• نام و نام خانوادگی
  • فرید خلیل آریا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرید خلیل آریا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1381-1385، مهندسی عمران،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1386-1388، مهندسی عمران - محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-دکتری، 2011-2005، مهندسی عمران - محیط زیست،دانشگاه اکرون امریکا.