• نام و نام خانوادگی
  • امین ایرجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امین ایرجی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-PhD, 2016, Geotechnical Engineering,School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran.
مقالات ژورنال (3)

1-Iraji, A., & Farzaneh, O. , 2017, Two-phase model for nonlinear elasto-plastic behavior of reinforced soil structures using Pastor-Zienkiewicz-Chan model for matrix phase,Soils and Foundations.

2-Iraji, A., Farzaneh, O., & Hosseininia, E. S. , 2014, A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model,Acta Geotechnica, 9(2).

3-Iraji, A. and Fakharian, K. , 2010, Numerical modeling of suction pile installation in Caspian Sea clay with effective and total stress analyses,International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 20, No. 4.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Fakharian, K. and Iraji, A. , 2007, Numerical modeling of suction pile installation in clay with effective stress analysis,Proc, 17th Int, Offshore and Polar Engrg, Lisbon, Portugal.

2-Rahighi, J. Iraji, A. et al., 2013, ILSF, a third generation light source laboratory in Iran,Proceedings of IPAC, Shanghai, China.

3-Iraji, A., Rahimi, M. A., Rahighi, J., Ghasem, H., Kamkari, B., Ranjbar, N., & Saeidi, F. , 2014, STUDY ON GROUND VIBRATION CHARACTERISTICS OF IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY,Proceedings of IPAC, Dresden, Germany.

4-.