• نام و نام خانوادگی
  • عبدالجبار ایرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • بیولوژی و تکثیر و پرورش
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبدالجبار ایرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • بیولوژی و تکثیر و پرورش
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، تکثیر و پرورش آبزیان - سیستم های چرخشی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-کارشناسی ارشد، 1380، شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-کارشناسی، 1378، شیلات،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (9)

1-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، بررسی پویایی نیتریفیکاسیون و نقش فرآیندهای مختلف تصفیه زیستی در بیوفیلترهای هوازی،زیست شناسی جانوری تجربی، 5(3): 97-106.

2-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، ارزیابی عملکرد بیوفیلترهاي با بستر کاه جو، پوشال چوب، اسفنج و لوله‌هاي مشبک پی وي سی در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی،علوم و فنون شیلات، 5(2): 1-15.

3-عبدالجبار ایرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، ناصر آق، رسول قربانی، 1395، کاربرد و فعال سازی چهار نوع بستر بیوفیلتر در سیستم مدار بسته پرورش کپور معمولی،توسعه آبزی پروری، 10(3): 13-23.

4-Agh N., Noori N., Irani A., Makhdom N.M., 2012, First feeding strategy for hatchery produced sturgeon, Huso huso larvae,Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11(4): 713-723.

5-Agh N., Noori N., Irani A., Van Stappen G., Sorgeloos P.,, 2011, Fine tuning of feeding practices for hatchery produced Persian sturgeon, Acipenser persicus and Beluga sturgeon, Huso huso.,Aquqcultur Research, 44(3): 335-344.

6-رسول قربانی، عبدالمجید حاجی، ناصر آق، مهدی سلطانی، فرزانه نوری، عبدالجبار ایرانی، 1386، غنی سازی و دفع اکسولینیک اسید در ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) و لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus).،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

7-عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی، حسین رحمانی، عبدالجبار ایرانی، اصغر نعیمی، مسعود ملایی، 1386، مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان،شیلات.

8-ابراهیم حسینی نجد گرامی، عبدالجبار ایرانی، 1385، تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقاء و پارامترهای تغذیه‌ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).،پژوهش و سازندگی، 72.

9-رسول قربانی، عبدالمجید حاجی، ناصر آق، مهدی سلطانی، فرزانه نوری، عبدالجبار ایرانی، 1385، غنی سازی آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) با اکسولونیک اسید برای پیشگیری از آلودگی باکتریایی (Aeromonas hydrophyla) لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus).،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-عبدالجبار ایرانی و ناصر آق، 1397، مبانی طراحی و مدیریت سیستم های چرخشی پرورش آبزیان،تدوین به شیوه گردآوری، دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (9)

1-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1397، بررسی اثرات استفاده از هورمون 17- بتا استرادیول در رشد و تغییر جنسیت فیل‌ماهی و تاسماهی ایرانی،کاربردی.

2-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1397، بررسي تاثیر رژیم های نوری مختلف بر پارامترهاي رشد و هورمون های استروئیدی پلاسما در آزاد ماهی دریای خزر،کاربردی.

3-بهروز آتشبار، ناصر آق، کامران زینال زاده، عبدالجبار ایرانی، 1396، پایش کیفی رودخانه و مخزن سد شهرچای،بنیادی.

4-ناصر آق، بهروز آتشبار، کامران زینال زاده، ایرانی، 1395، مطالعات کیفی و لیمنولوژی رودخانه‌های آجی چای، باراندوز چای، شهر چای، گدار چای، مهاباد چای، سیمینه رود، زرینه رود و رودخانه‌های محدوده سد کانی‌سیب،بنیادی.

5-ناصر آق، فرزانه نوری، بهروز آتشبار، عبدالجبار ایرانی، 1395، مطالعات کیفی و لیمنولوژی دریاچه ارومیه،بنیادی.

6-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، 1387، تدوین متدولوژی بهینه برای تغییر رژیم غذایی از غذای زنده به غذای كنسانتره و معرفی نرخ غذادهی مناسب برای لاروها و بچه ماهیان فیل ماهی و تاسماهی ایرانی،کاربردی.

7-ابراهیم حسینی نجد گرامی، عبدالجبار ایرانی، 1386، بررسی تاثیر فتوپریود بر رشد، بقاء و فاکتورهای تغذیه‌ای لاروهای قزل آلای رنگین‌کمان،کاربردی.

8-ناصر آق، عبدالجبار ایرانی، علی نکوئی فرد، 1385، جايگزيني غذاي دستي با بيومس آرتميا در تغذيه مولدين ماهي قزل آلا با هدف توليد بچه ماهيان مقاوم با درصد بازماندگي بالا،کاربردی.

9-عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی، حسین رحمانی، عبدالجبار ایرانی، اصغر نعیمی، مسعود ملایی، 1383، مطالعه لیمنولوژیک و اکولوژیک آبهای داخلی (تالاب گمیشان)،بنیادی.