• نام و نام خانوادگی
  • محمد محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-محمد محمدی, »سعود برزگران, 2012, Comparability of Computer-based and Paper-based Versions of Writing Section of PET in Iranian EFL Context,Sheikhbahaee EFL Journal.

2-محمد محمدی, رباب موسالو, 2012, Emotional Intelligence, Linguistic Intelligence, and their Relevance to Speaking Anxiety of EFL Learners,Journal of Academic and Applied Studies.

3-محمد محمدی, پرویز علوی نیا, آرام پویان, 2012, The Use of Word Association in Learning/expanding Vocabulary Knwledge by Iranian EFL Learnersi,(Advances in Asian Social Science (AASS.

4-محمد محمدی, پری ناز محمدی, 2011, The Need for Self-Directed Training to Improve ESP Learners Self-Directed Langugae Learning at Distance Education of Iran,Frontiers of Language and Teaching EBSCO.

5-محمد محمدی, 2008, Language Proficiency and Academic Achievement of Iranian EFL Learners,The Journal of Applied Linguistics, 1,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- 2009, A ComparativeStudy of the Use of Relative Clauses in English and Azerbaijani Turkish Languages by EFL Learners,The 7th International TELLSI Conference.

2- 1385, A Critical Review of the Vocabulary Testing Instruments,Fourth Conference on Issues in English Languages Teaching in Iran IELTI-4.

3- 2011, Comparability of Computer and Paper-based Teasting of Writing in Iranian EFL Context,TELLSI 9, The 9th International TELLSI Conference; Global Perspective, Local Practice, Ilam,Iran.

4- 2006, Language Proficiency and Academic Achievement of Iranian EFL Lerners,3th AzETA International ELT Conference.

5- 2009, The Effect of Cooperative Learning Strategy Training on Reading Comprehension and Motivation of EFL Learners,The 7th International TELLSI Conference.

6- 2011, The need for self-directed training to improve ESP learners self-directed language learning at distance education of Iran,Fourth International Online Language Conference (IOLC2011, Kualalumpur,Malaysia.

7- 2008, The Relationship Between the Vocabulary Knowledge and the Vocabulary Use(Qualitative Findings),The 6th International TELLSI Conference.

8- 1391, The Use of Word Association in Learning/Expanding Vocabulary Knowledge by EFL Learners,The 10th International TELLSI Conference, تهران,ايران.

9- 2007, What is the Word Word"?",4th AzETA International ELT Conference.
پایان نامه ها (4)

1-پري ناز محمدي، 1390، تاثير آموزش اصول خود راهبري بر يادگيري زبان تخصصي زبان آموزان به صورت خود راهبر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حوري محسني زنوزي، 1391، بررسي ارتباط عمق و وسعت دانش واژگان بر عملكرد مدرسين زبان در آزمون تخصصي لغت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رضا اميني پريخاني، 1391، رابطه بين انگيزه و استقلال يادگيري دانش آموزان زبان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حامد جعفري، 1390، رايظه بين ميزان استفاده از ادات انسجام كلام در متون نوشتاري دانشجويان زبان انگليسي وكيفيت كلي آن نوشتار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.