• نام و نام خانوادگی
  • فرزين مرندي
 • مدرک تحصیلی
  • دكتري
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی آلی و معدنی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزين مرندي
 • مدرک تحصیلی
 • دكتري
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی آلی و معدنی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-.

2-https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dzUha5AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate.