• نام و نام خانوادگی
  • سمیه حجابی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمیه حجابی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1396، هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1390، هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1388، مهندسی کشاورزی- آب،دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات ژورنال (8)

1-سمیه حجابی، 1399، برآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از پیش نگری های پروژه CORDEX و بررسی سهم متغیرهای هواشناسی در تغییرات آن (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

2-Maedeh Enayati, Omid Bozorg-Haddad, Javad Bazrafshan, Somayeh Hejabi, Xuefeng Chu, 2020, Bias correction capabilities of quantile mapping methods for rainfall and temperature variables,Journal of Water and Climate Change .

3-بیژن صداقت مصعبی، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، خلیل قربانی، 1398، ارزیابی کارایی مدل های برآورد تابش خورشید در سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای،تحقیقات آب و خاک ایران.

4-سمیه حجابی، حامد عباسعلی نژاد شرامین، حامد دولتی بانه، 1398، اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی انگور رقم "بی دانه سفید" در استان آذربایجان غربی،دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری.

5-پریما زرگران، جواد بذرافشان، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، سعیده کمالی، 1398، پایش روزانه خشکسالی در پوشش گیاهی با استفاده از داده های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS ماهواره Aqua،مجله هواشناسی کشاورزی .

6-Alfonso Senatore، Somayeh Hejabi، Giuseppe Mendicino، Javad Bazrafshan، Parviz Irannejad، 2018، Climate conditions and drought assessment with the Palmer Drought Severity Index in Iran: evaluation of CORDEX South Asia climate projections (2070–2099)،Climate Dynamics .

7-سمیه حجابی، پرویز ایران نژاد، جواد بذرافشان، 1397، تعديل شاخص شدت خشكسالي پالمر (PDSI) بر مبناي طرحواره برهمكنش جو- سطح خشكي (ALSIS) در حوضه آبريز كرخه،تحقیقات منابع آب ایران.

8-سمیه حجابی، جواد بذرافشان، پرویز ایران نژاد، شهاب عراقی نژاد، سرمد قادر، 1397، كاربرد طرح‌واره برهمكنش جو- سطح خشكي (ALSIS) در شبيه‌سازي جريان رودخانه با تأكيد بر ناهمگني مكاني سطح خشكي در مقياس زير ياخته‌اي (مطالعه موردي: حوضه كرخه)،نشریه هواشناسی کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-حامد عباسعلی نژاد شرامین، افشین خورسند، سمیه حجابی، 1398، بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه)،اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه ارومیه.

2-سمیه حجابی، افشین خورسند، حامد عباسعلی نژاد شرامین، 1398، تحلیل حساسیت تبخیر-تعرق مرجع و سهم متغیرهای مختلف هواشناسی در تغییرات نسبی آن (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)،اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه ارومیه.