• نام و نام خانوادگی
  • ایوب منوچهری میاندوآب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (15)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایوب منوچهری میاندوآب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1390-1395، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1387-1390، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1383-1387، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (4)

1-ایوب منوچهری میاندوآب،آرزو انوری، حسن آهار، 1397، تحلیلی بر عدالت فضایی و تأثیر آن بر بوم شناسی سیاسی شهر نمونه موردی:کلانشهر تهران،پژوهش و برنامه ریزی شهری، اخذ پذیرش در نوبت چاپ.

2-افشار کبیری، ایوب منوچهری میاندوآب و رسول بابازاده، 1397، تحلیل جامعه شناختی گونه های مدگرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، اخذ پذیرش در نوبت چاپ.

3-ایوب منوچهری میاندوآب، محمد تقی رهنمایی، 1397، تحلیلی بر فرایند تولید فضای سرمایه داری دولتی در ایران،نمونه موردی: شهر تهران ،برنامه ریزی و آمایش فضا،اخذ پذیرش در نوبت چاپ.

4-حسن آهار، هوشنگ سرور، ایوب منوچهری میاندوآب، آرزو انوری، 1397، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران،دوفصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری،اخذ پذیرش در نوبت چاپ.
کتاب های چاپ شده (1)

1- تاریخ شهرنشینی از نئولتیک تا قرون وسطی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- کارشناس کارگروه مدیریت و توسعه هوشمندسازي کلانشهر تهران در تهیه برنامه عملیاتی پنج ساله (1397-1392)، شرکت مطالعات تکنولوژي شریف. .

2- ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربري هاي ورزشی کلانشهر تهران و ارائه الگوي بهینه جهت تحقق آنها در مدیریت شهري"مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران،.
دروس تدریس شده (15)

1- جغرافیای تاریخی.

2- مخاطرات انسانی.

3- برنامه ریزی فرهنگی فضاهای گردشگری.

4- مبانی گردشگری.

5- مدیریت گردشگری.

6- جغرافیای اقتصادی ایران.

7- مبانی جغرافیای اقتصادی ایران.

8- جغرافیای سیاسی ایران.

9- جغرافیای انتخابات.

10- مدیریت سیاسی فضای بین اللمل.

11- آمایش سیاسی فضای شهری.

12- جغرافیای شهری ایران.

13- مبانی جغرافیای شهری.

14- فلسفه جغرافیا.

15- برنامه ریزی منطقه ای.
جوایز و افتخارات (3)

1- پژوهشگر برتر دوره دکتری - دانشگاه تهران.

2- کسب رتبه 4 دوره کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری .

3- عضو دفتر استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران.