• نام و نام خانوادگی
  • سیما مدیر خامنه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • s.modir@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیما مدیر خامنه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1-سید حاتم تمیمی و سیما مدیرخامنه, "Examining Acculturation Model in an EFL Context: Learners’ Attitudes towards Target Language Accent vs. L1 Accent", GEMA: online journal of language studies, 2015.

2-سیما مدیرخامنه ( استاد راهنما) , و مریم سلیمانی, "Peer-mediated vs. individual writing: measuring fluency, complexity and accruacy in wiritng,", Innovation in Language Learning and Teaching, 2015.

3-میر حسین کاشف Ambigapathy Pandian و سیما مدیرخامنه, "The effect of a strategies-based instruction on Iraninan AP students’ Reading strategy use: Developing strategiec EAP readers", International Journal of applied linguistics and English Literature, 2014.

4-کریم صادقی و سیما مدیرخامنه, "The Key for holding a successful conference : some nuts and bolts", Iranian Journal of language teaching research, 2013.

5-سیما مدیرخامنه , محمد حسین باقریان آزیری, "The effect of multiple intelligences-based reading tasks on EFL learners’ reading comprehension", Journal of Theory and Practice in Language studie, 2012.

6-سیما مدیرخامنه , حجت رومی, "The relationship between multilingualism and Iranian EFL lerarners multiple intelligences", Modern Journal of Language teaching methods, 2012.

7-سیما مدیرخامنه -فریده قلیزاده و لیلا قلیزاده, "The development of metalinguistic awareness of Azeri-Persian bilinguals in the process of third language acquisition", The Linguistics Journal, 2012.

8-سیما مدیرخامنه و فهیمه سخندان, "Multilingualism and reading anxiety: Evidence from trilingual, bilingual, and monolingual EFL learners", Modern Jounal of language teaching methods, 2011, 2,2.

9-سیما مدیرخامنهخدیجه رفیعی, "Thematic selection and progression in Ma desertations : Does paper publication matter?", Thoery and practice in language studies, 2011, 6,6.

10-سیما مدیرخامنه, "cross-linguistic transfer or target language proficiency: writing performance of trilingaul vs. bilinguals in relation to interdependence hypothesis", Journal of Teaching English Language and Learning, 2011, 5,5.

11- "nstruction: ،raditional vs. eclective method in relation to reading comprehension of iranian agriculture students", the journal of applied linguistics, 2009.

12- "Metalinguistic Awareness and Bilingual vs. Monolingual EFL Learners:Evidence from a Diagonal Bilingual Context", The Journal of Applied Linguistics, 2008.

13- "The Possible Effect (s) of Diagonal Bilingualism on EFL Learners, Writing Skill : Reference to the Threshold Hypothesis", The journal of Applied Linguistics, 2008.

14- "The Reading Achievement of Third Language Versus Second Language Learners of English in Ralation to the Interdependence Hypothesis", International Journal of Multilingualism, 2006.

15-سیما مدیرخامنه, "Language learning and langaue teaching: Episodes of lives of six EFL teachers", Joiurnal of Engliah Language Teaching and Learning s, 1394.

16- "Extensive reading in relation to lexical knowledge and reading fluency: Evidence from Iranian EFL learners", Modern Journal of Language Teaching Methods, 1390.

17-سیما مدیرخامنه, "Cross-linguistic transfer or target language proficiency: writing performance of trilinguals vs. bilinguals in relation to the Interdependence Hypothesis", Journal of English Language Teaching and Learning, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "A conceptual Model for Comparing Conversational Fluency and Scademic Language Proficiency of Bilingual English Learners", Furst National Conference on Language, Discourse and Pragmatics, 2010.

2- "Attitudes toward multilingualism: Evidence from different Iranian ethnolinguistic cohorts", Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 2011, Warsaw,Poland.

3- "Bi-Literacy or Bilingualism: Cross-Linguistic Transfer From L1 to L2 in CALP Skill of Writing", The First Postgraduate Conference on TEFL/TESOL: Current Issues in Language Teaching and Learning, 1387.

4- "Iranian EFL Young Adult Learners’ Accuracy: Explicit, Implicit and Negotiated Corrective Feedback", The 10th International TELLSI Conference: Global Perspective, Local Practice, 1391, تهران,ايران.

