• نام و نام خانوادگی
  • آلاله رخشان پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آلاله رخشان پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک، 1395، DVSc،دانشگاه تهران.

2-دکترای عمومی دامپزشکی، 1390، DVM،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (3)

1-Nastaran Shakouri, Ali Soleimanzadeh, Alaleh Rakhshanpour, Mustafa Numan Bucak, Antioxidant effects of supplementation of 3,4-dihydroxyphenyl glycol on sperm parameters and oxidative markers following cryopreservation in canine semen,Reproduction in Domestic Animals.

2-Seyyed Aliakbar Sheikholeslami, Ali Soleimanzadeh, Alaleh Rakhshanpour, Dariush Shirani, The evaluation of lycopene and cysteamine supplementation effects on sperm and oxidative stress parameters during chilled storage of canine semen,Reproduction in Domestic Animals.

3-گيتا داور،وحيد محمدي ،آلاله رخشان پور،، ارزيابي اثرات دما و مدت زمان نگهداري بر پارامترهاي خون شناسي سگ با استفاده از آنالايزرNihon Kohden MEK-6450،تحقيقات دامپزشكي و فرآوردههاي بيولوژيك.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-سيدعلي اكبر شيخ الاسلامي،آلاله رخشان پور ،نويد اعتمادي ،نازيلا پيله وري سلماسي ، مروري بر اسهال مزمن در سگ ها،سومين كنگره ملي طب حيوانات همراه، تهران، ایران.

2-سيد علي اكبر شيخ الاسلامي،آلاله رخشان پور،علي سليمان زاده آزاد ،پوريا كيوانلونژاد،، نگاهي به تومور مقاربتي قابل انتقال در سگ ها،سومين كنگره ملي طب حيوانات همراه، تهران، ایران.
پایان نامه ها (7)

1-محمدرضا زینالی، 1399، مطالعه فراوانی آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ های شهرستان ارومیه، پایان نامه دکترای حرفه ای،راهنمای دوم.

2-نسترن شکوری، 1399، استفاده از 3-4 دی هیدروکسیی فنیل گلیکول به عنوان آنتی اکسیدان برای انجماد اسپرم در سگ ها.

3-یاسمن حسینی، 1399، تاثیر غلظت های مختلف کوئرستین به همراه رقیق کننده تریس بر کیفیت مایع منی در حین ذخیره سازی منی سگ به صورت سرد.

4-مجید لگزی، 1399، ارزیابی برخی فراسنجه های خون شناسی و استرس اکسیداتیو در گربه های آلوده به مایکوپلاسما هموفلیس.

5-رضا اسمعیل زاده موخر، 1400، شناسایی مولکولی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در سگ.

6-سید علی اکبر شیخ الاسلامی، 1399، اثرات افزودن سیستئامین در منی سگ بر روی کیفیت منی در طول نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد.

7-گیتا داور، 1398، ارزیابی اثرات دما و مدت زمان نگهداری بر پارامترهای خون شناسی سگ با استفاده از آنالایزر هماتولوژی-Nihon Kohden MEK 6450.
دروس تدریس شده (5)

1-بهداشت تغذيه و نگهداري دامهاي كوچيك، دکترای حرفه ای دامپزشکی،از 1399 تاکنون.

2-اصول معاینه دام، دکترای حرفه ای دامپزشکی،از 1398 تاکنون.

3-کارورزی داخلی دام کوچک 2، دکترای حرفه ای دامپزشکی،از 1397 تاکنون.

4-عملیات درمانگاهی داخلی دام کوچک، دکترای حرفه ای دامپزشکی،از 1397 تاکنون.

5-کارورزی داخلی دام کوچک 1، دکترای حرفه ای دامپزشکی،از 1397 تاکنون.