• نام و نام خانوادگی
  • میثم جلیل خانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی عمران-سازه
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میثم جلیل خانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی عمران-سازه
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-Ph.D., Structural Engineering, Urmia University, Urmia, Iran, February 2018.
مقالات ژورنال (5)

1-Jalilkhani M., Ghasemi SH., Danesh M., 2020, A multi-mode adaptive pushover analysis procedure for estimating the seismic demands of RC moment-resisting frames,Engineering Structures (ISI Journal: Q1, IF=3.084), Volume 213:(In press).

2-Jalilkhani M., Babaei M., Ghasemi SH., 2020, Evaluation of the seismic response of single-story RC frames under biaxial earthquake excitations,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.100), (In press).

3-Manafpour AR., Jalilkhani M., 2019, A rapid analysis procedure for estimating the seismic collapse capacity of moment-resisting frames,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=2.754), Issue 2:1-20.

4-Jalilkhani M., Manafpour AR., 2018, Evaluation of seismic collapse capacity of regular RC frames using nonlinear static procedure ,Structural Engineering and Mechanics (ISI Journal: Q1, IF=2.804), 68(6):647-660.

5-Jalilkhani M., Manafpour AR., 2018, A simplified modal pushover analysis-based method for incremental dynamic analysis of RC moment-resisting frames,International Journal of Engineering, Transactions B: Applications (ISC Journal: Q2, SJR=0.242), 31(2):196-203.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Jalilkhani M., Manafpour AR., Evaluation of simplified nonlinear analysis methods in estimating the seismic collapse capacity of RC frames,9th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran, 2016.

2-Jalilkhani M., Manafpour AR., Pre- and post-test modeling of single-story RC frames under biaxial seismic excitations,International Van Earthquake Symposium, Van, Turkey, Paper No. 174, 2013.

3-Jafarvand A., Jalilkhani M., Seismic assessment of lightweight steel frame (LSF) structures,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.

4-Ashtari P., Jalilkhani M., Comparison of nonlinear static analysis procedures in seismic assessment of buildings,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-میثم جلیل خانی، سید هومن قاسمی، مسعود دانش، 2019، یک روش تحلیل پوش اور چندمودی بهنگام شونده برای تخمین پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه،طرح نوع دوم (کد 98/خ/001)، دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (1)

1-ساسان احمدی، (در حال انجام)، تاثیر سختی بر مقاومت لرزه ای سازه ها، سعید تاروردیلوی اصل، میثم جلیل خانی.