• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • f.modarresi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (85)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (95)
کتاب های چاپ شده (16)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (85)

1- 2007, Vibrational Assignment and Structure of Dibenzoylmethane .A Density Functional Theoretical Study,Spectrochimica ACTA(part A) ELSEVIER.

2- 2002, Land Use Effects on Sediment Yields and Soil Loos Rates in Small Basins of Triassic Sandstone Near Sydney, NSW , Astralia,J. CATENA.

3-فاطمه مدرسی ،سهراب سعیدی، 1494، نمودهای مردم شناسی در گویش میناب،پژوهشنامه اورمزد، 5،7.

4-فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی، 1394، بررسی فعل و نکات دستوری در کشف المحجوب،پژوهشنامه اورمزد، 2،2.

5-فاطمه مدرسی و فرشته رستمی، 1394، دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده،فنون ادبی، 13،2.

6-فاطمه مدرسی -علی اکبرکمالی نهاد، 1394، نقاب و ناثیر آن در ساخت فضای شعر محمد رضا شفیعی کدکنی،زیبایی شناسی ادبی ادندیشه های ادبی ).

7-فاطمه مدرسی و قاسم مهراور، 1394، نگاهی به شعر نو تغزلی و شاعران صاحب سبک،پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان بلوچستان، 12117،5.

8-فاطمه مدرسی vرحیم کوشش، 1394، تجلی خویشکاریهای زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه،ادب و زبان کرمان، 38،38.

9-الناز عزتی(دانشجو) و فاطمه مدرسی، 1393، پایان ناپذیری شخصیت در داستان پایانی سیمین دانشور،کاوش نامه.

10-قاسم مهرآور(دانشجو) و فاطمه مدرسی، 1393، تجلی مضامن ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی،بهارستان سخن.

11-فاطمه مدرسی، فرشته رستمی، 1393، جلوه های ادبیات پایداری در سروده های فرخی یزدی،نشری? ادب پایداری.

12-فاطمه مدرسی و قاسم مهرآور، 1393، نگاهی به کار برد وجوه افعال در اشعار سلما ن هراتی،ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

13-فاطمه مدرسی، فروغ صهبا و طیبه کشتکار، 1393، بررسی آثار زن در آثار مهدی شجاعیبا تکیه بر مجموعه داستان های کوتاه سانتاماریا،بهار ادب.

14-فاطمه مدرسی و فرزانه وزوایی و ثانیه مخبر، 1393، ساختار تکیه و آهنگ زبان زبان شمس تبریزی،زبا ن شناخت پژ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

15-فاطمه مدرسی، 1392، بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا،ادب و زبان فارسی کرمان.

16-فاطمه مدرسی و زهرا خجسته مقال، 1392، جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده،نشری? ادبیات پایداری.

17-فاطمه مدرسی و مریم عرب، 1392، عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات،فنون ادبی.

18-فاطمه مدرسی، 1392، نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات،فنون ادبی.

19-فاطمه مدرسی, 1392, بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی,سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب).

20-فاطمه مدرسی،اسماعیل شفق، امید یاسینی، 1392، بررسی کانون روایت در اسرار التوحید،پژوهشنام? نقد ادبی و بلاغت.

21-فاطمه مدرسی، اسماعیل شفق، امید یاسینی، 1392، تحلیل حکایات تعلیمی تذکره الاولیا بر پای? الگوی روایی گریماس،پژوهشنام? ادبیات تعلیمی.

22-فاطمه مدرسی، 1392، نقد کتاب عرفان و تفکر،پژوهش نام انتقادی متون.

23-فاطمه مدرسی، 1391، انسجام متنی مقالات شمس تبریزی،پژوهشنامه نقد ادبی، 1،1.

24-مریم عرب، فاطمه مدرسی، 1391، بلاغت نثر صوفیان خطابی در تمهیدات عین القضات،کاوش نامه.

25-فاطمه مدرسی، 1391، تاثیر رمانتیسم در آثار میزاده عشقی،فنون ادبی، 2،7.

26-دکتر فاطمه مدرسی ، الناز عزتی، 1391، مشابهات برخی از اسطورههای توتمیک ایرانیان و ترکان،فصلنام? ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی.

27-فاطمه مدرسی-فوزیه فتاحی ( دانشجو)، 1391، بازتاب گیاهان دارویی در دیوان حافظ،فصلنامه زبان وادب فارسی _ دانشگاه آزاد سنندج، 3،1.

