• نام و نام خانوادگی
  • شهباز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهباز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- 1393-1394, فرصت مطالعاتی,دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ - کره جنوبی.

2-دکتری تخصصی, 1390-1394, مهندسی مواد,دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی ارشد, 1388-1390, مهندسی مواد - شکل دادن فلزات,دانشگاه شیراز.

4-کارشناسی, 1384-1388, مهندسی مواد - متالورژی صنعتی,دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان.
مقالات ژورنال (14)

1-M. Shahbaz، N. Pardis، J. Moon، R. Ebrahimi، H.S. Kim، 2020، Microstructural and Mechanical Properties of the Material Processed by Streamline Proposed Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

2-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz، 2020، Analysis of strain inhomogeneity in vortex extrusion using finite element method and response surface methodology،Iranian Journal of Materials Forming.

3-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz & R. Ebrahimi، 2020، Effect of Processing Parameters on the Strain Inhomogeneity and Processing Load in Vortex Extrusion of Al-Mg-Si Alloy،Metals and Materials International.

4-H. Ataei، M. Shahbaz، H.S. Kim & N. Pardis، 2020، Finite Element Analysis of Severe Plastic Deformation by Rectangular Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

5-G. Ranjbari، A. Doniavi & M. Shahbaz، 2020، Numerical Modelling and Simulation of Vortex Extrusion as a Severe Plastic Deformation Technique Using Response Surface Methodology and Finite Element Analysis،Metals and Materials International.

6-H. Homayoun، M. Shahbaz، R. Ebrahimi، 2019، Investigation of Floating and Single‑Action Dies in Producing Dense Compacts with High Aspect Ratio،Iranian Journal of Science and Technology، Transactions of Mechanical Engineering.

7-مهرداد شهباز, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2017, Prediction of Extrusion Pressure in Vortex Extrusion Using a Streamline Approach,Journal of Meaterials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_678.html.

8-مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Streamline Approach to Die Design and Investigation of Material Flow during the Vortex Extrusion Process,Applied Mathematical Modeling, https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.09.074.

9-مهرداد شهباز, N. Pardis, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Experimental and finite element analyses of deformation behavior in vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.07.044.

10-Jae Ik Yoon , Jung Gi Kim , Jai Myun Jung , Dong Jun Lee , Hyeok Jae Jeong , مهرداد شهباز , Sunghak Lee , Hyoung Seop Kim , 2016, Obtaining Reliable True Plastic Stress-Strain Curves in a Wide Range of Strains Using Digital Image Correlation in Tensile Testing,Korean Journal of Metals and Materials, DOI: 10.3365/KJMM.2016.54.4.231.

11-N. Pardis, Ch. Cai, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, L.S. Toth, 2014, Development of new routes of severe plastic deformation through cyclic expansion extrusion process (CEE),Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.06.074.

12-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2014, The Relationship between Constant Friction Factor and Coefficient of Friction in Metal Forming using Finite Element Analysis,Iranian Journal of Materials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_409.html.

13-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2013, The Effect of Mechanical Properties on the Barreling and Distribution of Stress and Strain in Compression Test Using Finite Element Method,Journal of new materials.

14-مهرداد شهباز, N. Pardis, R. Ebrahimi, B. Talebanpour, 2011, A novel single pass severe plastic deformation technique: Vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, V. 530, pp. 469–472.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-R. Ebrahimi, مهرداد شهباز, N. Pardis, B. Talebanpour, 2012, Deformation Behavior in Vortex Extrusion as a New Severe Plastic Deformation Technique,International Conference on Strength of Materials, Oral Presentation, India (Bangalore).
جوایز و افتخارات (4)

1- 1390، راه یابی بدون آزمون دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان.

2- 1390، رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات.

3- 1388، رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی متالورژی صنعتی.

4- 1387، رتبه اول تیمی در مسابقات ساخت شناورهای بدون سرنشین، دانشگاه صنعتی شریف.