• نام و نام خانوادگی
  • شهباز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (3)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهباز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- 1393-1394, فرصت مطالعاتی,دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ - کره جنوبی.

2-دکتری تخصصی, 1390-1394, مهندسی مواد,دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی ارشد, 1388-1390, مهندسی مواد - شکل دادن فلزات,دانشگاه شیراز.

4-کارشناسی, 1384-1388, مهندسی مواد - متالورژی صنعتی,دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان.
مقالات ژورنال (19)

1-B. Salehebrahimnejad، A. Doniavi، M. Moradi and M. Shahbaz، 2022، Application of Modified Chebyshev Points to Decrease Residual Stress Noises in Hole-Drilling Method،Iranian Journal of Materials Forming، https://doi.org/10.22099/IJMF.2022.42567.1206.

2-Sachin Navale، Mehrdad Shahbaz، Ali Mirzaei، Sang Sub Kim، and Hyoun Woo Kim، 2021، Effect of Ag Addition on the Gas-Sensing Properties of Nanostructured Resistive-Based Gas Sensors: An Overview،sensors.

3-گوهر رنجبری؛ علی دنیوی؛ مهرداد شهباز، 2021، بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی،مواد نوین، 95-106.

4-Sachin Navale, Mehrdad Shahbaz, Sanjit Manohar Majhi, Ali Mirzaei, Hyoun-Woo Kim, and Sang-Sub Kim, 2021, CuxO Nanostructure-Based Gas Sensors for H2S Detection: An Overview,chemosensors.

5-H. Ataei, M. Shahbaz, H.S. Kim, and N. Pardis, 2021, Numerical Analysis of Plastic Strain Inhomogeneity in Rectangular Vortex Extrusion (RVE) Process,Iranian Journal of Materials Forming.

6-M. Shahbaz، N. Pardis، J. Moon، R. Ebrahimi، H.S. Kim، 2020، Microstructural and Mechanical Properties of the Material Processed by Streamline Proposed Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

7-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz، 2020، Analysis of strain inhomogeneity in vortex extrusion using finite element method and response surface methodology،Iranian Journal of Materials Forming.

8-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz & R. Ebrahimi، 2020، Effect of Processing Parameters on the Strain Inhomogeneity and Processing Load in Vortex Extrusion of Al-Mg-Si Alloy،Metals and Materials International.

9-H. Ataei، M. Shahbaz، H.S. Kim & N. Pardis، 2020، Finite Element Analysis of Severe Plastic Deformation by Rectangular Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

10-G. Ranjbari، A. Doniavi & M. Shahbaz، 2020، Numerical Modelling and Simulation of Vortex Extrusion as a Severe Plastic Deformation Technique Using Response Surface Methodology and Finite Element Analysis،Metals and Materials International.

11-H. Homayoun، M. Shahbaz، R. Ebrahimi، 2019، Investigation of Floating and Single‑Action Dies in Producing Dense Compacts with High Aspect Ratio،Iranian Journal of Science and Technology، Transactions of Mechanical Engineering.

12-مهرداد شهباز, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2017, Prediction of Extrusion Pressure in Vortex Extrusion Using a Streamline Approach,Journal of Meaterials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_678.html.

13-مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Streamline Approach to Die Design and Investigation of Material Flow during the Vortex Extrusion Process,Applied Mathematical Modeling, https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.09.074.

14-مهرداد شهباز, N. Pardis, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Experimental and finite element analyses of deformation behavior in vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.07.044.

15-Jae Ik Yoon , Jung Gi Kim , Jai Myun Jung , Dong Jun Lee , Hyeok Jae Jeong , مهرداد شهباز , Sunghak Lee , Hyoung Seop Kim , 2016, Obtaining Reliable True Plastic Stress-Strain Curves in a Wide Range of Strains Using Digital Image Correlation in Tensile Testing,Korean Journal of Metals and Materials, DOI: 10.3365/KJMM.2016.54.4.231.

16-N. Pardis, Ch. Cai, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, L.S. Toth, 2014, Development of new routes of severe plastic deformation through cyclic expansion extrusion process (CEE),Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.06.074.

17-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2014, The Relationship between Constant Friction Factor and Coefficient of Friction in Metal Forming using Finite Element Analysis,Iranian Journal of Materials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_409.html.

18-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2013, The Effect of Mechanical Properties on the Barreling and Distribution of Stress and Strain in Compression Test Using Finite Element Method,Journal of new materials.

19-مهرداد شهباز, N. Pardis, R. Ebrahimi, B. Talebanpour, 2011, A novel single pass severe plastic deformation technique: Vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, V. 530, pp. 469–472.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-M. Kavanlouei ،M. Shahbaz ،E. Rahimi، 2020، Investigation of microstructure and corrosion behavior of bio-titanium alloy Ti6Al4V-ELI after hot forging process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

2-H.Ataei، M.shahbaz، H.S.Kim، N. Pardis، 2020، Numerical investigation and mathematical modeling of plastic strain inhomogeneity in rectangular vortex extrusion process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

3-H.Ataei، M.shahbaz، H.S.Kim، N. Pardis، 2020، Design of experiment and finite element analysis of plastic strain inhomogeneity index in rectangular vortex extrusion process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

4-R. Ebrahimi, مهرداد شهباز, N. Pardis, B. Talebanpour, 2012, Deformation Behavior in Vortex Extrusion as a New Severe Plastic Deformation Technique,International Conference on Strength of Materials, Oral Presentation, India (Bangalore).
پایان نامه ها (3)

1-G. Ranjbari (PhD)، 2020، Optimization of vortex extrusion process for production of ultrafine-grained metals، A. Doniavi، M.Shahbaz.

2-M. Ghanbarpour (MSc)، 2020، Finite Element Investigation of Mechanical Behavior of Severely Deformed Al-Si-Mg Alloy by Cyclic Expansion Extrusion Process.

3-H.Ataei (MSc)، 2020، Finite Element Investigation of Mechanical Behavior of Severely Deformed Commercial Pure Titanium by Vortex Extrusion Process.
جوایز و افتخارات (4)

1- 1390، راه یابی بدون آزمون دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان.

2- 1390، رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات.

3- 1388، رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی متالورژی صنعتی.

4- 1387، رتبه اول تیمی در مسابقات ساخت شناورهای بدون سرنشین، دانشگاه صنعتی شریف.