28-فاطمه مدرسی، 1391، بررسی کهن الگوی سایه در اشعار اخوان ثالث،ادبیات پارسی معاصر، 2،2.

29-فاطمه مدرسی- الناز عزتی (دانشجو)، 1391، حرکت براساس داستان اسطقس سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری،مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، 4،1.

30-فاطمه مدرسی-نسرین سیفی، 1391، قلعه دختر،مجله مطالعات ایرانی- دانشگاه کرمان، 11،1.

31-فاطمه مدرسی- علی صمد ی(دانشجو)، 1391، مقاله رمانتیک،فنون ادبی، 4،1.

32-فاطمه مدرسی- رقیه کاظم زاده ( دانشجو)، 1391، نگاهی به نوآوری های محمد علی بهمنی در فرم غزل،نشریه پژوهشنامه زبان وادب فارسی ( گوهر گویا)، 6،1.

33-فاطمه مدرسی، 1391، ویژگی های مینیمالیستی در برخی داستان بیت های دیوان مولانا،سبک شناسی نظم ونثرفارسی، 4،7.

34-فاطمه مدرسی، 1390، بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او،دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

35-فاطمه مدرسی، پیمان ریحانی نیا، 1390، بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

36-فاطمه مدرسی، یونس شعاعی، 1390، تجلی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفار زاده،پژوهش نامه زبان و ادب فارسی.

37-فاطمه مدرسی، رقیه کاظم زاده، 1390، تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته سازی در غزل حسین منزوی،ادبیات پارسی.

38-فاطمه مدرسی، مریم عرب، 1390، جایگاه قرآن و تاویل آن در تمهیدات عین القضات همدانی،معرفت.

39-فاطمه مدرسی، مریم عرب، 1390، سبک نگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب،فصل نامه سبک شناسی نظم ونثر فارسی( بهار ادب).

40-فاطمه مدرسی، فاطمه ستاری، 1390، کرامت انسان در قرآن با تاکید بر مثنوی معنوی،پژوهش نامه اخلاق.

41-فاطمه مدرسی، الناز عزتی، 1390، نمود اسطوره گیاه پیکری در داستان های کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی،فصل نامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی.

42-فاطمه مدرسی- حجت اله همتی، 1390، هستی شناسی نور وظلمت در اندیشه شیخ اشراق،فصلنامه زبان وادب فارسی - دانشگاه آزاد سنندج، 3،1.

43-فاطمه مدرسی- رقیه کاظمی (دانشجو)، 1390، آزادی عنصر غالب غزل های نمادین منزوی،نشریه ادبیات پایداری- دانشگاه شهید باهنر کرمان، 4،1.

44-فاطمه مدرسی- کیوان کورگ (دانشجو)، 1390، ریخت شناسی داستان های سند باد بحری،بهارستان سخن- دانشگاه آزاد خوی، 4،1.

45-فاطمه مدرسی- دونا همتی ومریم عرب ( دانشجو)، 1390، شط حیات عین القضات همدانی،فصلنامه ادبیات عرفانی واسطور شناختی، 7،1.

46-فاطمه مدرسی، مهرداد قدرت دیزجی، 1389، بررسی کهن ترین میهن پارسیان در ایران.بررسی دیدگاهها،تاریخ اسلام وایران.

47-فاطمه مدرسی، مهرویه رضیه، 1389، زن در اندیشه و زندگی مولانا،ادبیات عرفانی اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی.

48-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی، 1389، نگاهی بینا متنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ضحاک در شاهنمامه فردوسی،نشریه ادبیات تطبیقی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر.

49- 1388، اشنایی زدایی و هنجار گریزی واژگان در اشعار فروغ فرخزاد،فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

50- 1388، تحلیل و تحول آرایه های زیبایی شناختی در شعر معاصر،پژوهشنامه زبان و ادب فارسی.

51-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی، 1388، رویکرد کهن گرایانه به اشعار م.سرشک،ادب فارسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1،1.

52-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی، 1388، نگاهی به اثر پذیری اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما،فصل نامه زبان و ادبیات فارسی( ادب پژوهشی).

53- 1388، نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م.سرشک،پژوهشنامه زبان و ادب فارسی.

54- 1388، تاملی در زبان ادبی رودکی،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

55- 1387، متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد،فصلنامه ادبیات فارسی.

56- 1387، آب در باور ایرانی،مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان.

57-فاطمه مدرسی، 1387، نظری بر غزلیات امیر خسرو دهلوی،فصل نامه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(آینه ادب)، 1،1.

58- 1387، نقد صورتگرایانه غزلیات حافظ،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات بهار ادب.

59- 1386، باستان گرایی در شعر حمید مصدق،کاوش نامه(مجله علمی پژوهشی).

60- 1386، دبیر و دبیری در سده های چهارم و پنجم هجری،فصلنامه علمی تخصصی علامه.

61- 1386، رویکردی به ارکان زیبا شناسی هزاره دوم آهوی کوهی"و" آینه ای برای صداها""،فصلنامه زبان و ادب فارسی.

62- 1386، خورشید و خفاش در مثنوی،فرهنگ ویژه نامه مولوی.

63- 1386، سطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوی های عطار،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

64- 1386، عقل و عقلانیت در مثنوی مولوی،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

65- 1385، اشنایی زدایی و هنجار گریزی نحوی در اشعار فروغ فرخزاد،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان.

66- 1385، زیبا شناسی موسیقی در اینه ای برای صداها " و"هزاره دوم آهوی کوهی""،مجله دامشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان.

67- 1385، مبانی زیباشناختی در غزلیات زمزمه های م.سرشک،مجله علمی-تخصصی موسسه تحقیقاتی سه علامه تبریزی.

68- 1385، مهر وطن در شعر گوندگان پارسی گوی از اغاز تا مشروطیت،فصلنامه علمی-تخصصی.

69- 1385، اسطوره جمشید با نگاهی به سرگذشت سلیمان نبی،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

70- 1385، بازتاب چند باور مهری در سرودهای خاقانی،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

71- 1385، سیر مشروطه خواهی در ادبیات و شاعران دوره مشروطه با تکیه بر باز آفرینی عناصر هویت ملی،مجله مطالعات علمی-پژوهشی.

72- 1385، نظری بر کتاب نواخوان بزم صاحبدلان""،نامه علوم انسانی.

73- 1384، آشنایی زدایی و هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوان ثالث،فصلنامه علامه.

74- 1384، بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

75- 1384، زبان و ادب پارسی در آسیای صغیر،نامه فرهنگستان.

76- 1384، موسیقی سوگنامه ها،فصلنامه علامه.

77- 1383، تاملی در زندگی ئ اندیشه های عرفانی ابن سینا،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (کرمان).

78- 1382، خورنه مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

79- 1381، دو گل از گلزار اندیشه های سمنانی،فصلنامه پژوهشی فرهنگی هنری(فرهنگ قومیس).

80- 1381، صدرای شیرازی، حکیمی عارف،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

81- 1379، اقبال لاهوری، نغمه سرای بیداری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

82- 0، از غنا تا غزل،فصلنامه ادبیات فارسی.

83- 0، قاعده افزایی در شعر حمید مصدق،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

84- 0، مقایسه سبک تاویل احمد غزالی و ابوالفضل رشید الدین میبدی،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی.

85- 0، نگاهی به موسیقی اشعار محمد رضا شفیعی کدکنی،مطالعات زبانی بلاغی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (95)

1- 2007, Ahlyyat and Ghairyyat in Molana s Masnavi,6th european conference of iranian studes.

2- 1389، احمد رضا احمدي، آثار و انديشه هاي او،همايش ملي فرهنگ اسلام و ايران كرمان شناخت.

3- 1394، ارتباط ادبيات فارسي و تاريخ به روايت عبدالحسين زرين كوب،اولين همايش بين المللي ميان رشته اي علوم انساني، تهران،ايران.

4- 1391، اروميه نوزدهمين گهواره علم وادب ايران،همايش هم انديشي شهر ايرانيشهر تاريخي فرهنگي ومذهبي اروميه، اروميه،ايران.

5- 1388، اسطوره آب و تقدس آن نزد ايرانيان بر پايه متوني از ادب فارسي،همايش ملي و ميا ن رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن.

6- 1382، اسطوره كيومرث گل شاه،دومين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي.

7- 1386، اسطوره مهر در مثنوي مولانا،خلاصه مقالات همايش مولانا و حكيم سبزواري.

8- 1389، اعياد و نمود آن در تاريخ بيهقي،پنجمين همايش زبان و ادب فارسي.

