• نام و نام خانوادگی
  • سلمان بابایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای آمار
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سلمان بابایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای آمار
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-كارشناسي، 1388، آمار،دانشگاه اصفهان.

2-كارشناسي ارشد، 1390، آمار،دانشگاه صنعتي امير كبير.

3-دكترا، 1396، آمار،دانشگاه صنعتي امير كبير.
مقالات ژورنال (3)

1-Salman babayi -Esmaile Khorram، 2017، Inference of stress-strength for the Type-II generalized logistic distribution under progressively Type-II censored samples ،Communications in statistics -Simulation and Computation، -Volume 47،- Issue 7-pp-1975-1995.

2-Salman babayi -Esmaile Khorram، 2017، Inference of R = P[X < Y] for skew normal distribution ،Communications in statistics -Theory and Methods، Volume 46،- Issue 20-pp-10315-10326.

3-Salman babayi -Esmaile Khorram-Farzad Tondro، 2014، Inference of R=P[X < Y ] for generalized logistic distribution،STATISTICS ، vol 48، issue 4، pp،862-871.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-Salman babayi -Esmaile Khorram، 2016، Inference of R= P [X< Y] for proportional reversed hazard rate model،second seminar on Reliability Theory and its Applications.
دروس تدریس شده (7)

1-احتمال 2، کارشناسی،1399.

2-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی،99-1398.

3-احتمال 1، کارشناسی،99-1398.

4-مبانی احتمال، کارشناسی،98-1397.

5-روشهای آماری، کارشناسی،98-1397.

6-ریاضیات در اقتصاد، کارشناسی،99-1397.

7-ریاضی عمومی 1، کارشناسی،99-1397.