• نام و نام خانوادگی
  • وحید موسی پور خانشان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید موسی پور خانشان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1394، مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ابران.

2-کارشناسی ارشد، 1388، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،دانشگاه علم و صنعت ابران.

3-کارشناسی، 1386، مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات،دانشگاه ارومیه.