بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (16)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (14)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سعید
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی، ۱۳۸۳-۱۳۸۷، مهندسی منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸-۱۳۹۰، مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، ۱۳۹۱-۱۳۹۶، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

4-فرصت مطالعاتی، ۲۰۱۶-۲۰۱۷، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه سیدنی استرالیا.
مقالات ژورنال (16)

1-Najafi، S.، SHR، Sadeghi and Heckmann، T، 2021، Analysis of sediment accessibility and availability concepts based on sediment connectivity throughout a watershed،Land Degradation and Development.

2-Najafi, S., Dragovich, D., Heckmann, T and Sadeghi, SHR, 2021, Sediment connectivity concepts and approaches,Catena, Catena 196 (2021) 104880.

3-سعید نجفی، ۱۳۹۹، سامانه‌های سطوح آبگیر کوچک‌مقیاس و نهال‌های مثمر: راهبردها و چالش‌های پژوهشی،مجله‌ی علمی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، ۸(۲): ۳۲-۲۵.

4-S.H.R Sadeghi., S Najafi and A.R Bakhtiari, 2017, Sediment contribution from different geologic formations and land uses in an Iranian small watershed, case study,International Journal of sediment research, 32(2), 210-220.

5-S.H.R Sadeghi., S Najafi., A.R Bakhtiari and P Abdi, 2014, Soil Erosion Types Ascription for Sediment Yield using Composite Fingerprinting Technique ,Hydrological Sciences Journal, 59(9), 1753-1762..

6-عبدالعزیز حنیفی‌نیا، حبیب نظرنژاد، سعید نجفی، آیدینگ کرنژادی، ۱۳۹۹، اولویت‌بندی عامل‌های موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن در آبخیز چریک‌آباد ارومیه با استفاده از مدل آنتروپی شانون،پژوهش‌های آبخیزداری، ۳۳ (۴)، ۴۸-۳۲.

7-سعید نجفی، ۱۳۹۸، مقایسه‌ی اثر مقدماتی سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده کوچک مقیاس بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهال‌های بادام،مهندسی اکوسیستم بیابان، ۸(۲۳): ۷۳-۸۴.

8-شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب‌زاده، سعید نجفی، 1397، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور،مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، ۶ (۱۷)، ۶۹-۷۸.

9-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۷، تحلیل اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم زنجان ،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۱۰ (۲)، ۱۹۲-۲۰۳ .

10-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۶، تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم‌چای زنجان ،نشریه‌ی پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، ۲۴ (۳): ۱۳۱-۱۴۷.

11-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، ۱۳۹۵، تحليل مفاهيم حاکم بر فرآيندهاي توليد و انتقال رسوب در حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۴ (۱۲): ۱۳-۲۳.

12-فرزاد بیات موحد، سعید نجفی، محمد روغنی، 1395، بررسی اثر سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده روی فعالیت عوامل فتوسنتزی نهال‌های زردآلو،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۸(۲): ۱۹۳-۲۰۲.

13-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۴، مفهوم و نقش اتصال ساختاري و عملکردي در مديريت رسوب حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۸): ۵۳-۵۸.

14-سعید نجفی، ۱۳۹۴، آسیب‌شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۱۰): ۳۷-۴۵ .

15-مجید خزایی،عبدالله شهریور، سعيد نجفی، مهدی وفاخواه، ۱۳۹۴، خشک‌سالی هواشناسی، منشأ سایر خشک‌سالی‌ها (مطالعه‌ی موردی استان کهگیلویه و بویر احمد)،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۹): ۴۷-۵۳.

16-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، 1392، تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه‌ی نتایج روش‌های تهیه‌ی نقشه‌ی سیمای فرسایش، انگشت‌نگاری و اندازه‌گیری میدانی،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، 5 (3): 166-179.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حمیدرضا صادقی، سعید نجفی، منشأیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز (مفاهیم، روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین)،تالیف، ۲۴۸ص.
دروس تدریس شده (14)

1-منشأیابی رسوبات، دکتری،۱۳۹۹-۴۰۰ یک ترم.

2-سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک، کارشناسی،۱۳۹۹-۱۴۰۰ یک ترم.

3-توان رسوب‌زایی سازندها، دکتری،۱۳۹۹ یک ترم.

4-توسعه‌ی پایدار آبخیزها، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸-۱۴۰۰ دو ترم.

5-حقوق و قوانین منابع طیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۹ سه ترم.

6-مدیریت زیستی فرسایش، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸-۱۳۹۹ دو ترم.

7-شناخت محیط زیست، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ دو ترم.

8-حفاظت آب و خاک، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۴۰۰ پنج ترم.

9-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۴۰۰ شش ترم.

10-ژئومورفولوژی ۱، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۹ سه ترم.

11-آمار کاربردی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

12-ترویج و آموزش منابع طبیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

13-اکوتوریسم در حوزه‌های آبخیز، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۹ دو ترم.

14-پروژه‌، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۸ دو دوره.