• نام و نام خانوادگی
  • علی صمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر علی صمدی فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس تهران، از سال ۱۳۹۴ تاکنون به عنوان اولین عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی پلیمر در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی است. ایشان پژوهش های کاربردی محصول محور و ارتباط با صنعت در زمینه های مختلفی از کاربرد دانش مهندسی پلیمر را دنبال می کند. به این منظور با تمرکز بر قابلیت به کارگیری دانش مهندسی پلیمر به عنوان یک دانش بین رشته ای نوین در علوم مختلف از جمله علوم پایه، مهندسی و پزشکی، با صاحبان صنایع و اساتید دانشگاهی داخلی و خارجی در علوم مختلف همکاری دارد و اختراعات و مقالات داخلی و بین المللی متعددی را منتشر کرده است. 

مهمترین زمینه های آموزشی و پژوهشی ایشان تاکنون عبارتند است از:

- مبانی و خواص الکتریکی، مغناطیسی، دینامیکی مکانیکی حرارتی و رفتار ویسکوالاستیک خطی و غیرخطی پلیمرهای پر شده و پر نشده

- کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های لاستیکی و پلاستیکی با پرکننده های معمول و نوین

- شناسایی، طراحی، آمیزه کاری و بررسی خواص آمیزه ها و قطعات لاستیکی و پلاستیکی

- مهندسی اتلاف انرژی دینامیک و مقاومت غلتشی

- مهندسی بافت، ترمیم زخم، ساخت اعضای مصنوعی و داربست های رشد سلولی 

- محافظت در مقابل امواج الکترومغناطیس

- ساخت نانوالیاف پلیمری به روش الکتروریسی

- ساخت نانوذرات چند لایه ای هسته-پوسته

- هوشمندسازی پلیمرها به منظور تولید انرژی الکتریکی، حفظ محیط زیست و کاربردهای خاص

- نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته

- طراحی و ساخت دستگاه های ابداعی آزمون خواص پلیمرها

 

دسترسی به مقالات و اختراعات بین المللی منتشر شده از آدرس اینترنتی زیر امکانپذیر است:

https://scholar.google.com/citations?user=bBw5L2UAAAAJ&hl=en

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پروژه های تحقیقاتی (22)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (10)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (10)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی صمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر علی صمدی فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس تهران، از سال ۱۳۹۴ تاکنون به عنوان اولین عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی پلیمر در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی است. ایشان پژوهش های کاربردی محصول محور و ارتباط با صنعت در زمینه های مختلفی از کاربرد دانش مهندسی پلیمر را دنبال می کند. به این منظور با تمرکز بر قابلیت به کارگیری دانش مهندسی پلیمر به عنوان یک دانش بین رشته ای نوین در علوم مختلف از جمله علوم پایه، مهندسی و پزشکی، با صاحبان صنایع و اساتید دانشگاهی داخلی و خارجی در علوم مختلف همکاری دارد و اختراعات و مقالات داخلی و بین المللی متعددی را منتشر کرده است. 

مهمترین زمینه های آموزشی و پژوهشی ایشان تاکنون عبارتند است از:

- مبانی و خواص الکتریکی، مغناطیسی، دینامیکی مکانیکی حرارتی و رفتار ویسکوالاستیک خطی و غیرخطی پلیمرهای پر شده و پر نشده

- کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های لاستیکی و پلاستیکی با پرکننده های معمول و نوین

- شناسایی، طراحی، آمیزه کاری و بررسی خواص آمیزه ها و قطعات لاستیکی و پلاستیکی

- مهندسی اتلاف انرژی دینامیک و مقاومت غلتشی

- مهندسی بافت، ترمیم زخم، ساخت اعضای مصنوعی و داربست های رشد سلولی 

- محافظت در مقابل امواج الکترومغناطیس

- ساخت نانوالیاف پلیمری به روش الکتروریسی

- ساخت نانوذرات چند لایه ای هسته-پوسته

- هوشمندسازی پلیمرها به منظور تولید انرژی الکتریکی، حفظ محیط زیست و کاربردهای خاص

- نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته

- طراحی و ساخت دستگاه های ابداعی آزمون خواص پلیمرها

 

دسترسی به مقالات و اختراعات بین المللی منتشر شده از آدرس اینترنتی زیر امکانپذیر است:

https://scholar.google.com/citations?user=bBw5L2UAAAAJ&hl=en

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، ۱۳۹۳، مهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸، مهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، ۱۳۸۵، مهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)،دانشگاه امیرکبیر.
مقالات ژورنال (19)

1- 2022, Comparative review of piezoelectric biomaterials approach for bone tissue engineering,Journal of Biomaterials Science, Polymer Editions, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09205063.2022.2065409.

