• نام و نام خانوادگی
  • حسین خیرفام
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (5)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (15)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین خیرفام
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری تخصصی ، 95-1391، علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک ،دانشگاه تربیت مدرس .

2-کارشناسی ارشد، 91-1389، مهندسی آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی ناپیوسته، 89-1387، مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری،دانشگاه گنبد کاووس.

4-کاردانی پیوسته ، 87-1385، مهندسی منابع طبیعی-تکنولوژی مرتع و آبخیزداری،دانشگاه ملایر.
مقالات ژورنال (38)

1-Sheikhbagloua, A., Khodaverdiloo, H., Zeinalzadeh, K., Kheirfam, H., Azad, A., 2021, Fitting process-dependence performance of the van Genuchten soil water retention model to simulate the soil water flow,Soil and Tillage Research, 209: 104952 (IF 2020: 4.601) .

2-Sadeghi S.H.R., Najafinezhad A., Gharemahmoudli S., Zarei Darki B., Mohammadian Behbahani A., Kheirfam H.,, 2021, Reduction in soil loss caused by a freeze-thaw cycle through inoculation of endemic soil microorganisms,Applied Soil Ecology, 157: 103770 (IF2019: 3.187).

3-Sadeghi, S.H.R., Sadeghi Satri, M., Kheirfam, H., Zarei Darki, B., 2020, Runoff and soil loss from small plots of erosion-prone marl soil inoculated with bacteria and cyanobacteria under real conditions ,European Journal of Soil Biology, 101: 103214 (IF2019: 2.285).

4-Kheirfam H., Asadzadeh F., 2020, Stabilizing sand from dried-up lakebeds against wind erosion by accelerating biological soil crust development,European Journal of Soil Biology, 98: 103189 (IF2019: 2.244).

5-Sadeghi S.H.R., Kheirfam H., Zarei Darki, B., 2020, Controlling runoff generation and soil loss from field experimental plots through inoculating cyanobacteria,Journal of Hydrology, 585: 124814 (IF2019: 4.405).

6-Kheirfam H., Roohi M.,, 2020, Accelerating the formation of biological soil crusts in the newly dried-up lakebeds using the inoculation-based technique,Science of the Total Environment, 706, 136036 (IF 2019: 5.589).

7-Kheirfam H., Sadeghi S.H.R., Zarei Darki, B., 2020, Soil conservation in an abandoned agricultural rain-fed land through inoculation of cyanobacteria,Catena, 187, 104341 (IF 2019: 3.851).

8-Kheirfam H., 2020, Increasing soil potential for carbon sequestration using microbes from biological soil crusts,Journal of Arid Environments, 172(2020): 104022 (IF2019: 1.825).

9-Kheirfam H., Mokarram-Kashtiban S., 2018, A regional suspended load yield estimation model for ungauged watersheds,Water Science and Engineering, 11(4):328-337 (IF2018: 1.625).

10-Sadeghi, S.H.R., Ghavimi Panah, M.H., Younesi, H., Kheirfam, H., 2018, Ameliorating some quality properties of an erosion-prone soil using biochar produced from dairy wastewater sludge,Catena, 171, 193-198 (IF2018: 3.256).

11-Rahmati, M., Weihermüller, L., Vanderborght, J., Pachepsky, Y.A., Mao, L., Sadeghi, S.H.R., Moosavi, N., Kheirfam, H., Montzka, C., Looy, K.V., Toth, B., ..., and Vereecken, H., 2018, Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database,Earth System Science Data, 10(3), 1237-1263 (IF2018: 8.792).

12-Sadeghi, S. H. R., Ghaaremahmoudli, Kheirfam, H., Khaledi Darvishan, A.V., Kiani Harchegani, M., Saeidi, P., Gholami, L., Vafakhah, M., 2018, Effects of type, level and time of sand and gravel mining on particle size distributions of suspended sediment,International Soil and Water Conservation Research, 6(2),184-193 (IF2018: 2.47).

13-Kheirfam, H., Sadeghi, S. H. R., Zarei Darki, B., Homaee, M., 2017, Controlling rainfall-induced soil loss from small experimental plots through inoculation of bacteria and cyanobacteria,Catena, 152: 40-46 (IF2017: 3.198)..

