• نام و نام خانوادگی
  • حبيب مهري زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دكتراي تخصصي شيمي كاربردي
 • درجه علمی
  • استاديار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبيب مهري زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دكتراي تخصصي شيمي كاربردي
 • درجه علمی
 • استاديار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی