• نام و نام خانوادگی
  • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
  • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

                                                  >>>>>>    آخرين به روز رساني سايت   <<<<<<<

                                                                                          تاریخ 1399/12/10

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (46)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (14)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
 • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
 • استاديار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

                                                  >>>>>>    آخرين به روز رساني سايت   <<<<<<<

                                                                                          تاریخ 1399/12/10

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-فرصت تحقیقاتی شش ماهه، 1394،دانشگاه تبریز.

2-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

4-کارشناسی، 1387، مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (46)

1-Mina Amani, Mehdi Younessi-Hamzekhanlu, Mohsen Sabzi Nojadeh, Esmaeil Sheidai Karkaj, 2021, Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts,Journal of Environmental Sciences Studies (JESS) , Volume 6 , Number 2: 3793-3802.

2-مرتضی‌‌علی خزانی، احمد علیجانپور، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج ، پذیرفته شده انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399، تاثیر تاج پوشش درختان جنگلی بر پوشش گونه‌‌های مرتعی زیرآشکوب (مطالعه موردی: ذخیرگاه نژدره، ارومیه، آذربایجان غربی) ،مجله پژوهش های گیاهی.

3-اسماعیل شیدای کرکج، مینا امانی، مهدی یونسی حمزه خانلو، اسفندیار جهانتاب ، پذیرفته شده انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399، تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌‌‌زنی بذر گونه دارویی شیرین‌بیان ،مجله پژوهش های گیاهی.

4-اسماعیل شیدای کرکج، اسفندیار جهانتاب، زهرا محمودی، 1399، بررسی اثر تیماردهی شستشوی بذر با اسید سولفوریک و آبیاری با آب شور بر روی جوانه‌زنی بذورZygophyllum fabago L.،مجله مرتع و آبخیزداری، دوره 73، شماره 4؛ صفحات 802-815. .

5-Seyyedeh Mohadeseh Ehsani, Hamid Niknahad Gharmakher, Javad Motamedi, Mousa Akbarlou, Esmaeil Sheidai Karkaj, 2021, Effect of Wheat Straw Biochar and Lignite on Nutritional Value of Nitraria schoberi and Astragalus podolobus in Greenhouse Condition,Journal of Rangeland Science, Volume 11, Issue 1, 44-53.

6-Seyedeh Mohadeseh Ehsani, Hamid Niknahad - Gharmakher, Javad Motamedi, Mousa Akbarlou & Esmaeil Sheidai Karkaj , 2021, The Impact of Lignite and Wheat Straw Biochar Application on Structural Traits of Pot-Grown Nitraria Schoberi L. and Soil Properties ,Journal of Soil Science and Plant Nutrition.

7-اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، 1399، ارتباط تنوع عملکردی و تاکسونومیکی گیاهی با کارکرد ذخیره کربن خاک در مراتع کوهستانی نازلوچای، آذربایجان غربی،مجله مرتع ، جلد ۱۴ شماره ۴ صفحات ۷۱۵-۷۳۰.

8-Mehdi Younessi-Hamzekhanlu, Sepideh Sanjari, Ata Dejahang, Esmaeil Sheidai Karkaj, Mohsen Sabzi Nojadeh, Tuba Mert Gönenç and Munir Ozturk, 2020, Evaluation of Essential Oil From Different Artemisia fragrans Willd. Populations: Chemical Composition, Antioxidant, and Antibacterial Activity ,Journal of essential oil-bearing plants JEOP , 23(6): 1218-1236.

9-S.M. Ehsani, H. Niknahad Gharmakher, J. Motamedi, M. Akbarlou, E. Sheidai Karkaj, 2021, Impact of Wheat Straw Biochar and Lignite on Plant Growth of Astragalus podolobus Boiss. & Hohen,ECOPERSIA, Volume 9, Issue 1 pages 61-67.

10-F. Faraji, A. Alijanpour, E. Sheidai Karkaj, J. Motamedi, 2020, The Consequences of Banqueting and Fire on Plant Functional Groups (Case Study: Atbatan Rangelands, Bostanabad County),ECOPERSIA , 8(4): 191-198.

11-J. Motamedi, J. Afradi, E. Sheidai Karkaj, A. Alijanpour, I. Emadodin, Sh. Banej Shafiei, E. Zandi Esfahan, 2020, Environmental Factors Affecting the Structural Trials and Biomass of Onobrychis aurea Bioss,ECOPERSIA , 8(4): 247-259.

12-سیده محدثه احسانی، رضا تمرتاش، غلامعلی حشمتی، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، ارزیابی کارایی شاخص‌های عملکرد چشم‌انداز (LFA) جهت برآورد تنوع گیاهی در مراتع کیاسر مازندران،زیست شناسی کاربردی، دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 63 بهار 1399 صفحه 9-23.

13-سیده محدثه احسانی، رضا تمرتاش، غلامعلی حشمتی، اسماعیل شیدای کرکج ، 1399، انتخاب سایت‌های حفاظتی به منظور برنامه‌ریزی مدیریتی بر اساس ارزیابی فلورستیکی و تنوع گونه‌ای (مطالعه موردی: ولویه کیاسر، مازندران)،مجله پژوهش های گیاهی، دوره 33، شماره 2، صفحات 465-476.

14-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، ارزیابی عملیات مرتع کاری در حاشیه دریاچه ارومیه،نشریه طبیعت ایران ، دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 22- صفحه 7-20 .

15-جواد معتمدی، مهدی معمری، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، تاثیرپذیری صفات‌‌گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت‌‌های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه‌‌قوشچی، ارومیه،مجله مرتع ، جلد ۱۴ شماره ۱ صفحات ۹۵-۱۰۵.

16-علی نوروزی، ایمان حقیان، اسماعیل شیدای کرکج، 1398، طرح‌های مرتعداری و سلامت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع شهرستان تربت‌حیدریه)،مجله مرتع و آبخیزداری، دوره 72- شماره 4- صفحات 1131-1145.

17-اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری؛ رقیه جهدی، 1398، تأثیر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات اکوسیستم‌های مرتعی در بخش جنوبی پارک ملی گلستان، ایران،مجله مرتع و آبخیزداری، دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 609-878 .

18-اسماعیل شیدای کرکج ، حسین رضایی، حمید نیک نهاد قره ماخر، عیسی جعفری فوتمی ، ابوالفضل شریفیان، 1398، نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان،فصل نامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 26، شماره 4، صفحات 904-917.

19-اسد صادقپور، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج ، 1398، شناخت مهمترین عوامل موثر فیزیوگرافی، توپوگرافی و خاکی بر تنوع‌‌گیاهی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی نمین، اردبیل)،فصل نامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 26، شماره 4، صفحات 838-854.

20-اسماعیل شیدای کرکج، سجاد قنبری، 1398، برازش مدل های توزیع فراوانی گونه ای در جوامع مشجر گیاهی منطقه گوره دره، کوه های گچی قران اهر،بوم شناسی جنگل های ایران، دوره ۷، شماره ۱۴، صفحات 48-57.

21-حسن اسلامی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حبیب نظرنژاد؛ اسماعیل شیدای کرکج، 1398، بررسی ارتباط وضعیت مرتع با تنوع گونه‌‌ای موجود در هر وضعیت،مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 26، شماره 3 ، صفحه 613-628.

22-ذبيح الله نعمتي، سجاد قنبري، اسماعيل شيداي كركج، محسن سبزي نوجه ده، 1398، بررسي پتانسيل و اولويت بندي تيپ هاي گياهي منطقه تبريز از ديدگاه غناي گونه اي براي كاربري زنبورداري،محيط زيست جانوري، سال يازدهم- شماره 2- صفحات 309-318.

23-Esmaeil Sheidai Karkaj, Adel Sepehry, Hossein Barani, Javad Motamedi & Farzin Shahbazi, 2019, Establishing a Suitable Soil Quality Index for Semi-arid Rangeland Ecosystems in Northwest of Iran,Journal of Soil Science and Plant Nutrition , 19:648–658.

