• نام و نام خانوادگی
  • امین ایرجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امین ایرجی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-PhD, 2016, Geotechnical Engineering,School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran.
مقالات ژورنال (8)

1-.

2-Iraji , A. , 2019, Introducing Two Effective Modifications for Pastor-Zienkiewicz Model for Improvement of Dynamic Simulation Capability of Granular Soils,Journal of Ferdowsi Civil Engineering, 32(1), 73-92.

3-Danesh, M., Iraji, A., 2020, PERFORMANCE-BASED LAYOUT OPTIMIZATION FOR BRACED STEEL FRAMES USING FINITE DIFFERENCE ALGORITHM,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, 10(4), 651-668.

4-Iraji, A. , 2019, Reinforced Soil Wall Analysis under Working Stress Conditions Using a Two Phase Model with the Introduction of a New Design Parameter,International Journal of Engineering, 32(12), 1762-1772.

5-Farzaneh, O., & Iraji, A. , 2015, Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil,Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 141.

6-Iraji, A., & Farzaneh, O. , 2017, Two-phase model for nonlinear elasto-plastic behavior of reinforced soil structures using Pastor-Zienkiewicz-Chan model for matrix phase,Soils and Foundations, 57(6), 1014-1029.

7-Iraji, A., Farzaneh, O., & Hosseininia, E. S. , 2014, A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model,Acta Geotechnica, 9(2), 343-353.

8-Iraji, A. and Fakharian, K. , 2010, Numerical modeling of suction pile installation in Caspian Sea clay with effective and total stress analyses,International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 20, No. 4.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-Iraji, A. & Fathollahi, R., 2018, Numerical evaluation of high reinforced soil walls,1st National Conference on Infrastructure Engineering, October 10-11, Urmia, Iran.

2-Fathollahi, R. & Iraji, A., 2018, Application of energy pile technology in building cooling and heating systems,1st National Conference on Infrastructure Engineering, October 10-11, Urmia, Iran. (in Persian).

3-Iraji, A. , 2019, Liquefaction modeling of cantilevered retaining walls with cohesive backfill,4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 19-20, Tehran, Iran. .

4-Iraji, A. and Danesh, M. , 2019, Liquefaction analysis of suction caisson foundations under seismic loading,4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 19-20, Tehran, Iran.

5-Iraji, A. and Osouli, A. , 2020, Liquefaction Numerical Analysis of a Cantilevered Retaining Wall Using a Simple Finn-Byrne Model,Geo-Congress 2020: Geotechnical Earthquake Engineering and Special Topics. Reston, VA: American Society of Civil Engineers., 41-50.

6-Fakharian, K. and Iraji, A. , 2007, Numerical modeling of suction pile installation in clay with effective stress analysis,Proc, 17th Int, Offshore and Polar Engrg, Lisbon, Portugal.

7-Rahighi, J. Iraji, A. et al., 2013, ILSF, a third generation light source laboratory in Iran,Proceedings of IPAC, Shanghai, China.

8-Iraji, A., Rahimi, M. A., Rahighi, J., Ghasem, H., Kamkari, B., Ranjbar, N., & Saeidi, F. , 2014, STUDY ON GROUND VIBRATION CHARACTERISTICS OF IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY,Proceedings of IPAC, Dresden, Germany.

9-.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-امین ایرجی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، 1394، طراحی عملیات شناسایی لرزه ای و ژئوتکنیکی ساختگاه طرح شتابگر ملی ایران تحلیل لرزه ای و مودال ساختمان اصلی شتابدهنده، https://cupdf.com/document/iran-ilsf-cdr.html.

2-امین ایرجی با همکاری شرکتهای فرس فراساحل کیش، رال آفشور و تاسیسات دریایی ایران، 1390، توسعه ساپورتهای انعطاف پذیر برای خطوط انتقال گاز بستر دریا در فازهای پارس جنوبی برای اولین بار در ایران.
دروس تدریس شده (12)

1-آز تکنولوژی بتن، کارشناسی.

2-تکنولوژی بتن، کارشناسی.

3-آز مکانیک خاک، کارشناسی.

4-روسازی راه، کارشناسی.

5-اندرکنش سازه و خاک، کارشناسی ارشد.

6-اجزاء محدود، کارشناسی ارشد.

7-تئوری پلاستیسیته، کارشناسی ارشد.

8-اصول مدیریت ساخت، کارشناسی.

9-گودبرداری و سازه های نگهبان، کارشناسی.

10-مکانیک خاک 1 و 2، کارشناسی.

11-طراحی سازه های بتنی 1، کارشناسی.

12-مهندسی پی، کارشناسی.