14-Kheirfam, H., Sadeghi, S. H. R., Homaee, M., Zarei Darki, B., 2017, Quality improvement of an erosion-prone soil through microbial enrichment,Soil and Tillage Research, 165: 230-238 (IF2017: 3.401)..

15-Sadeghi, S. H. R., Kheirfam, H., Homaee, M., Zarei Darki, B., Vafakhah, M. , 2017, Improvability of runoff behavior in small experimental plots due to direct inoculation of soil microorganisms,Soil and Tillage Research, 171, 35-41 (IF2017: 3.401). .

16-Kheirfam, H., Sadeghi, S. H. R. , 2017, Variability of bed load components in different hydrological conditions,Journal of Hydrology: Regional Studies, 10: 145-156 (IF2017: 3.167). .

17-Kheirfam, H., Vafakhah, M. , 2015, Assessment of some homogeneous methods for the regional analysis of suspended sediment yield in the south and southeast of the Caspian Sea,Journal of Earth System Sciences, 124(6): 1247–1263 (IF2015: 1.04)..

18-Sadeghi, S. H. R., Kheirfam, H. , 2015, Temporal variation of bed load to suspended load ratio in Kojour River, Iran. ,Clean-Soil, Air, Water , 43(10), 1366-1374 (IF2018: 1.945).

19-خیرفام حسین، اسدزاده فرخ، 1399، ايجاد و احياي پوسته هاي زيستي در بوم سازگان هاي تخريب يافته با فن آوري تلقيح سيانوباكتريايي،تخريب و احياء اراضي طبيعي، 1(1): 132-138.

20-قره‌‌محمودلی، سودابه.، نجفی‌نژاد، علی.، صادقی، سیدحمیدرضا.، زارعی دارکی،بهروز.، محمدیان بهبهانی، علی.، خیرفام، حسین.، 1399، کاهش رواناب سطحی خاك هاي متأثر از چرخه انجماد- ذوب با استفاده از سیانوباکتري هاي خاك زي،نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، 27(3):163-180.

21-خیرفام حسین،اسدزاده فرخ، 1399، امکانسنجی تثبیت ماسه‌های روان حاشیه‌های خشک شده دریاچه ارومیه با استفاده از تلقیح و تحریک سیانوباکترهای خاکزی بومی،تحقیقات کاربردی خاک، 8 (1): 43-31.

22-خیرفام حسین، دانشی علیرضا، 1399، تحليل امكان پرداخت يارانه‌ي نقدي به آبخيزنشينان حوزه‌ي آبخيز سيمينه‌رود براي تغيير الگوي كشت در راستاي احياي درياچه‌ي اروميه،ترویج و توسعه آیخیزداری، 8 (29): 35-29.

23-شیخ بگلو امیررضا،خداوردیلو حبیب،زینال زاده کامران،خیرفام حسین، آزاد نسرین، 1398، تاثیر وزن دهی مناسب داده های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه های حداقل مربعات،پژوهش های حفاظت آب و خاک، 26 (5): 112-95.

24-خیرفام حسین، صادقی سید حمیدرضا، زارعی دارکی بهروز، همایی مهدیی، 1397، کاهش هدررفت خاك و آب از طریق تحریک باکتري هاي خاك زي در مقیاس کرت هاي کوچک آزمایشگاهی،نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، 25(4): 243-257.

25-خیرفام حسین، خیرفام بهزاد، آژدان یعقوب، حسینی صالح، 1397، تغییرپذیری بار بستر، معلق و نسبت بار بستر به معلق در رودخانه قطورچای،مهندسي و مدیریت آبخیز، 10(3): 410-420.

26-خیرفام حسین، صادقی سیّد حمیدرضا، 1396، طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه‌بردار ساده و دقیق بار بستر رودخانه،مهندسی و مدیریت آبخیز، 9(2): 133-139.

27-خیرفام حسین، همایی مهدی، صادقی سیّد حمیدرضا، زارعی دارکی بهروز، 1396، نقش غنی‌سازی زیستی پوسته خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش،نشریه آب و خاک، 31(2): 545-556.

