بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سمیه حجابی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1396، هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1390، هواشناسی کشاورزی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1388، مهندسی کشاورزی- آب،دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات ژورنال (14)

1-کامیار خادمی، سمیه حجابی، مجید منتصری، 1401، اثر کاربرد طرحواره های پرمایش همرفت و تفکیک های مکانی مختلف بر عملکرد مدل RegCM در شبیه سازی بارش، دما و تبخیر و تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)،مجله تحقیقات منابع آب ایران .

2-صبا حسینی تابش، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، 1401، ارزیابی داده‌های سنجنده مودیس (MODIS) در پایش غلظت آلاینده‌های PM2.5 و PM10 با تاکید بر متغیرهای هواشناسی،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

3-Bijan Sedaqat Masabi, Zahra Aghashariatmadari, Somayeh Hejabi , 2021, Evaluation the efficiency of a parametric model based on MODIS data for solar radiation estimation in comparison with some empirical models,Arabian Journal of Geosciences.

4-سمیه حجابی، 1400، بررسی تاثیر خشکسالی ها بر مؤلفه های ترازمندی آب با استفاده از چارچوب بادیکو (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

5-سمیه حجابی، حسن رضائیان، محمد امین وظیفه خواه، 1401، بررسی متغیرهای هواشناسی مؤثر در روند تبخیر-تعرق مرجع در حوضه دریاچه ارومیه،نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران.

6-سمیه حجابی، 1399، برآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از پیش نگری های پروژه CORDEX و بررسی سهم متغیرهای هواشناسی در تغییرات آن (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)،نشریه آبیاری و زهکشی ایران.

7-حکیمه ابراهیمی، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، آرزو نازی قمشلو، 1399، ارزیابی کارایی سامانه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) در برآورد تابش کل خورشیدی،نشریه هواشناسی کشاورزی.

8-Maedeh Enayati, Omid Bozorg-Haddad, Javad Bazrafshan, Somayeh Hejabi, Xuefeng Chu, 2020, Bias correction capabilities of quantile mapping methods for rainfall and temperature variables,Journal of Water and Climate Change .

9-بیژن صداقت مصعبی، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، خلیل قربانی، 1398، ارزیابی کارایی مدل های برآورد تابش خورشید در سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای،تحقیقات آب و خاک ایران.

10-سمیه حجابی، حامد عباسعلی نژاد شرامین، حامد دولتی بانه، 1398، اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی انگور رقم "بی دانه سفید" در استان آذربایجان غربی،دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری.

11-پریما زرگران، جواد بذرافشان، زهرا آقاشریعتمداری، سمیه حجابی، سعیده کمالی، 1398، پایش روزانه خشکسالی در پوشش گیاهی با استفاده از داده های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS ماهواره Aqua،نشریه هواشناسی کشاورزی .

12-Alfonso Senatore، Somayeh Hejabi، Giuseppe Mendicino، Javad Bazrafshan، Parviz Irannejad، 2018، Climate conditions and drought assessment with the Palmer Drought Severity Index in Iran: evaluation of CORDEX South Asia climate projections (2070–2099)،Climate Dynamics .

13-سمیه حجابی، پرویز ایران نژاد، جواد بذرافشان، 1397، تعديل شاخص شدت خشكسالي پالمر (PDSI) بر مبناي طرحواره برهمكنش جو- سطح خشكي (ALSIS) در حوضه آبريز كرخه،تحقیقات منابع آب ایران.

14-سمیه حجابی، جواد بذرافشان، پرویز ایران نژاد، شهاب عراقی نژاد، سرمد قادر، 1397، كاربرد طرح‌واره برهمكنش جو- سطح خشكي (ALSIS) در شبيه‌سازي جريان رودخانه با تأكيد بر ناهمگني مكاني سطح خشكي در مقياس زير ياخته‌اي (مطالعه موردي: حوضه كرخه)،نشریه هواشناسی کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-حامد عباسعلی نژاد شرامین، افشین خورسند، سمیه حجابی، 1398، بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه)،اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه ارومیه.

2-سمیه حجابی، افشین خورسند، حامد عباسعلی نژاد شرامین، 1398، تحلیل حساسیت تبخیر-تعرق مرجع و سهم متغیرهای مختلف هواشناسی در تغییرات نسبی آن (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)،اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (4)

1-قاسم حاجی تلخابی، 1399، ارزيابی هيدرولوژيكی و هيدروليكی انتقال آب از تونل کانی سيب به درياچه ی اروميه، محمد همتی، سمیه حجابی.

2-هادی اصغری، 1399، مقایسه مدل های مختلف برآورد سیلاب در مقیاس زمانی و مکانی، بهزاد حصاری، حجت احمدی، سمیه حجابی.

3-صبا حسینی تابش، 1399، ارزیابی داده های سنجنده مودیس (MODIS ) در پایش غلظت آلاینده های PM2.5 و PM10 با تاکید بر متغیرهای هواشناسی ، زهرا آقا شریعتمداری، سمیه حجابی.

4-فاطمه کاوسی، 1399، پیش‌بینی ‌بی‌هنجاری پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های سنجش از دور ماهواره‌ای و متغیرهای اقلیمی در سه ناحیه مرتعی شمال کشور ، جواد بذرافشان، سمیه حجابی.
دروس تدریس شده (9)

1-اقلیم شناسی در کشاورزی، کارشناسی ارشد ،1400.

2-سمینار و روش تحقیق، کارشناسی ارشد،1400.

3-تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران، کارشناسی ارشد،1400.

4-خُرد اقلیم شناسی زیستی، کارشناسی ارشد،1400.

5-کارورزی 2، کارشناسی.

6-آمار مهندسی، کارشناسی.

7-نرم افزارهای تخصصی، کارشناسی.

8-برنامه نویسی رایانه ای، کارشناسی.

9-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی.