• نام و نام خانوادگی
  • سیدامید گیلانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
دروس تدریس شده (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدامید گیلانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی استخراج معدن،دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1385، مهندسی استخراج معدن،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-کارشناسی، 1383، مهندسی استخراج معدن،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (6)

1-Gilani SO, Sattarvand J, Hajihassani M, Abdullah SS., 2020, A stochastic particle swarm based model for long term production planning of open pit mines considering the geological uncertainty,Resources Policy, 68, 101738.

2-Seyed-Omid Gilani, Javad Sattarvand, 2016, Integrating geological uncertainty in long-term open pit mine production planning by ant colony optimization,Computers & Geosciences.

3-Seyed-Omid Gilani, Mohsen saemi, 2008, Optimization and performance increasing of neural networks using genetic algorithm for prediction of reservoir permeability,Amirkabir Journal of Science & Technology.

4-Seyed-Omid Gilani, Javad Sattarvand, 2015, A new heuristic non-linear approach for modeling the variable slope angles in open pit mine planning algorithms,Acta Montanistica Slovaca.

5-سید امید گیلانی، محسن صائمی، 1385، تعيين خرج ويژه بهينه در عمليات آتشکاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعی ،مجله مهندسی معدن، شماره 1.

6-سید امید گیلانی، محمدرضا صیادی، 1386، طراحي و تهيه نرم افزار و مدل تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني،مجله مهندسی معدن.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-.

2-سید امید گیلانی، محمدرضا صیادی، 1384، بررسي معدنکاري با مقياس کوچک در ايران و جهان،بیست و چهارمین همایش علوم زمین، تهران.

3-سید امید گیلانی، محمدرضا صیادی، 1385، طراحي و تهيه نرم افزار تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني ،بیست و پنجمبن همایش علوم زمین، تهران.

4-ساناز بهنیافر، جواد ستاروند، سید امید گیلانی، 1391، معرفی مشخصات و کاربردهای نسل جدید ماشینهای معدنکار روباز پیوسته،اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی فناوریهای معدنکاری ایران، یزد، .

5-سید امید گیلانی، جواد ستاروند، 1391، برنامه ریزی تولید بلندمدت معادن روباز با در نظر گرفتن عدم قطعیت،چهارمین کفرانس مهندسی معدن.

6-Seyed-Omid Gilani, Javad Sattarvand, 2011, Current circumstances of small scale ornamental stone quarry mining in Iran,20th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES).

7-Seyed-Omid Gilani, Javad Sattarvand, Masoud Soleymani Shishvan, Asif Khan, 2015, Application of the meta-heuristic approaches in open pit mine planning,Application of the Metaheuristic Approaches in Open Pit Mine Planning (APCOM).
دروس تدریس شده (16)

1-برنامه ریزی تولید در معادن سطحی، کارشناسی ارشذ،1399-1398.

2-مدلسازی ذخایر معدنی، کارشناسی ارشد،1399.

3-روشهای استخراج روباز، کارشناسی،1393-1390.

4-تحقیق در عملیات، کارشناسی،1400-1397.

5-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی،1400-1390.

6-مبانی استخراج مواد معدنی، کارشناسی،1398.

7-اقتصاد مهندسی، کارشناسی،1399-1397.

8-استخراج سنگهای ساختمانی، کارشناسی،1398-1391.

9-هیدروژئولوژی و زهکشی، کارشناسی،1400-1399.

10-نمونه برداری معدنی، کارشناسی،1398-1397.

11-استاتیک و مقاومت مصالح، کارشناسی،1400-1397.

12-خدمات فنی در معادن 1، کارشناسی،1399-1393.

13-تهویه در معادن، کارشناسی،1391-1390.

14-آبکشی در معادن، کارشناسی،1393-1389.

15-ترابری در معادن، کارشناسی،1399-1391.

16-نقشه کشی صنعتی، کارشناسی،97.