28-صادقی سیّد حمیدرضا، خیرفام حسین، همایی مهدی، زارعی دارکی بهروز، 1395، بهبودپذيري نفوذ آب در يک خاک حساس به فرسايش در شرايط آزمايشگاهي از طريق افزايش مصنوعي جمعيّت ريزموجودات خاکزي،تحقیقات آب و خاک ایران، 47(4): 797-805.

29-صادقی سیّد حمیدرضا، کاظمی‌کیا سمیه، خیرفام حسین، حزباوی زینب، 1395، تجارب و پیامدهای انتقال ‌آب بین‌حوضه‌ای در جهان،تحقیقات منابع آب ایران، 12(2): 120-140.

30-خیرفام حسین، زارعی دارکی بهروز، صادقی سیّد حمیدرضا، همایی مهدی، 1395، شناسايي و تکثير ريزموجودات خاک‌زی با قابليت استفاده در حفاظت خاک و آب،کشاورزی بوم شناختی، 6(1): 213-226.

31-خیرفام حسین و وفاخواه مهدی، 1394، ارزیابی آزمون گاما و منحني‌هاي اندرو به‌منظور تخمين مقدار رسوب معلق حوزه‌هاي آبخيز جنوب و جنوب شرقي درياي خزر،پژوهشنامه مدیریت حوزه‌های آبخیز، 6(11): 47-58.

32-خیرفام حسین و وفاخواه مهدی، 1394، ارزیابی روش‌هاي آزمون گاما، تحلیل خوشه‌اي، تحلیل تابع تشخیص و منحنی هاي اندرو در تفکیک آبخیزهاي همگن براي آنالیز منطقه‌اي رسوب معلق،نشریه حفاظت منابع آب و خاك، 4(2): 65-85.

33-خیرفام حسین، صادقی سیّد حمیدرضا، همایی مهدی، زارعی دارکی بهروز، 1393، نقش ريزموجودات خاک زي در مهار رواناب و هدررفت خاک،ترویج و توسعه آبخیزداری، 2(5): 19-25.

34-صادقی سیّد حمیدرضا، قره‌محمودلی سودابه، خالدی درویشان، عبدالواحد، خیرفام حسین، کیانی هرچگانی محبوبه، سعیدی پری، 1393، تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق،نشریه حفاظت منابع آب و خاك، 3(3): 64-77.

35-خیرفام حسین و صادقی سیّد حمیدرضا، 1393، تأثير برداشت شن و ماسه بر ميزان بار رسوبي و دانه‌بندي باربستر در رودخانه‌ي کجور،نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری، 8(26): 27-34.

36-خیرفام حسین، مصطفی‌زاده رئوف و صادقی سیّد حمیدرضا، 1392، تخمين دبي روزانه با استفاده از مدل IHACRES در برخي از حوزه‌هاي آبخيز استان گلستان،پژوهشنامه مدیریت حوزه‌های آبخیز، 4(7): 114-127.

37-خیرفام حسین، وفاخواه مهدی و حسینی صالح ، 1391، تخمين جريان رودخانه‌اي در حوزه‌هاي بالادست سد مخزني بوکان با استفاده از متغیرهای اقليمي دما و بارش،،مجله مهندسی آبیاری و آب، 2(7): 112-123.

38-محمد اسمعیلی مجید، خیرفام حسین، دیلم مینا، صبوری حسین و اکبرلو موسی، 1389، بررسی اثرات برش بر مقدار تولید دو گونه‌ی مرتعی Agropyron elongatum و Festuca avina،مجله مرتع، 4(1)، 72-81.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-خیرفام حسین، 1400، تلقیح صحرایی سیانوباکترها برای بهبود پتانسیل ترسیب کربن اراضی تخریب یافته،دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، 19 و 20 خرداد، 9 ص.

2-قره محمودلی سودابه، نجفی نژاد علی، صادقی سیّد حمیدرضا، زارعی دارکی بهروز، محمدیان بهبهانی علی، خیرفام حسین، 1400، تأثیر تلقیح باکتریهای خاکزی بر کاهش رواناب سطحی خاک متاثر از فرآیند یک چرخه انجماد-ذوب،دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، 19 و 20 خرداد، 10 ص.