9- 1393، انسجام متني در غزل نزاري قهستاني،همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني، بيرجند،ايران.

10- 1386، اهليت و غيريت در مثنوي مولوي،مجموعه مقالات پژوهشي مولانا 4.

11- 1394، اهميت صالح بودن و عاقل بودن در برقراري روابط اجتماعي در مثنوي معنوي،ذومين گنگره بين المللي زبان و ادبيات ف، تهران،ايران.

12- 1394، آميختگي زبان حماسي با طنز در شعر اخوان ثالث،همايش اخوان ثالث، يزد،ايران.

13- 1393، باز تاب فرهنگ عامه ايراني در سفرنامه هاي خارجي،همايش بين المللي انسان و هويت فراموش شده، شبستر،ايران.

14- 1387، بازتاب فرهنگ مردمي در آثار آل احمد،چهارمين همايش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان.

15- 1392، بانو گشسپ نامه؛ شادترين منظومه ي حماسي اير ان،هشتمين همايش بين المللي ترويج، زنجان،ايران.

16- 1388، بررسي انگاره هاي كهن الگويي در اشعار اخوان ثالث،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

17- 1394، بررسي تأثير پذيري اشعار امير عليشير نوايي از پيشينيان،دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج، اردبيل،ايران.

18- 1392، بررسي تقابل هاي دوگانه و اضداد در دفتر اول مثنوي مولانا،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

19- 1391، بررسي سبك شناسانه نثر مرصادالعباد،همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

20- 1393، بررسي علل ورود واژه از زبان تركي به فارسي،دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه، تهران،ايران.

21- 1389، بررسي كهن الگوي سايه در اشعار فروغ فرخزاد،پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي.

22- 1393، بررسي ماهيت نماد و تحليل دگرديسي نماد حيوانات در متون فلسفي و متون عرفاني،نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بيرجند،ايران.

23- 1388، بررسي نمادپردازي آب در اشعار مهدي اخوان ثالث،همايش ملي و ميان رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن.

24- 1392، بن مايه هاي ادبيات پايداري در اشعار و ترانه هاي عبالجبار كاكايي،چهارمين كنگره سراسري ادبيات پايداري، كرمان،ايران.

25- 1376، بهار و قصيده،همايش بزرگداشت ملك الشعرا بهار.

26- 1393، بهمني شاعري متعهد،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي، همدان،ايران.

27- 1386، پروين ،عارف اخلاق گراي اجتماعي،كنگره بزرگداشت يكصدمين سال تولد پروين اعتصامي.

28- 1388، پيام جهاني فردوسي،خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي.

29- 1389، تاثير زبان مرصاد العباد بر غزليات حافظ،انجمن علمي زبان وادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

30- 1383، تاملي چند در غزليات قاسم انوار،مقالات هم انديشي زبان و ادبيات فارسي در سده ي نهم.

31- 1393، تأثيرپذيري سلطان سليمان،دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه، تهران،ايران.

32- 1393، تجلّي مفاهيم انقلاب اسلامي در اشعار سلمان هراتي،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي، همدان،ايران.

33- 1389، تجلي مفهوم كاروان و كارواني در فرهنگ و ادب فارسي،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

34- 1393، تحليل بينامتني اشعار امير عليشير نوايي و حافظ،امير عليشير نوايي، مشهد،ايران.

35- 2003، تحليلي نمادين و روان شناختي از پير پارسا و دختر ترسا،همايش ادبي فارسي نمود نظريه هاي مدرن در ادبيات كلاسيك.

36- 1393، توجه به مسايل اجتماعي در شعر نزاري قهستاني،همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني، بيرجند،ايران.

37- 1394، جلوه هاي مدح و انتقاد در اشعار ناصرخسرو،دهمين همايش بين المللي ترويج، اردبيل،ايران.

38- 1385، چند حديث پند آموز نبوي در آينه ي مثنوي مولوي،كنفرانس رسول مهر.

39- 1393، حديث عشق در كلام عين القضات همدان،نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بيرجند،ايران.

40- 1390، حسام الدين بازتاب تيغ شمس،همايش بين الماللي حسم الدين چلبي ومثنوي معنوي، وان،ايران تركيه.

41- 1390، حسام الدين باني گسترش آيين فتوت در آسياي صغير،نخستين كنگره بين الماللي حسام الدين چلبي، اروميه،ايران.

