• نام و نام خانوادگی
  • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • n.solatifar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1395، مهندسی عمران - راه و ترابری،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی عمران - راه و ترابری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1388، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (4)

1-Solatifar, N., Kavussi, A., Abbasghorbani, M. and Katicha, S.W., 2017, Development of Dynamic Modulus Master Curves of In-service Asphalt Layers Using MEPDG Models,Road Materials and Pavement Design.

2-Solatifar, N., Kavussi, A., Abbasghorbani, M. and Sivilevičius, H., 2017, Application of FWD Data in Developing Dynamic Modulus Master Curves of In-service Asphalt Layers,Journal of Civil Engineering and Management, 23(5), 661-671.

3-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2016, Mechanistic-Empirical Analysis of Asphalt Dynamic Modulus for Rehabilitation Projects in Iran,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 4(1), 18-29.

4-Jalili Qazizadeh, M., Kavussi, A., Sheikhi, O. and Solatifar, N., 2016, Comparison of Full Depth Reclamation (FDR) and Reconstruction Alternatives for Rehabilitation of Flexible Pavements: A Case Study,Journal of Civil Engineering and Architecture Research, 3(2), 1286-1292.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2018, Correlation between Direct Pavement Temperature Measurements and Those Predicted Using BELLS Model,4th Conferene of the Middle East Society of Asphalt Technologists (MESAT-2018), Beirut, Lebanon.

2-Solatifar, N., Abbasghorbani, M. and Kavussi, A., 2018, Development of Dynamic Modulus Master Curve of Asphalt Layers at Three Levels of MEPDG,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

3-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2018, Constructing the Dynamic Modulus Master Curve of Asphalt Layers Using FWD Testing Results,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

4-Azadedel, R. and Solatifar, N., 2018, Comprehensive Investigation of Asphalt Binders Behavior Modified with Different Additives,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

5-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2017, Development of In-Situ Asphalt Dynamic Modulus Master Curves Using Falling Weight Deflectometer in Hot Climate Areas,16th Asphalt, Pavement Engineering and Infrastructure Conference, Liverpool, England.

6-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2015, Analysis of Dynamic Modulus Mastercurve of Asphalt Layers Using Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide,10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran.

7-Kavussi, A., Sheikhi, O., Solatifar, N. and Jalili Qazizadeh, M., 2014, Technical, Economical and Environmental Evaluation of Full Depth Reclamation (FDR) Using Foam Bitumen,15th Civil Engineering Students Conference, Urmia, Iran.

8-Aghazadeh, P., Solatifar, N. and Rahimi, P., 2014, Implementation of TQM in Highway Construction Projects,15th Civil Engineering Students Conference, Urmia, Iran.

9-Kavussi, A., Jalili Qazizadeh, M., Sheikhi, O. and Solatifar, N., 2013, A Study of Full Depth Reclamation (FDR) Using Foam Bitumen in Mashhad – Shandiz Highway,2nd Conferene of the Middle East Society of Asphalt Technologists (MESAT-2013), Sharjah, United Arab Emirates.

10-Kavussi, A. and Solatifar, N., 2013, Analysis of FWD Backcalculation Results in Asphalt Pavements,National Conference on Transportation Infrastructures, Tehran, Iran.

11-Solatifar, N., Aflaki, S. and Behnia, C., 2013, A Comprehensive Review of Deterministic and Stochastic Pavement Deterioration Prediction Models,National Conference on Transportation Infrastructures, Tehran, Iran.

12-Solatifar, N., Behnia, C. and Aflaki, S., 2011, A Review to Experiences of Different Countries on Implementation of Long-Term Pavement Performance (LTPP) Program,6th National Congress on Civil Engineering, Semnan, Iran.

13-Solatifar, N., Solatifar, S. and Esmhosseini, M., 2010, Reducing the Acidity of Urmia Lake Water by Non-Evaporating Method Sulfate Extraction, and Its Effect on Reducing Corrosion of Concrete in Causeway Bridge,3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran.

14-Bahadori, H. and Solatifar, N., 2010, The Role of Rescue Robots in Disaster Management and a Review to Their Applications in the September 11th Response,3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran.

15-Bahadori, H. and Solatifar, N., 2010, An Introduction to OpsCenter Disaster Management Software and its Application in Emergency Operations,5th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran.

16-Solatifar, N. and Lavasani, M., 2010, Air Transportation in Iran, Challenges and Solutions,1st Conference on Iraninan Air Transportaion, Tehran, Iran.

17-Mohammadi, M. and Solatifar, N., 2009, The Effect of Time for On-Time Management of Civil Engineering Projects,8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran.

18-Solatifar, N. and Sheykhbaglu, M., 2009, A Comprehensive Information and Communication Disaster Management System,8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran.
دروس تدریس شده (8)

1-مدیریت و نگهداری راه، کارشناسی ارشد.

2-تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

3-ریاضیات عالی مهندسی، کارشناسی ارشد.

4-اصول مدیریت ساخت، کارشناسی.

5-مهندسی ترابری، کارشناسی.

6-اصول مهندسی ترافیک، کارشناسی.

7-آمار و احتمالات مهندسی، کارشناسی.

8-برنامه ریزی حمل و نقل شهری، کارشناسی (شهرسازی).
جوایز و افتخارات (10)

1- بورسیه فرصت مطالعاتی دوره دکترای موسسه EMPA (انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس (ETH) - زوریخ).

2- عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی روسازی ایران (دوره چهارم).

3- دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.

4- رتبه اول آزمون های ورودی دکترای دانشگاه های تربیت مدرس و علم و صنعت ایران.

5- دانشجوی نمونه کشوری (دریافت لوح تقدیر و نشان ویژه از رئیس جمهور).

6- رتبه اول فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی عمران.

7- دانشجوی ممتاز و نمونه دانشگاهی (دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه).

8- دیپلم افتخار جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) در گروه چهره های علمی و دانشگاهی (دریافت لوح تقدیر از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان).

9- برگزیده المپیادهای فیزیک و ریاضی ایران.

10- فارغ التحصیل دبیرستان استعدادهای درخشان ارومیه.