3-خیرفام حسین، اسدزاده فرخ، 1399، زيست‌پوسته‌سازي در بوم‌سازگان‌هاي نوپديد با فن‌‌آوري تلقيح سيانوباكتريايي،پانزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 7 و 6 آبان، 7 ص.

4-قره محمودلی سودابه، نجفی نژاد علی، صادقی سیّد حمیدرضا، زارعی دارکی بهروز، محمدیان بهبهانی علی، خیرفام حسین، 1399، بهبود محتوای کربن و نیتروژن و پایداری خاک تحت چرخه انجماد ذوب با تلقیح سیانوباکتری،پانزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 7 و 6 آبان، 7 ص.

5-خیرفام حسین، 1398، تلقیح سیانوباکترها راهکاری نوین در تثبیت کانونهای ریزگرد پیرامون دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک ، 25 و 26 تیرماه، 6 ص.

6-خیرفام حسین، 1398، تغییرات واکنش و هدایت الکتریکی خاک بسترهای خشک شده ی دریاچه ی ارومیه با تلقیح باکتری و سیانوباکترها،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه، 6 ص.

7-خیرفام حسین، صادقی سید حمیدرضا، زارعی دارکی بهروز ، 1398، تلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرایی برای مهار رواناب،چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه، 6 ص.

8-خیرفام حسین، صادقی سیّد حمیدرضا،، 1397، ساز و کار و عملکرد سیانوباکترها در حفاظت زیستی خاک و آب،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، 10 و 11 مهر، 7 ص.

9-صادقی سیّد حمیدرضا، خیرفام حسین، همایی مهدی، زارعی دارکی بهروز،، 1394، کاربرد ریزاندامگان در مهار رواناب و فرسایش خاک،اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، 19 تا 21 بهمن 1394. 6 ص. مقاله کلیدی.

10-خیرفام حسین، حسینی صالح و آزدان یعقوب، 1391، تخمين دبي ورودي به مخزن سد بوکان با استفاده از متغيرهاي اقليمي،کنفرانس ملی مديریت جامع حوزه‌های آبخيز و توليد ملی، دانشگاه ملاير، 3 اسفند، 6 ص..

11-خیرفام حسین، صادقی سیّد حمیدرضا، 1391، تاثير برداشت شن و ماسه بر دانه‌بندي بار بستر در رودخانه¬ي کجور،کنفرانس ملی مديریت جامع حوزه های آبخيز و توليد ملی، دانشگاه ملاير، 3 اسفند، 6 ص..

12-اسدی امید، عبدی مهدی و خیرفام حسین، 1391، ارزیابی روش‌های جاستین، ایکار و تورک در آبدهی سالانه و ماهانه‌ی حوزه‌ی آبخیز (مطالعه‌ی موردی حوزه‌ی آبخیز قوری‌چای در استان گلستان)،هشتمین همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه لرستان، 27 و 28 اردیبهشت، 7ص..

13-خیرفام حسین و صادقی سیّد حمیدرضا، 1391، مدل‌سازی رفتار هیدرومتئولوژی حوزه‌ی آبخیز آق قلا،همایش ملی جریان و آلودگی آب، دانشگاه تهران، 3 و 4 خرداد، 8 ص..

14-خیرفام حسین، مرادی حمیدرضا و صابر چناری کاظم، 1390، تحلیل روند عوامل اقلیمی و هیدرولوژیکی چند حوزه‌ی آبخیز شهرستان ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتری من‌-‌ کندال،هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه صنعتی اصفهان، 7 و 8 اردیبهشت، 8 ص..

15-صادقی سیّد حمیدرضا و خیرفام حسین، 1390، تأثیر برداشت شن و ماسه بر میزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانه‌ی کجور،پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان، 9 و 10 اسفند، 7 ص.

16-خیرفام حسین، اسدی امید و روحانی حامد، 1390، شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل IHACRES،هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري، دانشگاه صنعتی اصفهان، 7 و 8 اردیبهشت، 8 ص..

