW Iran,TRIGGER International Conference, Geological Survey of Iran, Iran.

10-Hesam Ahmady-Birgani, 2017, Ooidal Carbonate Facies, as the Latest Holocene Deposits of the Urmia Lake, NW Iran,EAGE, EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOSCJENTISTS and ENGINEER, Paris, France.

11-Hesam Ahmady-Birgani, 2016, Analysing the air quality of Urmia city based on AQI Index between 1392 and 1394,International conference of research in innovation and technology, Amirkabir University of Technology.

12-عبقری، ه، علیجانپور، ا، بانج شفیعی، ع، عباسپور، ناصر، احمدي بيرگاني، حسام، خیرفام، ح، احمدی، ا، کاظم پور، س، چوبه، س، 1397، نقش بوته کاری-نهال کاری در کاهش ریزگرد بستر خشک شده دریاچه ارومیه،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه، دانشگاه ارومیه، ایران.

13-احمدي بيرگاني، حسام، 1396، تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی گیاه هالکنموم،دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران.

14-فتحی هولاسو، پریسا، رضایی، محمدرضا، احمدی بیرگانی، حسام، 1395، بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر ارومیه بر اساس شاخص AQI،کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی.

15-فتحی هولاسو، پریسا، احمدی بیرگانی، حسام، شریفی طومارآغاج، صحرا ، 1395، ارتباط آلودگی هوا با بروز برخی بیماری ها در شهر ارومیه،پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

16-احمدي بيرگاني، حسام، موسوی، سعید، 1395، تجمع آلاینده ها در هوای شهر ارومیه ناشی از عوامل هواشناختی،پنجمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

17-احمدي بيرگاني، حسام، 1394، انگشت نگاری ژئوشیمیایی منابع ذرات TSP گرد و غبار شهر آبادان،اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، دانشگاه چمران اهواز.

18-احمدي بيرگاني، حسام، 1394، کانی شناسی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی منابع رخدادهای گرد و غبار،اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، دانشگاه چمران اهواز.

19-احمدي بيرگاني، حسام، میرنژاد، حسن، 1394، تعیین فازهای کانی شناختی ذرات PM10 گرد و غبار وارده به شمال غرب ایران (شهر ارومیه)،چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشگاه صنعتی شریف.

20-احمدي بيرگاني، حسام، 1394، منشایابی مناطق مولّد رخدادهای گرد و غبار به کمک بررسی ژئوشیمیایی ذرات TSP گرد و غبار (شهر ارومیه)،چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشگاه صنعتی شریف.

21-احمدي بيرگاني، حسام، فیض نیا، سادات، 1394، ماهیّت فیزیکی و شیمیایی ذرات گرد و غبار وارده به غرب ایران،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-احمدي بيرگاني، حسام، 1397، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی،ارتباط با صنعت.

2-احمدي بيرگاني، حسام، 1395، ماهیت شناسی چشمه های رخداد گرد و غبار و نقاط بحرانی فرسایش بادی دریاچه ارومیه به کمک ذرات ته نشست یافته،ارتباط با صنعت.

3-احمدی بیرگانی، حسام، بانج شفیعی، ع، علیجانپور، ا، اسحاقی راد، ج، 1395، ارزیابی فنی پروژه های پیمانکاری اجرای مالچ پاشی کانون های گرد و غبار دریاچه ارومیه،ارتباط با صنعت.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-احمدي بيرگاني، حسام، 1396، دستگاه توليدكننده/مخلوط كننده گرد و غبار جهت تحقيقات آزمايشگاهي (مدل PG1)،ایران.
پایان نامه ها (5)

1-رون، پریسا، 1397، تاثیر بستر خشک شده دریاچه ارومیه بر خصوصیات شیمیایی آب باران و ذرات معلق جو، Ahmady-Birgani، Hesam، Sorooshian، A.

2-رستمی، سمیره، 1397، بررسی ویژگی های رویشی و خاک توده های طبیعی و دست کاشت گونه های گز و قره داغ در حاشیه غربی دریاچه ارومیه، علیجانپور، ا، بانج شفیعی، ع، احمدی بیرگانی، حسام، بیگی، ه.

3-ادریس آگاهی، 1395، تعیین سهم واحدهای سنگ شناسی حوزه آبخیز کهریز در تشکیل رسوبات بادی منطقه جبل کندی، احمدی بیرگانی، حسام، احمدی، س.ج، عرفانیان، م.

4-متقی، پریا، 1395، شبیه سازی ایمپکتورهای اینرسیایی و مطالعه عملکرد آنها، عباسعلیزاده، م، احمدی بیرگانی، حسام.

5-پریسا فتحی هولاسو، 1395، بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر ارومیه طی دو سال اخیر و ارتباط آن با بروز برخی بیماری های شهر ارومیه.
دروس تدریس شده (12)

1-فرسایش بادی و توفان های گرد و غبار، دکترا.

2-اکولوژی زیست مهندسی در حفاظت آب و خاک، دکترا.

3-مباحث اکولوژیک، دکترا.

4-رسوب شناسی کاربردی، کارشناسی ارشد.

5-اکوسیستم های مناطق خشک و نیمه خشک، کارشناسی.

6-شناخت بیابان های ایران و جهان، کارشناسی.

7-ژئومورفولوژی 2، کارشناسی.

8-خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، کارشناسی.

9-ارزیابی قابلیت اراضی، کارشناسی.

10-آمایش سرزمین، کارشناسی ارشد.

11-زبان تخصصی، کارشناسی.

12-بوم شناسی عمومی، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (4)

1-احمدي بيرگاني، حسام، 1397، کسب مقاله برتر در کنفرانس بین المللی گرد و غبار،دانشگاه ایلام، ایران.

2-احمدي بيرگاني، حسام، 1397، تقدیر و تشویق با درج در پرونده بدلیل ارتقا کیفیت آموزشی و جلب رضایت دانشجویان،دانشگاه ارومیه، ایران.

3-احمدي بيرگاني، حسام، 1397، دریافت لوح سپاس از بسیج دانشجویی،دانشگاه ارومیه، ایران.

4-احمدي بيرگاني، حسام، 1396، حکم قهرمانی سومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارمندان،دانشگاه ارومیه، ایران.