24-جواد معتمدی، مرتضی خداقلی، اسماعیل شیدای کرکج، محمود گودرزی، 1398، جنبه‌های مثبت و منفی مرتع‌کاری گونه‌‌های بومی و غیربومی آتریپلکس (Atriplex)،نشريه طبيعت ايران، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مرداد و شهریور 1398، صفحه 43-50.

25-اسماعیل شیدای کرکج، محسن سبزی نوجه‌ده، محمد اسماعیل‌پور، مهدی یونسی حمزه‌خانلو، 1398، بررسی تغییرات صفات عملکردی گیاه دارویی Eremostachys laevigata Bunge. در مراتع شمال‌غرب کشور،مجله مرتع، جلد ۱۳ شماره ۲ - صفحات ۳۰۶-۳۱۸.

26-سیده محدثه احسانی، اسماعیل شیدای کرکج، 1398، بررسی درصد جوانه زنی و تاثیر تیمار های مختلف شکست خواب بذر در گونه (Medicago sativa)،مجله جنگل و مرتع، 116: 50-55.

27-جواد معتمدی؛ اسکندر صوفی خواجوی؛ احمد علیجانپور؛ اسماعیل شیدای کرکج، 1398، ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در جمنزارهای ترگور ،نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 35- شماره 2 صفحه 240-251.

28-جواد معتمدی، ناصر احمدزاده، احمد علیجانپور، اسماعیل شیدای كركج، 1398، خصوصیات اکولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum speciosum Schrader.) در مراتع کوهستانی سهند،مجله مرتع، جلد ۱۳ شماره ۱ صفحات ۷۶-۸۹.

29-Javad Motamedi, Esmaeil Sheidai Karkaj, Mohammad Zarei Barenji, April 2020, The association pattern of structural and biomass traits of capparis spinosa L. with topographic and soil factors,Acta Ecologica Sinica, Volume 40, Issue 2, Pages 145-152.

30-جواد معتمدی، حسین ارزانی، مرتضی مفیدی، اسماعیل شیدای کرکج، سحر بابایی، 1397، بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام،مجله مرتع و آبخيزداري، دوره 71، شماره 4، صفحه 1085-1098 .

31-اسد صادقپور، جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، مصطفی غنمی جابر، 1397، شناسایی و بررسی تنوع گیاهان دارویی در مراتع کوهستانی عنبران اردبیل،تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 25، شماره 4، صفحه 944-955.

32-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، فرهاد قاسمي، مهشيد سوري، 1397، ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه،زيست شناسي گياهي ايران، دوره 10، شماره 3، صفحه 1-20 .

33-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، مهدي عشاير، مرتضي مفيدي، 1396، تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای،پژوهش هاي آبخيزداري، دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 116، صفحه 73-85.

34-Farideh Faraji, Ahmad Alijanpour, Esmaeil Sheidai Karkaj, Javad Motamedi, 2019, Effect of Fire and Rangeland Banqueting on Soil Carbon Sequestration in Atbatan Summer Rangelands, East Azerbaijan Province,Ecopersia, Volume 7, Issue 1: 29-37.

35-Javad Motamedi, Arezu Alizadeh, Esmaeil Sheidai Karkaj, 2018, Effect of Halophyte Patches on Some Soil Properties of a Saline Rangeland of Urmia Lake Coast, Iran,Journal of Rangeland Science, Volume 8, Issue 4, Page 363-372.

36-جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، 1397، ضرورت توجه به معیارها و شاخص‌های موثر در مکان‌یابی عملیات مدیریتی و بیولوژیکی اصلاح مرتع (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی هندوان، خوی، آذربایجان غربی)،مرتع، جلد ۱۲ شماره ۳ صفحات ۳۵۴-۳۶۹.

37-جواد معتمدی، اسماعیل شیدای کرکج، 1397، تنوع گونه اي مكان هاي اكولوژيكي مراتع كوهستاني چر اروميه با تاكيد بر شاخصص هاي عددي و پارامتري،بوم شناسي كاربردي ، جلد ۷ شماره ۲ صفحات ۵۵-۶۵.