2- 2022, PVDF nanofibers containing GO-supported TiO2–Fe3O4 nanoparticle-nanosheets: piezoelectric and electromagnetic sensitivity,Journal of Materials Science: Materials in Electronics, https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-022-07777-x.

3- 2021, Synthesis of cost-effective hierarchical MFI-type mesoporous zeolite: introducing diatomite as silica source, https://link.springer.com/article/10.1007/s12633-020-00786-7.

4- 2020, Flexible piezoelectric cum-electromagnetic-absorbing multifunctional nanocomposites based on electrospun poly (vinylidene fluoride) incorporated with synthesized porous core-shell nanoparticles, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.5623.

5- 2020, Poloxamer: A versatile tri-block copolymer for biomedical applications,Acta Biomaterialia, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706120302257.

6- 2020, Agarose-based biomaterials: opportunities and challenges in cartilage tissue engineering,Polymers, https://www.mdpi.com/718902.

7- 2020, Piezoelectric Performance of Microcellular Polypropylene Foams Fabricated Using Foam Injection Molding as a Potential Scaffold for Bone Tissue Engineering.

8- 2020, Electrospun Polystyrene/Cloisite 20A Fiber for Selective Separation of Oil from Water Surface, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343720301238.

9- 2020, Tissue engineering with electrospun electro-responsive chitosan-aniline oligomer/polyvinyl alcohol,International Journal of Biological Macromolecules.

10- 2019, Influence of TiO2-Fe3O4-MWCNT hybrid nanotubes on piezoelectric and electromagnetic wave absorption properties of electrospun PVDF nanocomposites,Organic Electronics, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119919304240.

11- 2019, Electrospun electroactive nanofibers of gelatin‐oligoaniline/Poly (vinyl alcohol) templates for architecting of cardiac tissue with on‐demand drug release,Polymers for Advanced Technologies.

12- 2018, Effect of Organo-clay Modifier and Compatibilizer on the Morphological Development and Cold Crystallization Kinetics of Polylactide/Polyethylene/Montmorillonite Nanocomposites,Iranian Journal of Polymer Science and Technology.

13- 2018, Investigation of the electromagnetic microwaves absorption and piezoelectric properties of electrospun Fe3O4-GO/PVDF hybrid nanocomposites,Organic Electronics.

14- 2018, Systematic Investigation of Mechanical Properties and Fracture Toughness of Epoxy Networks: Role of the Polyetheramine Structural Parameters,Journal of Applied Polymer Science.

15- 2015, Physical-Mechanical Properties of Carbon Black-Nanoclay Composites of Butyl Rubber as Curing Bladder Compounds,Plastic, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering.

16- 2014, Design, Construction, and Evaluation of a Modified Rolling Pendulum to Measure Energy Dissipation in Rubber,Polymer Testing.

17- 2015, Design, Construction, and Evaluation of a Modified Rolling Pendulum to Measure Energy Dissipation in Rubber,Iranian Rubber Magazine (Farsi).

18- 2012, Prediction of Energy Dissipation in Tire Tread Compound in Rolling Condition,ranian Rubber Magazine (Farsi).

19- 2010, Effects of Organo-Clay Modifier on Physical–Mechanical Properties of Butyl-Based Rubber Nano-Composites,Journal of Applied Polymer Science, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.31768.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- ۱۳۹۶، بررسی نقش دینامیک زنجیرهای پلیمر بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی لاستیک استایرن بوتادی‌ان،اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران.

2- ۱۳۹۵، بررسی رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی دوگانه لاستیک استایرن بوتادی‌ان پرشده با مقادیر مختلف نانو سیلیکا،کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو.

3- ۱۳۹۵، بررسی موفولوژی و پایداری حرارتی پلی‌استر- خاک‌رس،سومین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی.

4- ۱۳۹۳، طراحی، ساخت، و ارزیابی دستگاه اندازه‌گیری اتلاف انرژی غلتشی لاستیك،دوازدهمین همایش ملی لاستیك ایران.

5- ۱۳۹۳، بررسی تاثیر اندازه خوشه‌های نانو سیلیکا بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی لاستیک استایرن بوتادی‌ان،پانزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو ایران.

6- ۱۳۹۱، بررسی اثر روش اختلاط نانو سیلیكا و لاستیك استایرین بوتادین بر پراكنش ذرات پركننده و خواص مكانیكی نانو كامپوزیت،یازدهمین همایش ملی لاستیك ایران.

