• نام و نام خانوادگی
  • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
  • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعيل شيداي كركج
 • مدرک تحصیلی
 • دكتري تخصصي
 • درجه علمی
 • استاديار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3-کارشناسی، 1387، مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (1)

1-جواد معتمدی، زهرا عبدالعلیزاده، اسماعیل شیدای کرکج، 1395، روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی،ترجمه- انتشارات دانشگاه ارومیه.
دروس تدریس شده (7)

1-آناليز و ارزيابي مراتع، كارشناسي.

2-كشت و تكثير گياهان مرتعي، كارشناسي.

3-شناسايي گياهان مرتعي 1، كارشناسي.

4-پايش و ارزيابي مرتع، كارشناسي ارشد.

5-مهندسي اكوسيستم هاي مرتعي، كارشناسي ارشد.

6-ريخت شناسي و رده بندي گياهي، كارشناسي.

7-اكولوژي مرتع، كارشناسي.