• نام و نام خانوادگی
  • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
  • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

                                                                                    آخرين به روز رساني سايت  97/12/28

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
 • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
 • استاديار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

                                                                                    آخرين به روز رساني سايت  97/12/28

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-کارشناسی، 1387، مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (23)

1-جواد معتمدی، مرتضی خداقلی، اسماعیل شیدای کرکج، محمود گودرزی، 1398، جنبه‌های مثبت و منفی مرتع‌کاری گونه‌‌های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex)،نشريه طبيعت ايران، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مرداد و شهریور 1398، صفحه 43-50.

2-اسماعیل شیدای کرکج، محسن سبزی نوجه‌ده، محمد اسماعیل‌پور، مهدی یونسی حمزه‌خانلو، 1398، بررسی تغییرات صفات عملکردی گیاه دارویی Eremostachys laevigata Bunge. در مراتع شمال‌غرب کشور،مجله مرتع، جلد ۱۳ شماره ۲ - صفحات ۳۰۶-۳۱۸.

3-سیده محدثه احسانی، اسماعیل شیدای کرکج، 1398، بررسی درصد جوانه زنی و تاثیر تیمار های مختلف شکست خواب بذر در گونه (Medicago sativa)،مجله جنگل و مرتع، 116: 50-55.

4-جواد معتمدی؛ اسکندر صوفی خواجوی؛ احمد علیجانپور؛ اسماعیل شیدای کرکج، 1398، ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در جمنزارهای ترگور ،نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 35- شماره 2 صفحه 240-251.

5-جواد معتمدی، ناصر احمدزاده، احمد علیجانپور، اسماعیل شیدای كركج، 1398، خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum speciosum Schrader.) در مراتع کوهستانی سهند،مجله مرتع، جلد ۱۳ شماره ۱ صفحات ۷۶-۸۹.

6-Javad Motamedi, Esmaeil Sheidai Karkaj, Mohammad Zarei Barenji, 2019, The association pattern of structural and biomass traits of capparis spinosa L. with topographic and soil factors,Acta Ecologica Sinica.

7-جواد معتمدی، حسین ارزانی، مرتضی مفیدی، اسماعیل شیدای کرکج، سحر بابایی، 1397، بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام،مجله مرتع و آبخيزداري، دوره 71، شماره 4، صفحه 1085-1098 .

8-اسد صادقپور، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، مصطفی غنمی جابر، 1397، شناسایی و بررسی تنوع گیاهان دارویی در مراتع کوهستانی عنبران اردبیل،تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 25، شماره 4، صفحه 944-955.

9-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، فرهاد قاسمي، مهشيد سوري، 1397، ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه،زيست شناسي گياهي ايران، دوره 10، شماره 3، صفحه 1-20 .

10-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، مهدي عشاير، مرتضي مفيدي، 1396، تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای،پژوهش هاي آبخيزداري، دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 116، صفحه 73-85.

11-Farideh Faraji, Ahmad Alijanpour, Esmaeil Sheidai Karkaj, Javad Motamedi, 2019, Effect of Fire and Rangeland Banqueting on Soil Carbon Sequestration in Atbatan Summer Rangelands, East Azerbaijan Province,Ecopersia, Volume 7, Issue 1: 29-37.

12-Javad Motamedi, Arezu Alizadeh, Esmaeil Sheidai Karkaj, 2018, Effect of Halophyte Patches on Some Soil Properties of a Saline Rangeland of Urmia Lake Coast, Iran,Journal of Rangeland Science, Volume 8, Issue 4, Page 363-372.

13-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، 1397، ضرورت توجه به معیارها و شاخص‌های موثر در مکان‌یابی عملیات مدیریتی و بیولوژیکی اصلاح مرتع (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی هندوان، خوی، آذربایجان غربی)،مرتع، جلد ۱۲ شماره ۳ صفحات ۳۵۴-۳۶۹.

14-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، 1397، تنوع گونه اي مكان هاي اكولوژيكي مراتع كوهستاني چر اروميه با تاكيد بر شاخصص هاي عددي و پارامتري،بوم شناسي كاربردي ، جلد ۷ شماره ۲ صفحات ۵۵-۶۵.