7- ۱۳۸۹، بررسی اثر نانو خاک‌رس- دوده بر خواص دینامیکی- مکانیکی نانو کامپوزیتهای دوگانه، بر پایه آمیزه بلادرهای پخت تایر،هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو ایران.

8- ۱۳۸۷، بررسی مورفولوژی آمیزه‌های استایرین بوتادین رابر- بوتادین رابر توسط میكروسكوپ الكترونی و تأثیر آن بر سایش.،اولین كنفرانس پتروشیمی ایران.

9- ۱۳۸۷، بررسی خواص فیزیكی مكانیكی آمیزه‌های استایرین بوتادین رابر- بوتادین رابر،اولین كنفرانس پتروشیمی ایران.

10- ۱۳۸۷، بررسی تأثیر اصلاح کننده سطح خاک رس مونتموریلونیت بر خواص فیزیکی مکانیکی نانو كامپوزیت‌های بیوتیل- خاك رس بر پایه آمیزه بلادرهای پخت تایر،نهمین همایش ملی لاستیک ایران.

11- ۱۳۸۷، بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو كامپوزیتهای بیوتیل- خاك‌رس،دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران.

12- ۱۳۸۷، بررسی تاثیر عامل سازگارکننده سیلان در نانو كامپوزیت‌های بیوتیل- خاك رس،دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران.

13- 2018, Nano clay supported catalyst for Synthesis of Poly (Ethylene Terephthalate),ICN2018.

14- 2017, Effect of organoclay type and compatibilizer on the morphology Develment of PLA/PE/nanoclay blend Nanocomposites,National Conference on Nanostructures, Nanoscience and Nanoengineering.

15- 2012, Thermal Aging Properties of Fluoroelastomer (Viton A-700) Compounds Containing Barium Sulphate and/or Carbon Black,PPS2012.

16- 2012, Effect of Carbon Black Type on the Thermal Properties of Fluoroelastomer,PPS2012.

17- 2012, Temperature Dependency of Payne Effect in Unfilled SBR Compound,PPS2012.

18- 2011, Dynamic-Mechanical Properties of Fumed Nanosilica-SBR Composites Prepared by a New Strategy in Melt Mixing,PPS2011.

19- 2008, Effect of Clay Modifier on Physical Mechanical Properties of Butyl- Clay Nanocomposites,2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology.
پروژه های تحقیقاتی (22)

1- بررسی اثر ساختار سلولی بر خواص مکانیکی و پیزوالکتریکی فوم‌های پلی پروپیلن.

2- بررسی اثر قطبش بر خواص مکانیکی و پیزوالکتریکی فوم‌های پلی‌پروپیلن.

3- بررسی اثر عوامل فرآیند فوم‌سازی بر خواص مکانیکی و پیزوالکتریکی فوم‌های پلی‌پروپیلن.

4- طراحی و ساخت سیستم پیشرفته آزمون قطعات پیزوالکتریک.

5- بررسی خواص پیزوالکتریک و جذب امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های پلی ‌وینیلیدین فلوراید پر شده با نانو‌ذرات هسته-پوسته‌ی تولید شده به روش برق‌ریسی.

6- بررسی خواص پیزوالکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیسی نانو کامپوزیت‌های پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) پرشده با نانو ذرات MWCNT/Fe3O4/TiO2 ساخته‌شده به روش برق ریسی.

7- استفاده ازنانو ذرات GO، TiO2، Fe3O4 برای بررسی خاصیت پیزوالکتریک و جذب امواج الکترومغناطیسی در پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) و افزایش خاصیت هم‌افزایی در آنها.

8- پلیمرهای مولد انرژی الکتریکی از انرژی‌های میکرو و ماکرو پراکنده در محیط.

9- بررسی خواص کوپلیمر و کامپوزیت PVDF-ZnO با هدف تولید حسگر لیفی پیزوالکتریک و حسگر پیزوالکتریک قابل بافت و پوششی.

10- تهیه و تولید نانوپوشش‌هاي جاذب امواج الکترومغناطیس با استفاده از نانوکامپوزیتهاي هسته-پوسته مغناطیسی و کوانتوم داتها.

11- بررسی خواص پیزوالکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت Fe3O4-GO/PVDF ساخته شده به روش برق‌ریسی.

12- تولید نانوکامپوزیت MWCNT-Fe3O4/PVDF به روش الکتروریسی و بررسی خواص پیزوالکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیسی آن.

13- بررسی ساختار بلوری و رفتار پیزوالکتریک پلی وینیلیدین فلوراید ساخته شده به روش برق‌ریسی.

14- طراحی و ساخت دستگاه برق ریسی نانوالیاف پلیمری.

15- بررسی خواص پیزوالکتریسیتی و روشهای تبدیل فاز آلفا به فاز بتا در پلی‌وینیلیدین‌فلوراید.

16- طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری اتلاف انرژی و مقاومت غلتشی آمیزه‌های لاستیکی تایر.

17- شناسایی ساختار، طراحی و ساخت مجموعه اورینگ‌های توربین سولار شرکت نفت و گاز آغاجری.

18- شناسایی ساختار، طراحی و ساخت قطعات پلاگ بالایی و پایینی سیمانکاری به‌منظور افزایش پایداری ابعادی و قابلیت آب‌بندی قطعات، با استفاده از نانو فیلرها در مقیاس صنعتی.

19- شناسایی ساختار، طراحی و ساخت قطعات پلاگ بالایی و پایینی سیمانکاری به‌منظور افزایش پایداری ابعادی و قابلیت آب‌بندی قطعات، با استفاده از نانو فیلرها در مقیاس آزمایشگاهی.

20- بررسی روشهای افزایش مقاومت آتشگیری کامپوزیتهای رزین گرماسخت- الیاف شیشه، جهت کاربرد در بدنه شناورهای دریایی.

21- بررسی افزایش عمر مفید و کارایی بلادرهای پخت تایر.

22- بهینه‌سازی پایداری حرارتی پلی اتیلن پتروشیمی شرکت بسپاران بندر امام.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (10)

1- 2019, Rubber Footprint and Rolling Resistance Measurement,USA.

2- ۱۳۹۸، نانو الياف پليمری با اثرات پيزو الكتريک و جذب موج الكترومغناطيسی.

3- ۱۳۹۵، روش و دستگاه اندازه‌گیری همزمان ردپا و مقاومت غلتشی لاستیک.

4- اورینگ‌های مقاوم به دمای بالا و روغن.

5- پلاگ پایین سیمانکاری چاه نفت در عمق 3900 متری (Bottom cementing plug 7-in.

6- پلاگ بالای سیمانکاری چاه نفت در عمق 3900 متری (Top cementing plug 7-in).

7- پلاگ پایین سیمانکاری چاه نفت در عمق 2500 متری (Bottom cementing plug 9 5/8-in).

8- پلاگ بالای سیمانکاری چاه نفت در عمق 2500 متری (Top cementing plug 9 5/8-in).

9- ۱۳۹۱، دستگاه اندازه‌گیری اتلاف انرژی غلتشی لاستیک.

10- ۱۳۸۸، بلادرهای نانو کامپوزیتی پخت تایر.
پایان نامه ها (7)

1- اثر ساختار شبکه الاستومری و نانوذرات گرافیت بر بهبود جذب انرژی حرارتی سامانه تغییر فازی پایدار شکل شده با لاستیک سیلیکون و پیش بینی و ارزیابی کارایی خنک سازی سامانه در دمای محیط.

2- ساخت نانو ساختارهای هسته-پوسته متخلخل به منظور حفاظت در مقابل امواج الکترومغناطیسی.

3- بررسی اثر نانوساختارهای کربنی مختلف بر خاصیت پیزو الکتریکی نانو الیاف برق ریسی شده پلی وینیلدین فلوراید.

4- تاثیر اندازه های مختلف نانوذرات اکسیدروی بر روي خواص پیزوالکتریک پلی وینیلیدین فلوراید.

5- تهیه غشاهای نانو کامپوزیت با استفاده از MOF برای حذف ناخالصی از آب و پساب.

6- ساخت و بررسی کارایی جاذب لکه های نفتی از سطح آب بر پایه الیاف پلی استایرن برق‌ریسی شده.

7- تهیه الیاف زیستی برق‌ریسی شده بر پایه پروتیین‌های سفیده تخم مرغ و نانوذرات خاک رس.
دروس تدریس شده (10)

1-پلیمرهای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

2-محاسبات عددی، کارشناسی.

3-مهندسی کامپوزیت، کارشناسی.

4-شیمی و فیزیک پلیمرها، کارشناسی.

5-خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، کارشناسی.

6-مهندسی الاستومر، کارشناسی.

7-طرح و اقتصاد در مهندسی پلیمر، کارشناسی.

8-نقشه‌کشی صنعتی، کارشناسی.

9-فن‌آوری تکنولوژی تولید قطعات لاستیکی، کارشناسی ارشد.

10-آمیزه‌کاری پیشرفته لاستیک، کارشناسی ارشد.
جوایز و افتخارات (2)

1- ۱۳۹۳، رتبه اول فارغ‌التحصیلان دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.

2- ۱۳۸۸، رتبه اول آزمون ورودی دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.