5- "Learner's Linguistic Background and Cognitive/Academic Skill of Writing with a Reference to the Threshold Hypothesis", The Tenth Nordic Conference for English Studies, 2007, Bergen, Norway.

6- "Metalinguistic awareness and bilingual vs. monolingual EFL learners (Evidence from a diagonal bilingual context)", The Fourth Tellsi Conference Shiraz University, 2007.

7- "Multilingualism and anxiety: Evidence from trilingual, bilingual, and monolingual EFL learners", Seventh international conference on L3 aquisition and multilingualism, 2011, Warsaw,Poland.

8- "Multilingualism and lexical knowledge: Evidence from trilingual, bilingual, and monolingual EFL learners Mu", Seventh international conference on L3 aquisition and multilingualism, 2011, Warsaw,Poland.

9- "Multiple Intelligences-Based tasks and Iranian EFL learners Reading Comprehension", The 9th International TELLSI Conference: Global perspective; :Local practice, 1390, ايلام,ايران.

10- "On the Effect of an Eclectic Approach Incorporated into Iranian High School EFL Syllabus", The 10th International TELLSI Conference: Global Perspective, Local Practice, 1391, تهران,ايران.

11- "The Possible Relationship Between Bilingualism and Metalinguistic Awareness of Iranian EFL Learners", The Third Postgraduate Conference on Issues in TEFL and English Literature, 2008.

12- "The relationship between multilingualism and multiple intelligences of Iranian EFL learners", The 10th International TELLSI Conference: Global Perspective, Local Practice, 1391, تهران,ايران.

13- "The Use of Meta-Cognitive Strategies Amang Iranian Levels EFL Learners with Varying Levels of Proficiency in Relation to Reading Comprehension", The First Postgraduate Conference on TEFL/TESOL: Current Issues in Language Teaching and Learning, 1387.
کتاب های چاپ شده (6)

1- "Esp instruction: traditional vs. eclectic method in relation to reading comprehesion of Iranian agriculture students", 1389, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

2- "Language proficiency and academic acheivement: the possible effects of bilinguality findings from Iran", 1389, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

3- "اصطلاحات ضروری در جملات کلیدی", 1385.

4- "انگلیسی تخصصی برای دانشجویان ادبیات فارسی", 1385.

5-مهتاب علی رضا لو سیما مدیرخامنه, "Strategic Vocabulary Learning", 2012, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

6-سیما مدیرخامنه ولاله اسفندیاری, "Theory of interdependence examined: L3 learners Performance in BICS and CALP skills", 2011, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "نگرش نسبت به دو زبانگی و آموزش دو زبانه در ایران", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.

2- "بررسی میزان انتقال بینابینی و استفاده از مهارت در زبان دوم در مهارتهای خواندن و نوشتن در میان دانشجویان چند زبانه با تاکید بر تئوری تعامل", دانشگاه ارومیه, 1388, کاربردی.

3- "دانش فرازبانی در میان دانشجویان دوزبانه و تک زبان? رشت? زبان انگلیسی", دانشگاه ارومیه, 1386.

4- "مقایسه مهارت زبانی دانشجویان دو زبانه با دانشجویان تک زبانه رشته زبان انگلیسی با تاکید بر گرایش تحصیلی در دانشگاههای ارومیه و تهران در سال 79/78", دانشگاه ارومیه, 1379, کاربردی.
پایان نامه ها (7)

1-مريم سليماني, "Insights into effective pedagogy in wiriting across varying level of proficiency", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

2-زينب قنبر پور, "EFL learners anxiety levels and their beliefs about corrective feedback in oral communivcaiton", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-حجت رومي, "The Relationship between Multilingualism and Iranian EFL learners’ Multiple Intelligences", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-معصومه صمدي اوصالو, "On the practicality and Effectiveness of a personalized Eclectic Approach Incorporated into Iranian High School EFL Syllabus", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-سجاد زينالي, "Use of metacognitive strategies by Iranian high vs. low proficient EFL learners while listening", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-مهتاب غليرضالو, "The relationship between vocabulary learning strategies and vocabulary size", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

7-فريدون گوركي, "EFL learners extensive reading in relation to vocabulary knowledge and reading fluency", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.