42- 1390، حسام الدين چلبي ومثنوي معنوي،همايش بين الماللي حسام الدين چلبي ومثنوي معنوي، وان،ايران وتركيه.

43- 1390، داستان زال به زبان فردوسي و سهروردي،مجموعه مقالات به قلم گروهي از نويسندگان(به كوشش منوچهر اكبري)، تهران،ايران.

44- 1391، دو زبان ، همسايه ، دو ادبيات ، همبسته،پيوند هاي زباني وادبي ايران وتركيه، تهران،ايران.

45- 1390، رمز پردازي در تمهيدات عين القضات همداني،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

46- 1393، ريخت شناسي چند قصه از قصه هاي صمد بهرنگي با تكيه بر الگوي پراپ،ادبيات عامه، رفسنجان،ايران.

47- 1384، زبان پارسي ورمزماندگاري آن،موسسه مطالعات ملي.

48- 1386، زبان فارسي ركن اصلي وحدت ملي و هويت ايراني،همايش بين المللي اتحادملي و انسجام اسلامي -دانشگاه لرستان.

49- 1389، زيباپرستي از منظر عين القضات همداني،پرنيان: خلاصه مقالات پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

50- 1385، زيباشناسي موسيقي در آينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي،نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

51- 1392، سماع معنوي از فرش بر عرش،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

52- 1379، سوته دلي از تبار قلندران عاشق،همايش بزرگداشت باباطاهر.

53- 1385، سيماي پيامبر ص در مثنوهاي عطار،همايش بين الملي سيره شناختي پيامبراعظم.

54- 1393، سيماي جنگ در شعر قيصرامين پور،دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي، همدان،ايران.

55- 1394، شاخصه هاي زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني،همايش ترويج زبان فارسي، اردبيل،ايران.

56- 1390، شطحيات رابعه عدويه،مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي»، مازندران،ايران.

57- 1388، شطحيات سنايي،ثناي سنايي.

58- 1388، شگرد تكرار و شيوه هاي آن در شعر فروغ فرخزاد،كارنامه صد سال شعر زبان فارسي.

59- 1388، شگردهاي بياني غزليات سيمين بهبهاني،كارنامه صد سال شعر زنان فارسي.

60- 1387، طبيعت گرايي رودكي،رودكي سرآمدشاعران فارسي -دانشگاه تهران.

61- 1385، طنين عشق در مثنوي معنوي،همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين بلخي.

62- 1381، عماد فقيه پير طريقت،همايش بزرگداشت خواجه عماد فقيه كرماني.

63- 1387، عنصر زبان در آثار احمد محمود،سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان وادب فارسي -تهران.

64- 1389، عنصر مسلط در شعر حميد مسلط،سخن پرنيان: پنجمين همايش پژوهش هاي زبا و ادبيات فارسي، سبزوار،ايران.

65- 1389، عنصر مسلط در شعر حميد مصدق،پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادب فارسي.

66- 1379، عيار و عياري در گستره تاريخ(از آغار تا صفاريان)،سمينار صفاريان در تاريخ و فرهنگ ايران.

67- 1385، فريدون اژدركش از ايران مزدايي تا ايران اسلامي،شاهنامه پژوهي.

68- 1387، قاعده افزايي در غزليات شمس،بزرگداشت مولاناجلال الدين بلخي -دانشگاه اصفهان.

69- 1387، قاعده كاهي نوشتاري در شعر نو،سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران.

70- 1388، كاركردهاي زبان سنايي درغزليات،ثناي سنايي.

71- 1391، كهن الگوي آرمانشهر در منطق الطير عطار نيشابوري،هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

72- 1392، كهن الگوي پرواز،هشتمين همايش بين المللي ترويج، زنجان،ايران.

73- 1387، كهن گرايي در آيينه اي براي صداها،سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران.

74- 1392، مخاطبهاي شهريار،كنگره بين المللي استاد شهر يار، تهران،ايران.

75- 1393، منظورشناسي تشبيهات رباعيات ابوسعيدابوالخير،كنگر? ملي بزرگداشت عارف نامي ابوسعيد ابوالخير، تربت حيدريه،ايران.

76- 1393، مولانا و چالش هاي انسان امروز،سومين سمپوزيوم بين المللي مثنوي معنوي، اروميه،ايران.