38-جواد معتمدي، حسين ارزاني، اسماعيل شيداي كركج، 1397، قابلیت دستورالعمل طبقه‌بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی امام‌کندی ارومیه)،نشريه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، صفحه 33-52 .

39-عيسي جعفري فوتمي، اسماعيل شيداي كركج ، 1397، بررسي علل عدم قطعيت در روش هاي برآورد كربن آلي ذخيره اي خاكها،نشريه علمي-پژوهشي مرتع و آبخيزداري، دوره 71، شماره 1، صفحه 61-71.

40-سجاد قنبري، اسماعيل شيداي كركج، 1397، بررسي تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي بيشه زارهاي گويجه بل در شهرستان اهر،فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 71، صفحه 118-128 .

41-غلامعلي حشمتي، حميد سيروسي، اسماعيل شيداي كركج، 1396، انتخاب بهترین مدل پیش‌بینی تغییرات عملکرد بوم‌سازگان در گرادیان چرایی مناطق نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت گرگان)،فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 24، شماره 4، صفحه 742-756 .

42-Iman Haghiyan, Naghmeh Gholami & Esmaeil Sheidai Karkaj , 2018, Effect of seed distance, depth and sowing time on morphological traits of Coronilla varia,Journal of Livestock Science, Volume – IX, Issue – I.

43-محمدرضا مجتهدی، اسماعیل شیدای کرکج، حمید نیک‌نهاد قرماخر، سید علی حسینی، 1396، تحليل شاخص هاي پارامتريك تنوع و تشابه بانك بذر در توالي هاي مختلف مراتع احياء شده با گیاه غيربومي آتريپلكس كانسنس (Atriplex canescens)،پژوهش و سازندگي (پژوهش هاي آبخيزداري)، دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 115، صفحه 67-79 .

44-ايمان حقيان، اسماعيل شيداي كركج، ۱۳۹۶، تعیین سهم و شناسایی برخی از اثرات متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گیاهان دارویی زیست بوم البرز مرکزی (مطالعه موردی: منطقه ملرد، سوادکوه)،نشريه علمي- پژوهشي حفاظت زيست بوم گياهان، ۵ (۱۰) :۱۹-۳۸.

45-Seyedeh Mohadeseh Ehsani, Esmaeil Sheidai Karkaj, Fatemeh Alilou , 2017, Variation of Carbon Sequestration in Halocnemum strobilaceum and Soil under Livestock Grazing (Case Study: Salt Lands of Golestan Province, Iran),Ecopersia, Volume 5, Issue 3 , 1875-1883.

46-فاطمه عليلو، كيوان بهجو، اسماعيل شيداي كركج، رضا احمدخاني، جواد معتمدي، ۱۳۹۶، بررسي اثر مديريت چراي دام بر ويژگي هاي عملكردي خاك و ساختاري مراتع كوهستاني خوي،فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دوره 24، شماره 3، صفحه 596-609.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-مرتضی مفیدی چلان، اسماعیل شیدای کرکج، 1399، بررسی و معرفی تنوع فلورستیک حوضه آبخیز نازلو چای ارومیه،دهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار.

2-الهام ميرزامحمد، ابولفضل عليرضالو، اسماعيل شيداي كركج، امين حاضر وظيفه، 1398، بررسي خصوصيات فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني گياه دارويي قره داغ (Nitraria schober) به منظور توسعه در اراضي شور،يازدهمين كنگره علوم باغباني ايران.

3-فريده فرجي، احمد عليجانپور، اسماعيل شيداي كركج، جواد معتمدي، 1398، بررسي اثرات تغيير كاربري مرتع به زراعت ديم بر روي خصوصيات خاك (مطالعه موردی: مراتع آتباتان، بستان آباد)،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

4-زهرا محمودي، حبیب نظرنژاد، جواد معتمدي، اسماعیل شیداي کرکج، مرتضی مفیدي چلان، 1398، 1398، اثر جهت دامنه بر صفات رویشی گونه گو (Astragalus sp). در منطقه راژان ارومیه،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. .