15-جواد معتمدي، حسين ارزاني، اسماعيل شيداي كركج، 1397، قابلیت دستورالعمل طبقه‌بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی امام‌کندی ارومیه)،نشريه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، صفحه 33-52 .

16-عيسي جعفري فوتمي، اسماعيل شيداي كركج ، 1397، بررسي علل عدم قطعيت در روش هاي برآورد كربن آلي ذخيره اي خاكها،نشريه علمي-پژوهشي مرتع و آبخيزداري، دوره 71، شماره 1، صفحه 61-71.

17-سجاد قنبري، اسماعيل شيداي كركج، 1397، بررسي تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي بيشه زارهاي گويجه بل در شهرستان اهر،فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 71، صفحه 118-128 .

18-غلامعلي حشمتي، حميد سيروسي، اسماعيل شيداي كركج، 1396، انتخاب بهترین مدل پیش‌بینی تغییرات عملکرد بوم‌سازگان در گرادیان چرایی مناطق نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت گرگان)،فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 24، شماره 4، صفحه 742-756 .

19-Iman Haghiyan, Naghmeh Gholami & Esmaeil Sheidai Karkaj , 2018, Effect of seed distance, depth and sowing time on morphological traits of Coronilla varia,Journal of Livestock Science.

20-محمدرضا مجتهدی، اسماعیل شیدای کرکج، حمید نیک‌نهاد قرماخر، سید علی حسینی، 1396، تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع و تشابه بانك بذر در توالي هاي مختلف مراتع احياء شده با گیاه غيربومي آتريپلكس كانسنس (Atriplex canescens)،پژوهش و سازندگي (پژوهش هاي آبخيزداري)، دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 115، صفحه 67-79 .

21-ايمان حقيان، اسماعيل شيداي كركج، ۱۳۹۶، تعیین سهم و شناسایی برخی از اثرات متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گیاهان دارویی زیست بوم البرز مرکزی (مطالعه موردی: منطقه ملرد، سوادکوه)،نشريه علمي- پژوهشي حفاظت زيست بوم گياهان.

22-Seyedeh Mohadeseh Ehsani, Esmaeil Sheidai Karkaj, Fatemeh Alilou , 2017, Variation of Carbon Sequestration in Halocnemum strobilaceum and Soil under Livestock Grazing (Case Study: Salt Lands of Golestan Province, Iran),Ecopersia.

23-فاطمه عليلو، كيوان بهجو، اسماعيل شيداي كركج، رضا احمدخاني، جواد معتمدي، ۱۳۹۶، بررسي اثر مديريت چراي دام بر ويژگي هاي عملكردي خاك و ساختاري مراتع كوهستاني خوي،فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-اسماعیل شیدای کرکج، مهدیه بنی حسن، مرتضی مفیدی چلان، 1398، بررسی جنبه های مختلف کاربرد چند منظوره گیاهان ذخیره گاه دره شهدا، ارومیه،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

2-اسماعیل شیدای کرکج، زهرا دودکانلوی میلان، 1398، اثر عمق کاشت و غلاف بذر بر میزان رشد و جوانه زنی گیاه Onobrychis viciifolia ،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

3-Esmaeil Sheidai Karkaj -Javad Motamedi, 2018, Variation of biomass characteristics of Capparis spinosa L. under the influence of different management,20th National and 8th International Congress on Biology.

4-شکوفه ابراهیمی، اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، 1397، بررسی اثر تیمارهای سرمادهی و آبجوش بر جوانه زنی بذر گونه Zygophylum fabago،اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

5-شکوفه ابراهیمی، مهدی عرفانیان، جواد معتمدی و اسماعیل شیدای کرکج، 1397، بررسی ارتباط ارتفاع پایه گیاهی با پتانسیل ترسیب کربن گونه .Astragalus sp (مراتع کوهستانی راژان ارومیه)،اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

6-مرتضي علي خزاني، احمد عليجانپور، جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، 1397، تأثیر تاج پوشش درختان اراضي مشجر بر خصوصیات خاک زیر آشکوب (مطالعه موردی: نژ دره، ارومیه)،اولین همایش ملی جنگل­های ایران، پژوهش و توسعه.

7-اسماعيل شيداي كركج، سجاد قنبري، 1397، بررسي پايداري جوامع گياهي مشجر از ديدگاه تنوع در منطقه گذر جنگل های ارسباران و هیرکانی،اولین همایش ملی جنگل­های ایران، پژوهش و توسعه.

8-اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، شکوفه ابراهیمی، 1397، ارتباط ترسیب کربن گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) با برخی صفات گیاهی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

9-اسماعيل شيداي كركج، شيلان شريفي، 1397، بررسی پتانسیل تیپ های گیاهی مراتع شمال غرب استان آذربايجان شرقي از لحاظ بهره برداري گیاهان دارویی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

10-اسد صادقپور، جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، افروز درگاهي، 1397، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع کوهستانی عنبران اردبیل،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

11-فريده فرجي، احمد عليجانپور، اسماعيل شيداي كركج، جواد معتمدي، 1397، اثر تغيير كاربري مراتع به كشاورزي ديم بر ميزان ترسيب كربن خاك مراتع آتباتان، آذربايجان شرقي،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

12-اسماعيل شيداي كركج، عيسي جعفري، لادن اصغرنژاد، 1397، اثر آتش سوزی بر خصوصیات شیمیایی خاک مراتع حاشیه پارک ملی گلستان،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

13-Esmaeil Sheidai Karkaj,Zahra Mahmoudi, Javad Motamedi, Milad Ghahramani, Vahid Soltanii, 2018, Relationship of regeneration potential of Glycyrrhiza glabra with some morphological traits,International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries.

14-Esmaeil Sheidai Karkaj, Javad Motamedi, Shoukoufeh Ebrahimi, 2018, Study of carbon sequestration and carbon conversion factor in medicinal species of Glycyrrhiza glabra,International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries.
کتاب های چاپ شده (1)

1-جواد معتمدی، زهرا عبدالعلیزاده، اسماعیل شیدای کرکج، 1395، روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی،ترجمه- انتشارات دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (8)

1-منيره اسماعيل نژاد، 1397، ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین بر اساس رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی و سیستم تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در حوضه آبخیز باراندوز‌چای.

2-مهری ذاكريان، 1397، بررسی اثر تنش خشکی بر گونه های گیاهی بومادران Achillea millefolium و سرخارگلEchinacea purpurea.

3-عزيزه بابازاده، 1397، ارتباط بين ویژگی های مورفولوژیکی و تولید گونه Artemisia aucheri تحت شرایط چراي دام و قرق.

4-شكوفه ابراهيمي، 1397، ارتباط میزان ترسیب کربن گونه Astragalus sp. با خصوصیات رویشگاه در مراتع کوهستانی راژان ارومیه.

5-محمودی، زهرا، 1397، تغییرپذیری مشخصات موفولوژیکی گونه Astragalus sp. تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه.

6-علي نوروزي، 1396، تاثير اجراي طرح هاي مرتعداري بر سلامت مرتع و برخي ويژگي هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان تربت حيدريه).

7-مرتضی علی خزانی، 1396، بررسی تأثیر تاج پوشش درختان جنگلي بر روی خاک و پوشش زیر اشکوب مرتعی (دره شهدای ارومیه) .

8-افروز درگاهي مللو، 1396، تغییرات تنوع گونه‌ای و ‌‌‌ترکیب گیاهی در فواصل مختلف از آبراهه در مراتع کوهستانی (مطالعه موردی: مراتع گلشن، نمین).
دروس تدریس شده (3)

1-مقطع دکتری:، اکولوژي زيست مهندسي در حفاظت آب و خاک.

2-مقطع كارشناسي ارشد:، پايش و ارزيابي مرتع- مهندسي اكوسيستم هاي مرتعي- روش تحقيق- گياهان دارويي و صنعتي- جامعه شناسی گیاهی.

3-مقطع كارشناسي:، آناليز و ارزيابي مراتع- كشت و تكثير گياهان مرتعي- شناسايي گياهان مرتعي (1)- اكولوژي مرتع- ريخت شناسي و رده بندي گياهي- مرتعداری .