77- 1391، نام اقوام در جغرافياي ايران،همايش ملي مهندسي نام ونام گذاري، اروميه،ايران.

78- 1385، نظامي درمناجات،تجلي عرفان در سخن سخنوران آذربايجان.

79- 1389، نفوذ و گسترش زبان فارسي در هند از ديرينه ترين ايام،هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي.

80- 1390، نقد و بررسي كهن الگو هاي سايه و نقاب در سروده هاي پروين اعتصامي،كارنامه صد سال شعر زنان فارسي سرا، تهران،ايران.

81- 1386، نگاه پروين به ادم و ادميت،كنگره بزرگداشت پروين اعتصامي.

82- 1386، نگاهي اجمالي به ادبيات انقلاب اسلامي،اولين همايش ادبي نگرشي تحليلي بر ادبيات انقلاب اسلامي.

83- 1387، نگاهي بر اوزان سوگ نامه هاي خاقاني و مقايسه با ديگر سوگ سرايان،مجموعه مقالات برگزيده همايش خاقاني شناسي.

84- 1388، نگاهي به برجسته سازي هاي زباني درقصايدسنايي،ثناي سنايي.

85- 1387، نگاهي به زبان و ادب فارسي در مداري ارمنستان امروز،ششمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادب فارسي.

86- 1390، نگاهي به عنصر غالب يا مسلط در اشعار سيمين بهبهاني،كارنامه صد سال زنان پارسي سرا، تهران،ايران.

87- 1391، نگاهي به كاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتي،هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي، تهران،ايران.

88- 1392، نگاهي به مضامين مشترك مثنوي ولوي و پروين اعتصامي،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

89- 1388، نگاهي به موسيقي اشعار محمد رضا شفيعي كدكني،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

90- 1389، نگرشي تطبيقي به قصه ي غربت غريبه" سهروردي و " شاه و كنيزك" مولوي"،پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي.

91- 1388، نماد و سمبل در اشعار منوچهر آتشي،چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

92- 1386، نمود باستانگراي در شعرحميد مصدق،خلاصه مقالاتي دومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

93- 1392، وحدت اديان از نگاه مولانا و عين القضات،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

94- 1392، وحدت اقوام و مذاهب از ديدگاه مولانا و شهريار تبريزي،كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي، وان،تركيه.

95- 1388، هماهنگي زبان و عاطفه در شاهنامه فردوسي،خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي.
کتاب های چاپ شده (16)

1-فاطمه مدرسی، 1394، دیوان سلطان سلیمان قانونی( متخلص به محبی.

2-فاطمه مدرسی، 1394، زبان فارسی در گستره تمدن ایرانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-فاطمه مدرسی، 1394، ماهیان جدا از آب تأملی در سروده های طاهره صفارزاده.

4-فاطمه مدرسی و وحید رضایی تازه کندی، 1393، شرح و تصحیح دیوان طرزی افشار، ناشر معتبر خارجی،تالیف.

5-فاطمه مدرسی و مریم عرب، 1393، کعبه دل.

6-فاطمه مدرسی، 1392، گلی بر اورنگ طبیعت، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

7-فاطمه مدرسی، 1391، سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی.

8-فاطمه مدرسی، 1391، درآمدی اجمالی بر پسا استعمار گری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

9-فاطمه مدرسی-الناز ملکی، 1390، شعر فروغ فرخزاد در بوته نقد زیبایی شناسی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

10-فاطمه مدرسی، 1390، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

11-فاطمه مدرسی، محمد امیر عبیدی نیا، 1390، طبقات الشفاعیه فارسی(جلد دوم).

12-فاطمه مدرسی،محمد امیر عبیدی نیا، 1390، طبقات الشفاعیه( جلد اول).

13- 1388، سیمرغ در آینه سیمرغ.

14- 1387، سیمای رسول مهر در ادب پارسی.

15- 1386، از واج تا جمله.

16- 1385، ویراستاری علمی و ادبی کتاب تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1- 1393، بررسی عنصر غالب یا مسلط در اشعار شفیعی کدکنی(م. سرشک) و تطبیق آن با عنصر غالب اشعار هوشنگ ابتهاج(ه. ا. سایه)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1393، نمادگرایی حیوانات در متون فلسفی و عرفانی از آغاز تا پایان قرن هشتم (با تکیه بر آثار ابن سینا، سهروردی، عطار و مولانا)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1389، شیوه تاویل احمد غزالی و مقایسه آن با ابوالفضل میبدی،دانشگاه ارومیه.

4-فاطمه مدرسی، - 2.بهمن نزهت 50%، 1387، پژوهشی در احوال و زندگانی عارفان آذربایجان،دانشگاه ارومیه.

5-فاطمه مدرسی، - 2.بهمن نزهت 50%، 1390، نقش رباط ها و کاروانسراها در اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

6-فاطمه مدرسی، - 2.مهرداد قدرت دیزجی 50%، 1389، غرب دریاچه ارومیه در دوره تاریخی (دوره هخامنشی)،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (32)

1-زينب رهير كومله، 1394، بررسي مسايل تعليمي و اخلاقي در قصايد محمد تقي بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زيبا عباسي، 1394، مقايسه مسايل اخلاقي و تعليمي قابوسنامه با آثار اخلاقي دوره تيموريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرزانه مجاوريشنتال، 1394، نگاهي به كهن الگوها در شعر قيصر امين پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-امير نجفي چناري، 1394، بررسي نشانه ها و دلايل كفر انگاري در برخي از شاعران معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شعيب حاجي حسن، 1394، بررسي و مقايسه زبان ادبي در شعر قيصر امين پور و محمد علي بهمني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-جوان محمد علي، 1394، زيباشناسي در غزليات حويزي( قاصد)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مريم جباري ثاني، 1394، بررسي مضامين شعري و زباني عليرضا قزوه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فربا ملك زاده، 1393، بررسي تأثيرپذيري اشعار فارسي اميرعليشير نوايي از پيشينيان بر اساس نظري? بينامتنيت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-شبنم رستگاري، 1393، مقايس? عناصر داستاني غزيز و نگار با ليلي و مجنون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مهدي پرويزي، 1393، بررسي كهن الگوهاي سايه، مادر، قهرمانو گذر از آب و آتش در شاهنامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-قاسم واعظي، 1393، سوگنام? شاعران در سوگ شاعران ديگر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سكينه خوش نهاد، 1393، بررسي پيوندهاي موسيقي و محتوا در غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رزگار ابوبكرزاده، 1393، شادي عنصر گمشده در ادبيات معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-محمد نعماني، 1392، بررسي مضامين و زبان شعر احمد عزيزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فرشته رستمي، 1392، بررسي زبان ادبي اشعار فارسي طاهره صفارزاده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميرا سهرابي، 1392، بررسي سبك نثر عبهر العاشقين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-آسو رحيمي، 1392، سبك شناسي اشعار محمد زهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-اكرم وفائي، 1392، نگاه پر مهر پروين اعتصامي به جهان هستي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مرضيه خوشحال، 1392، ذكر و انواع آن در متون منثور صوفيه از آغاز تا پايان قرن هفتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-زهرا خجسته مقال، 1392، جلوه هاي ادبيات پايداري در شعر زنان شاعر معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سعد قاضي، 1389، بررسي موسيقي شعر در اشعار سيد علي صالحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مصطفي سخن سنج، 1389، بازتاب مسائل اجتماعي و سياسي در متون ادبي قرن چهارم و پنجم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فريده ابراهيمي، 1389، مقايسه كهن الگوها خاصه كهن الگوي آنيموس در اشعار پروين و فروغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مريم عرب، 1389، زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فاطمه ستاري، 1390، رهنمود هاي مولانا براي زندگي متعالي در مثنوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-زهرا نجفي، 1389، تاثير زبان و ادبيات مرصاد العباد بر غزليات حافظ-همايش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مهرويه رضيي، 1390، مقايسه شيماي شمس تبريزي ،صلاح الدين زركوب و حسام الدين چلبي در مثنوي مولانا و غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ناهيد اوجي، 1389، سيماي زن در آثار شهر نوش پارسي پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-كلثوم پرچم، 1390، بررسي ويژگي هاي پسانوگرايي در داستان هاي گلي ترقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-فردين مينا، 1391، بررسي سبك ساختاري وزماني سوانح العشاق احمد غزالي ومقايسه آن با لوايح عبد الرحمن جامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ثانيه مخبر، 1390، بررسي سبكي وساختاري زباني مقالات شمس تبريزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-قاسم مهر آور، 1391، تحليل سبك شناختي اشعار سلمان هراتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.