• نام و نام خانوادگی
  • زینب احمدوند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تاریخ
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زینب احمدوند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تاریخ
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی