• نام و نام خانوادگی
  • صفدر محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • s.mohammadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صفدر محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (5)

1-ميثم مداحي, "كاربرد سوگند در فقه و نظام فقهي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-صفر عطار صالح مرام, "بررسي فقهي و حقوقي احكام اموال مشاع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-احسان يوسف پور, "بررسي خريد و فروش اعضاي محكوم به اعدام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-عمار رحيمي گلشاني, "بررسي فقهي و حقوقي مساله تغيير جنسيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-سيد اكرم جبار ابراهيمي, "بررسي تطبيقي مسئوليت ناشي از تقصير قاضي در شريعت و حقوق ايران و عراق", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.