• نام و نام خانوادگی
  • محمد محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • moh.mohammadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-محمد محمدی, »سعود برزگران, "Comparability of Computer-based and Paper-based Versions of Writing Section of PET in Iranian EFL Context", Sheikhbahaee EFL Journal, 2012.

2-محمد محمدی, رباب موسالو, "Emotional Intelligence, Linguistic Intelligence, and their Relevance to Speaking Anxiety of EFL Learners", Journal of Academic and Applied Studies, 2012.

3-محمد محمدی, پرویز علوی نیا, آرام پویان, "The Use of Word Association in Learning/expanding Vocabulary Knwledge by Iranian EFL Learnersi", (Advances in Asian Social Science (AASS, 2012.

4-محمد محمدی, پری ناز محمدی, "The Need for Self-Directed Training to Improve ESP Learners Self-Directed Langugae Learning at Distance Education of Iran", Frontiers of Language and Teaching EBSCO, 2011.

5-محمد محمدی, "Language Proficiency and Academic Achievement of Iranian EFL Learners", The Journal of Applied Linguistics, 2008, 1,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- "A ComparativeStudy of the Use of Relative Clauses in English and Azerbaijani Turkish Languages by EFL Learners", The 7th International TELLSI Conference, 2009.

2- "A Critical Review of the Vocabulary Testing Instruments", Fourth Conference on Issues in English Languages Teaching in Iran IELTI-4, 1385.

3- "Comparability of Computer and Paper-based Teasting of Writing in Iranian EFL Context", TELLSI 9, The 9th International TELLSI Conference; Global Perspective, Local Practice, 2011, Ilam,Iran.

4- "Language Proficiency and Academic Achievement of Iranian EFL Lerners", 3th AzETA International ELT Conference, 2006.

5- "The Effect of Cooperative Learning Strategy Training on Reading Comprehension and Motivation of EFL Learners", The 7th International TELLSI Conference, 2009.

6- "The need for self-directed training to improve ESP learners self-directed language learning at distance education of Iran", Fourth International Online Language Conference (IOLC2011, 2011, Kualalumpur,Malaysia.

7- "The Relationship Between the Vocabulary Knowledge and the Vocabulary Use(Qualitative Findings)", The 6th International TELLSI Conference, 2008.

8- "The Use of Word Association in Learning/Expanding Vocabulary Knowledge by EFL Learners", The 10th International TELLSI Conference, 1391, تهران,ايران.

9- "What is the Word Word"?"", 4th AzETA International ELT Conference, 2007.
پایان نامه ها (4)

1-پري ناز محمدي, "تاثير آموزش اصول خود راهبري بر يادگيري زبان تخصصي زبان آموزان به صورت خود راهبر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-حوري محسني زنوزي, "بررسي ارتباط عمق و وسعت دانش واژگان بر عملكرد مدرسين زبان در آزمون تخصصي لغت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-رضا اميني پريخاني, "رابطه بين انگيزه و استقلال يادگيري دانش آموزان زبان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-حامد جعفري, "رايظه بين ميزان استفاده از ادات انسجام كلام در متون نوشتاري دانشجويان زبان انگليسي وكيفيت كلي آن نوشتار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.