5-مهدیه بنی حسن، اسماعیل شیدای کرکج، مرتضی مفیدی چلان، 1398، بررسی جنبه های مختلف کاربرد چند منظوره گیاهان ذخیره گاه دره شهدا، ارومیه،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

6-اسماعیل شیدای کرکج، زهرا دودکانلوی میلان، 1398، اثر عمق کاشت و غلاف بذر بر میزان رشد و جوانه زنی گیاه Onobrychis viciifolia ،اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر.

7-Esmaeil Sheidai Karkaj -Javad Motamedi, 2018, Variation of biomass characteristics of Capparis spinosa L. under the influence of different management,20th National and 8th International Congress on Biology.

8-شکوفه ابراهیمی، اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، 1397، بررسی اثر تیمارهای سرمادهی و آبجوش بر جوانه زنی بذر گونه Zygophylum fabago،اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

9-شکوفه ابراهیمی، مهدی عرفانیان، جواد معتمدی و اسماعیل شیدای کرکج، 1397، بررسی ارتباط ارتفاع پایه گیاهی با پتانسیل ترسیب کربن گونه .Astragalus sp (مراتع کوهستانی راژان ارومیه)،اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

10-مرتضي علي خزاني، احمد عليجانپور، جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، 1397، تأثیر تاج پوشش درختان اراضي مشجر بر خصوصیات خاک زیر آشکوب (مطالعه موردی: نژ دره، ارومیه)،اولین همایش ملی جنگل­های ایران، پژوهش و توسعه.

11-اسماعيل شيداي كركج، سجاد قنبري، 1397، بررسي پايداري جوامع گياهي مشجر از ديدگاه تنوع در منطقه گذر جنگل های ارسباران و هیرکانی،اولین همایش ملی جنگل­های ایران، پژوهش و توسعه.

12-اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، شکوفه ابراهیمی، 1397، ارتباط ترسیب کربن گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) با برخی صفات گیاهی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

13-اسماعيل شيداي كركج، شيلان شريفي، 1397، بررسی پتانسیل تیپ های گیاهی مراتع شمال غرب استان آذربايجان شرقي از لحاظ بهره برداري گیاهان دارویی،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی.

14-اسد صادقپور، جواد معتمدي، اسماعيل شيداي كركج، افروز درگاهي، 1397، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع کوهستانی عنبران اردبیل،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

15-فريده فرجي، احمد عليجانپور، اسماعيل شيداي كركج، جواد معتمدي، 1397، اثر تغيير كاربري مراتع به كشاورزي ديم بر ميزان ترسيب كربن خاك مراتع آتباتان، آذربايجان شرقي،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

16-اسماعيل شيداي كركج، عيسي جعفري، لادن اصغرنژاد، 1397، اثر آتش سوزی بر خصوصیات شیمیایی خاک مراتع حاشیه پارک ملی گلستان،هفتمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران.

17-Esmaeil Sheidai Karkaj,Zahra Mahmoudi, Javad Motamedi, Milad Ghahramani, Vahid Soltanii, 2018, Relationship of regeneration potential of Glycyrrhiza glabra with some morphological traits,International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries.

18-Esmaeil Sheidai Karkaj, Javad Motamedi, Shoukoufeh Ebrahimi, 2018, Study of carbon sequestration and carbon conversion factor in medicinal species of Glycyrrhiza glabra,International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries.
کتاب های چاپ شده (1)

1-جواد معتمدی، زهرا عبدالعلیزاده، اسماعیل شیدای کرکج، 1395، روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی،ترجمه- انتشارات دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-اسماعیل شیدای کرکج، جواد معتمدی، 1399، نقش تنوع گونه‌‌اي و تنوع عملكردي گياهي در تبيين ميزان كربن آلي خاك اكوسيستم‌‌هاي مرتعي (مطالعه موردي: خانقاه سرخ، اروميه)،درون دانشگاهی.

