• نام و نام خانوادگی
  • مسعود منصوری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود منصوری (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی اقتصاد، 1362، اقتصاد توسعه کشاورزی،دانشگاه فنی برلین، برلین.

2-کارشناسی ارشد، 1356، اقتصاد،دانشگاه هوهن هایم، اشتوتگارت، آلمان .

3-کارشناسی، خردادماه 1348، اقتصاد،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (10)

1-کاظمی، هانیه.، منصوری، مسعود، تابستان 1395.، آمارگیری و تدوین الگویی برای اولویت سرمایه گذاران صنایع استان، مطالعه موردی: آذربایجان غربی،،مجله علمی- تخصصی پژوهش های مدیریت و حسابداری.

2-محمدامین پور، سروان.، منصوری، مسعود، تابستان 1395، ، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی ایران،فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری.

3-منصوری، مسعود.، پیکانی، جلال. و مهدویه، علی، پاییز/زمستان 1390، بینش و تورش ایدئولوژیک در رویکرد روش شناختی شومپیتر،،و فصلنامه علمی- ترویجی مؤسسه تحقیقات علوم اسلامی- انسانی دانشگاه تبریز (سه علامه)،.

4-فتاحی، سید یوسف.، منصوری، مسعود. و خداویسی، حسن.، زمستان 1392، نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: مطالعه موردی: شهرستان خوی، ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (دانشگاه تهران)، دوره 44، شماره 4، صص. 664-657. (ISC).

5-سلیمی، غفور.، منصوری، مسعود. و نجفی، بهاءالدین، پاییز 1392،، تأثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی به تفکیک درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی (مرودشت)، ، جلد 5، شماره 3، صص. 24-1. (ISC).

6-سلیمی، غفور. و منصوری، مسعود، تابستان 1392، ، اندازه گیری و مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سال های 88-1380،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (دانشگاه تهران)، ، دوره 44، شماره 2، صص. 244-235. (ISC).

7-محمدزاده، پرویز.، منصوری، مسعود. و کوهی لیلان، بابک، تابستان 1391، تخمین قیمت هدانیک ساختمان های مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، ، سال ششم، شماره 2 (پیاپی 18)، ، صص. 38-21..

8-منصوری، مسعود.، زمستان 1381 .، بررسی مقایسه ای زمینه های اقتصادی تولید در گروه های عشایری و گرایش آنان به تغییر و تحول در شیوه های تولید عشایری: مطالعه موردی: ایل جلالی- شمالغرب کشور، ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره اول، زمستان 1381 ( پیاپی 37 )، شیراز، صص.72-60..

9-منصوری، مسعود. و آخوند زاده، طاهره، تابستان و پائیز 1380، تخمین و تحلیل تابع تولید نان «نتایج تحقیقات میدانی در شهرهای اورمیه و تهران»،پژوهشنامه اقتصاد مدرس، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال اول، شماره دوم، صص. 152-116.

10-منصوری، مسعود. و قیاسی، علیرضا.، بهار 1381، تخمین قیمت تمام شده آب کشاورزی پای سدهای مخزنی با رهیافت اقتصاد مهندسی،،فصلنامه علمی پژوهشی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، شماره 37،، صص. 191-171.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-.

2-منصوری، مسعود و درخشان، حجت الله،، 1379، بررسی ایجاد بانک های سرمایه گذاری و اثرات آن بر روی اهم مؤلفه های توسعه اقتصادی، تحقیق موردی: استان اردبیل، ،مجموعه مقالات اولیه همایش سراسری شناخت زمینه های توسعه استان اردبیل، اردبیل،.

3-.

4-منصوری، مسعود و پوردباغ، مسعود،، 1376، ارزیابی کارآیی آموزش های رسمی فنی و حرفه ای در روانه توسعه صنعتی منطقه ای، نتایج تحقیقات میدانی در آذربایجان غربی،،چکیده مقالات نخستین همایش توسعه و سازندگی استان آذربایجان غربی، اورمیه،.

5-منصوری، مسعود و روشن میلانی، علی،، 1376، ارزیابی فنی– اقتصادی و بهره وری تولید گونی از الیاف مصنوعی، مطالعه موردی: کارخانه گونی بافی اورمیه، ،چکیده مقالات نخستین همایش توسعه و سازندگی استان آذربایجان غربی، اورمیه،.

6-منصوری، مسعود و غفاری، نوروز،، 1376، ارزیابی ملی طرح های بهسازی آبیاری، مطالعه موردی: طرح بهسازی آبیاری دشت زرینه رود در آذربایجان غربی،،چکیده مقالات نخستین همایش توسعه و سازندگی استان آذربایجان غربی، اورمیه، .

