بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (14)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (11)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سعید
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی، ۱۳۸۳-۱۳۸۷، مهندسی منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸-۱۳۹۰، مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-دکتری، ۱۳۹۱-۱۳۹۶، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

4-فرصت مطالعاتی، ۲۰۱۶-۲۰۱۷، علوم و مهندسی آبخیزداری،دانشگاه سیدنی استرالیا.
مقالات ژورنال (14)

1-Najafi، S.، Dragovich، D.، Heckmann، T and Sadeghi، SHR، 2021، Sediment connectivity concepts and approaches،Catena، Catena 196 (2021) 104880.

2-سعید نجفی، ۱۳۹۸، مقایسه‌ی اثر مقدماتی سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده کوچک مقیاس بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهال‌های بادام،مهندسی اکوسیستم بیابان، ۸(۲۳): ۷۳-۸۴.

3-شیلا عبداللهی، حبیب نظرنژاد، میرحسن میریعقوب‌زاده، سعید نجفی، 1397، برآورد میزان فرسایش آبکندی و توسعه آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور،مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان، ۶ (۱۷)، ۶۹-۷۸.

4-S.H.R Sadeghi., S Najafi and A.R Bakhtiari, 2017, Sediment contribution from different geologic formations and land uses in an Iranian small watershed, case study,International Journal of sediment research, 32(2), 210-220.

5-S.H.R Sadeghi., S Najafi., A.R Bakhtiari and P Abdi, 2014, Soil Erosion Types Ascription for Sediment Yield using Composite Fingerprinting Technique ,Hydrological Sciences Journal, 59(9), 1753-1762..

6-سعید نجفی، ۱۳۹۴، آسیب‌شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۱۰): ۳۷-۴۵ .

7-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، 1397، تحلیل اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم زنجان ،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۱۰ (۲)، ۱۹۲-۲۰۳ .

8-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، 1395، تحليل مفاهيم حاکم بر فرآيندهاي توليد و انتقال رسوب در حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۴ (۱۲): ۱۳-۲۳.

9-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۶، تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه‌ی آبخیز تهم‌چای زنجان ،نشریه‌ی پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، ۲۴ (۳): ۱۳۱-۱۴۷.

10-فرزاد بیات موحد، سعید نجفی، محمد روغنی، 1395، بررسی اثر سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده روی فعالیت عوامل فتوسنتزی نهال‌های زردآلو،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، ۸(۲): ۱۹۳-۲۰۲.

11-مجید خزایی،عبدالله شهریور، سعيد نجفی، مهدی وفاخواه، ۱۳۹۴، خشک‌سالی هواشناسی، منشأ سایر خشک‌سالی‌ها (مطالعه‌ی موردی استان کهگیلویه و بویر احمد)،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۹): ۴۷-۵۳.

12-سعيد نجفي، سيد حميدرضا صادقي و توبياس هکمن، ۱۳۹۴، مفهوم و نقش اتصال ساختاري و عملکردي در مديريت رسوب حوزه‌هاي آبخيز،مجله‌ی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، ۳ (۸): ۵۳-۵۸.

13-.

14-سعید نجفی، سید حمیدرضا صادقی، 1392، تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه‌ی نتایج روش‌های تهیه‌ی نقشه‌ی سیمای فرسایش، انگشت‌نگاری و اندازه‌گیری میدانی،نشریه‌ی علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، 5 (3): 166-179.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سید حمیدرضا صادقی، سعید نجفی، منشأیابی رسوبات آبی در حوزه‌های آبخیز (مفاهیم، روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین)،تالیف، ۲۴۸ص.
دروس تدریس شده (11)

1-توسعه‌ی پایدار آبخیزها، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸-۱۳۹۹ یک ترم.

2-حقوق و قوانین منابع طیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ دو ترم.

3-مدیریت زیستی فرسایش، کارشناسی ارشد،۱۳۹۸.

4-شناخت محیط زیست، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ دو ترم.

5-حفاظت آب و خاک، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۹ چهار ترم.

6-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۹ پنج ترم.

7-ژئومورفولوژی ۱، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ دو ترم.

8-آمار کاربردی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

9-ترویج و آموزش منابع طبیعی، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۸ یک ترم.

10-اکوتوریسم در حوزه‌های آبخیز، کارشناسی،۱۳۹۷-۱۳۹۹ دو ترم.

11-پروژه‌، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۸ دو دوره.