17-خیرفام حسین، اسدی امید و شیرمحمدی چلان باقر، 1389، پیش بینی تغییر اقلیم، راهکاری مناسب برای مدیریت بهینه‌ی مناطق خشک و نیمه‌خشک،دومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، دانشگاه تهران، 4 اسفند، 6 ص.

18-محمد اسمعیلی مجید، خیرفام حسین، دیلم مینا، یعقوب‌پور روناک و مغانی بیله‌سوار وحید، 1388، بررسی اثرات تکرار برش بر روی تولید دو گونه‌ی مرتعی Agropyron elongatum و Festuca avina،اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، 4 اسفند، 42- 79..
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-صادقی، سیدحمیدرضا.، قره‌محمودلی، سودابه.، نجفی‌نژاد، علی.، خیرفام، حسین.، زارعی دارکی، بهروز.، محمدیان بهبهانی، علی.، 1399، مهارپذیری زیستی فرسایش خاک متاثر از فرآیند انجماد-ذوب،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

2-خیرفام، حسین.، اسدزاده، فرخ.، 1399، مهارپذيري کانون‌هاي ريزگرد پيرامون درياچه‌ي اروميه از طريق تحريک و تلقيح سيانوباکترها،پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه، دانشگاه اروميه.

3-خیرفام حسین، 1398، گزارش اول قرارداد تولید محتوا برای اطلاع‌رسانی در کانال "همه باهم برای احیای دریاچه ارومیه" ،ارتباط با صنعت.

4-سید حمیدرضا صادقی (60 درصد)، حسین خیرفام (35 درصد)، بهروز زارعی دارکی (5 درصد)، 1398، مهار فرسایش خاک از طریق فن‌آوری تلقیح ريزموجودات خاک‌زي،ستاد توسعه فناوري‌هاي آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري.

5-صادقی سیّد حمیدرضا، خیرفام حسین، همایی مهدی، زارعی دارکی بهروز،، 1395، مهار هدررفت خاک و آب با تلقيح برخي ريز موجودات خاک‌زي،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-صادقی سیّد حمیدرضا، خیرفام حسین،، 1392، طراحی دستگاه نمونه‌بردار باربستر جهت استقرار در فلوم‌های دبی‌سنجی به‌منظور اندازه‌گیری باربستر رودخانه‌ای،ایران.
پایان نامه ها (2)

1-اصغری شیوا، 1398، تأثیر تلقیح سیانوباکترها روی مشخصه‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک ، زینال زاده کامران (راهنما)،خیرفام حسین (راهنما)، حبیب‌زاده بهنام (مشاور).

2-شیخ بگلو، امیررضا، 1398، تأثیر عدم قطعیت‌ها در روابط هیدرولیکی خاک بر شبیه‌سازی جریان آب در خاک، خداوردیلو حبیب (راهنما)،زینال زاده کامران (راهنما)،خیرفام حسین (مشاور)، آزاد نسرین (مشاور).
دروس تدریس شده (15)

1-ژئومرفولوژی کمّی، دکتری.

2-سازندهای کواترنر، کارشناسی ارشد.

3-توان رسوب‌زایی سازندها، کارشناسی ارشد.

4-مدل هاي فرسايش و رسوب، کارشناسی ارشد.

5-ارزيابي ژئومورفومتريک در ايران، کارشناسی.

6-تخريب اراضي در مناطق خشک، کارشناسی.

7-آمار، کارشناسی.

8-طرح آزمایش‌های منابع طبیعی، کارشناسی،99-1398.

9-شناخت محیط زیست، کارشناسی،99-1398.

10-جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، کارشناسی،99-1398.

11-اکولوژی عمومی، کارشناسی،99-1398.

12-خاکشناسی عمومی، کارشناسی،97-1396.

13-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،96-1395.

14-اکولوژی عمومی، کارشناسی،96-1395.

15-کارتوگرافی گیاهی، کارشناسی،96-1395.
جوایز و افتخارات (2)

1-خیرفام حسین، صادقی سیّد حمیدرضا،، 1397، کسب جایز مقاله برتر شفاهی با عنوان "ساز و کار و عملکرد سیانوباکترها در حفاظت زیستی خاک و آب،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

2-خیرفام حسین، 1395، رساله برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395،دانشگاه تربیت مدرس.