7-منصوری، مسعود،، 1376،، تحقیقی در بنیان اقتصادی– اجتماعی ناحیه بورالان (منتهی الیه شمالغرب کشور)، ،چکیده مقالات نخستین همایش توسعه و سازندگی استان آذربایجان غربی، اورمیه،.

8-منصوری، مسعود، ، 1376،، تحلیلی بر نظریه های مبتنی بر مطلوبیت و قرارداد نقش اخلاق در مقوله کار، .،مجموعه مقالات همایش وجدان کار و انضباط کار و انضباط اجتماعی و اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اورمیه،.

9-منصوري، مسعود و قياسي، عليرضا،، 1375،، تحليلي از رهيافت سيستمي سازماندهي و مديريت اقتصادي طرحهاي آبياري، ،مجموعه مقالات نخستين گردهمايي علمي كاربردي اقتصاد آب، وزارت نيرو، معاونت امور آب، تهران،.

10-منصوری، مسعود،، 1375، اقتصاد تولید انگور در ایران، نتایج پژوهش های میدانی در تاکستان های اورمیه، ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زابل،، جلد 2، صص. 633-624..

11-منصوری، مسعود و جامبر دهخوارقاني، ابراهيم، 1374، تحلیلی از اقتصاد تولید و بازار فرش دستباف، نتایج مطالعات میدانی در مورد فرش تبریز، ،مجموعه مقالات سمینار شناخت استعدادهای بازرگانی– اقتصادی آذربایجان، تبریز، ، صص. 130- 113..

12-مسعود منصوری، اورمیه، 1373، ، تحلیل بین زمانی مصرف سیب درختی در ایران،خلاصه مقالات اولین سمینار سراسری بازاریابی و توسعه صادرات سیب کنسانتره ایران، .

13-منصوری، مسعود و منصوریان، نجم الدین، اورمیه، 1373، ، تخمین تابع تولید و محاسبه مابه التفاوت ناخالص محصول سیب درختی، نتایج تحقیقات صحرایی در اورمیه،خلاصه مقالات اولین سمینار سراسری بازاریابی و توسعه صادرات سیب کنسانتره ایران، .

14-مسعود منصوری، مشهد، 1373، تحلیل آماری مقایسه بنیان اقتصادی خانواده های غالب معیشت عشایری در ایران،خلاصه مقالات دومین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص. 97.

15-مسعود منصوری، 1373، ، بررسی بازار مرکبات در ترکیه،چکیده مقالات برگزیده سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر.

16-مسعود منصوری، اصفهان، 1371، مسائل آموزش آمار برای دانشجویان علوم کشاورزی،مجموعه مقالات نخستین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1371، ص. 470..

17-مسعود منصوری، 1364، تلفيق فن و اعتبار در كشاورزي دهقاني ايران،گزارش دومين سمينار علمي ترويج كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، انتشارات سازمان ترويج كشاورزي، تهران، ، صص. 156- 144..

18-مسعود منصوری، انتشارات داخلي، اورمیه،1371، تحلیلی بر بنیان اقتصادی خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی،مجموعه مقالات سمینار دانشگاه اورمیه و مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی، دانشگاه اورميه، ، صص. 25- 7..
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-مسعود منصوری، اورمیه، 1384، بررسی عوامل مؤثر بر محرومیت استان آذربایجان غربی از بعد آموزشی بر اساس شاخص های درونی،طرح مصوب شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی.

2-مسعود منصوری، اورمیه، 1384، بررسی عوامل مؤثر بر محرومیت استان آذربایجان غربی از بعد آموزشی بر اساس شاخص های درونی،طرح مصوب شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی.

3-مسعود منصوری، اورمیه، 1383، برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات سیب درختی در یک الگوی سیستم معادلات همزمان در مورد ایران طی دوره 1378-1360،طرح مصوب دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی.

4-مسعود منصوری، تهران 1382، ملاحظات اقتصادی و ضایعات نان،طرح تحقیقاتی ملی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه .

5-مسعود منصوری، ارومیه 1380، ارزیابی تعاونی های روستایی در روانه عمران و توسعه،طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه اورمیه.

6-مسعود منصوری، ارومیه ، 1374، اقتصاد انگور در ایران،طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه اورمیه.

7-مسعود منصوری، ارومیه ، 1373، اقتصاد عشایر شمالغرب کشور،طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه اورمیه.

8-مسعود منصوری، ارومیه ، 1366، مدیریت مراتع شمالغرب کشور،طرح مطالعاتی.
پایان نامه ها (1)

1-روشن میلانی، علی،، ارومیه 1376، ارزیابی اقتصادی و برنامه ریزی تولید گونی از الیاف مصنوعی، مثال موردی: کارخانه گونی بافی اورمیه، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران واحد آذربایجان غربی- دانشگاه علم و صنعت ایران، منصوری ، مسعود.