2-مهدی یونسی حمزه خانلو، محسن سبزی نوجه ده، محمد اسماعیل پور، اسماعیل شیدای کرکج و محمد اکبری، 1398، بررسی تنوع عملکرد اسانس، ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات ضد میکروبی برخی از جمعیت-های درمنه معطر (Artemisia fragrans) شمالغرب کشور،همکاری با دانشگاه های دیگر.
پایان نامه ها (14)

1-حسن شریف زاد، 1399، بررسي عوامل موثر بر میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح¬های مرتعداری و آبخیزداری در شهرستان ارومیه.

2-لادن اصغرنژاد، 1399، بررسی ظرفیت تنوع بخشی منابع درآمدی مراتع خراسان شمالی (مطالعه موردی: مراتع دشت، بیدک و چشمه¬خان)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3-صبا حسنی، 1399، کاربرد مشتقات مدل رقومی ارتفاع در تهیه نقشه شاخص سله¬بندی خاک¬های استان آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.

4-کیوان خرمی، 1399، بررسی ارتباط بین عوامل هیدروژئومورفولوژیکی حوضه با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رسوب در استان اردبیل.

5-فرشید پاشائی زاده، 1399، کاربرد مشتقات مدل رقومی ارتفاع در تهیه نقشه شاخص سله بندی خاکهای استان آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.

6-سیده محدثه احسانی ، 1399، اثر بیوچار پوشال گندم و لیگنیت برخصوصیات بیولوژیک خاک، کمیت و کیفیت علوفه گونه های Nitraria schoberi و Astragalus podolobus، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

7-منيره اسماعيل نژاد، 1397، ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین بر اساس رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی و سیستم تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در حوضه آبخیز باراندوز‌چای، دانشگاه ارومیه.

8-مهری ذاكريان، 1397، بررسی اثر تنش خشکی بر گونه های گیاهی بومادران Achillea millefolium و سرخارگلEchinacea purpurea، دانشگاه تربت حیدریه.

9-عزيزه بابازاده، 1397، ارتباط بين ویژگی های مورفولوژیکی و تولید گونه Artemisia aucheri تحت شرایط چراي دام و قرق، دانشگاه ارومیه.

10-شكوفه ابراهيمي، 1397، ارتباط میزان ترسیب کربن گونه Astragalus sp. با خصوصیات رویشگاه در مراتع کوهستانی راژان ارومیه، دانشگاه ارومیه.

11-محمودی، زهرا، 1397، تغییرپذیری مشخصات موفولوژیکی گونه Astragalus sp. تحت تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی در مراتع کوهستانی راژان، ارومیه، دانشگاه ارومیه.

12-علي نوروزي، 1396، تاثير اجراي طرح هاي مرتعداري بر سلامت مرتع و برخي ويژگي هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان تربت حيدريه)، دانشگاه تربت حیدریه.

13-مرتضی علی خزانی، 1396، بررسی تأثیر تاج پوشش درختان جنگلي بر روی خاک و پوشش زیر اشکوب مرتعی (دره شهدای ارومیه) ، دانشگاه ارومیه.

14-افروز درگاهي مللو، 1396، تغییرات تنوع گونه‌ای و ‌‌‌ترکیب گیاهی در فواصل مختلف از آبراهه در مراتع کوهستانی (مطالعه موردی: مراتع گلشن، نمین)، دانشگاه ارومیه.
دروس تدریس شده (3)

1-مقطع دکتری:، اکولوژي زيست مهندسي در حفاظت آب و خاک.

2-مقطع كارشناسي ارشد:، پايش و ارزيابي مرتع- مهندسي اكوسيستم هاي مرتعي- روش تحقيق- گياهان دارويي و صنعتي- جامعه شناسی گیاهی.

3-مقطع كارشناسي:، آناليز و ارزيابي مراتع- كشت و تكثير گياهان مرتعي- شناسايي گياهان مرتعي (1)- اكولوژي مرتع- ريخت شناسي و رده بندي گياهي- مرتعداری- استفاده چند منظوره از اكوسيستم .