• نام و نام خانوادگی
  • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

علایق پژوهشی:

1. مدیریت زیرساخت­ های حمل و نقل؛

2. سیستم­ مدیریت روسازی (PMS): سطح شبکه و سطح پروژه؛

3. ارزیابی غیرمخرب روسازی، ابزارگذاری و بارگذاری تسریع یافته روسازی (APT)؛

4. طراحی روسازی­ های بتنی و آسفالتی؛

5. تکنولوژی آسفالت.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

علایق پژوهشی:

1. مدیریت زیرساخت­ های حمل و نقل؛

2. سیستم­ مدیریت روسازی (PMS): سطح شبکه و سطح پروژه؛

3. ارزیابی غیرمخرب روسازی، ابزارگذاری و بارگذاری تسریع یافته روسازی (APT)؛

4. طراحی روسازی­ های بتنی و آسفالتی؛

5. تکنولوژی آسفالت.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1395، مهندسی عمران - راه و ترابری،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی عمران - راه و ترابری،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1388، مهندسی عمران - عمران،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (15)

1-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2021, Dynamic Modulus Predictive Models for In-Service Asphalt Layers in Hot Climate Areas,Journal of Materials in Civil Engineering, 33(2), 04020438.

2-Solatifar, N., Kavussi, A., Abbasghorbani, M. and Katicha, S.W., 2019, Development of Dynamic Modulus Master Curves of In-service Asphalt Layers Using MEPDG Models,Road Materials and Pavement Design, 20(1), 225-243.

3-Solatifar, N., Abbasghorbani, M., Kavussi, A. and Sivilevičius, H., 2018, Prediction of Depth Temperature of Asphalt Layers in Hot Climate Areas,Journal of Civil Engineering and Management, 24(7), 516-525.

4-Solatifar, N., Kavussi, A., Abbasghorbani, M. and Sivilevičius, H., 2017, Application of FWD Data in Developing Dynamic Modulus Master Curves of In-service Asphalt Layers,Journal of Civil Engineering and Management, 23(5), 661-671.

5-Solatifar, N., 2020, Performance Evaluation of Dynamic Modulus Predictive Models for Asphalt Mixtures,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 8(3), 87-97.

6-Sedighian-Fard, M. and Solatifar, N., 2020, Analysis of Regression-Based Models for Prediction of Depth Temperature of Asphalt Layers – A Review,Amirkabir Journal of Civil Engineering, (In Press).

7-Solatifar, N. and Lavasani, S. M., 2020, Development of An Artificial Neural Network Model for Asphalt Pavement Deterioration Using LTPP Data,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 8(1), 121-132.

8-Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2019, Calibration of Regression Models Based on Viscoelastic Principles for Prediction of Dynamic Modulus of In-Service Asphalt Layers,Journal of Transportation Engineering, (In press).

9-Solatifar, N., 2019, Analysis of Uncertainties in Deterioration Process of Asphalt Pavements based on Roughness Index Using LTPP Data,Amirkabir Journal of Civil Engineering, (In press).

10-Solatifar, N. and Jalili Qazizadeh, M., 2019, Development of In-Situ Hirsch Model for Prediction of Dynamic Modulus of Asphalt Layers,Journal of Transportation Infrastructure Engineering, 5(3), 37-50.

11-Solatifar, N., 2019, Calibration of Witczak and Modified Witczak Models for Prediction of Dynamic Modulus of In-Service Asphalt Layers,Amirkabir Journal of Civil Engineering, (In press).

12-Solatifar, N., Azadedel, R., Khalili, M. and Rahbarnia, M., 2019, Optimization of Rutting Parameter for Crumb Rubber Modified Binder Using Response Surface Methodology (RSM),Journal of Transportation Research, 16(1), 245-258.

13-Solatifar, N., 2018, Analysis of Conventional Dynamic Modulus Predictive Models of Asphalt Mixtures,Amirkabir Journal of Civil Engineering, (In press).

14-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2016, Mechanistic-Empirical Analysis of Asphalt Dynamic Modulus for Rehabilitation Projects in Iran,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 4(1), 18-29.

15-Jalili Qazizadeh, M., Kavussi, A., Sheikhi, O. and Solatifar, N., 2016, Comparison of Full Depth Reclamation (FDR) and Reconstruction Alternatives for Rehabilitation of Flexible Pavements: A Case Study,Journal of Civil Engineering and Architecture Research, 3(2), 1286-1292.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2018, Correlation between Direct Pavement Temperature Measurements and Those Predicted Using BELLS Model,4th Conference of the Middle East Society of Asphalt Technologists (MESAT-2018), Beirut, Lebanon.

2-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2017, Development of In-Situ Asphalt Dynamic Modulus Master Curves Using Falling Weight Deflectometer in Hot Climate Areas,16th Asphalt, Pavement Engineering and Infrastructure Conference, Liverpool, England.

3-Kavussi, A., Jalili Qazizadeh, M., Sheikhi, O. and Solatifar, N., 2013, A Study of Full Depth Reclamation (FDR) Using Foam Bitumen in Mashhad – Shandiz Highway,2nd Conferene of the Middle East Society of Asphalt Technologists (MESAT-2013), Sharjah, United Arab Emirates.

4-Mohammadi, S. and Solatifar, N., 2020, An Investigation on Effect of Combination of Bio-oils and Crumb Rubber on High-Temperature Behavior of Asphalt Binder,12th National Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran.

5-Tabatabaei, F. and Solatifar, N., 2020, Comparison of Surface Temperature of Colored Asphalt Layers Using Field Experiment,12th National Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran.

6-Sedighian-Fard, M. and Solatifar, N., 2020, Development of A Regression-Based Model for Prediction of Depth Temperature of Asphalt Layers Using LTPP Data – Case Study: Nebraska, USA,12th National Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran.

7-Azadedel, R., Solatifar, N., Khalili, M. and Rahbarnia, M., 2019, Evaluation of Mixing Factors on Viscosity of Crumb Rubber Modified Binders,11th Bitumen and Asphalt Conference, Tehran, Iran.

8-Solatifar, N., Azadedel, R., Khalili, M. and Rahbarnia, M., 2018, Modeling Rutting Behavior of Crumb Rubber Modified Binders Using Response Surface Methodology,10th Bitumen and Asphalt Conference, Tehran, Iran.

9-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2018, Comparison of NCHRP 1-37A and NCHRP 1-40D Models in Developing Dynamic Modulus Master Curves of In-service Asphalt Layers,10th Bitumen and Asphalt Conference, Tehran, Iran.

10-Solatifar, N., 2018, An Investigation on Development Methods of Dynamic Modulus Master Curves of Asphalt Layers,1st National Conference on Infrastructure Engineering, Urmia, Iran.

11-Azadedel, R. and Solatifar, N., 2018, Comparison of Different Design of Experiment Methods for Evaluating Behavior of Crumb Rubber Modified Binders,1st National Conference on Infrastructure Engineering, Urmia, Iran.

12-Solatifar, N., Abbasghorbani, M. and Kavussi, A., 2018, Development of Dynamic Modulus Master Curve of Asphalt Layers at Three Levels of MEPDG,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

13-Solatifar, N., Kavussi, A. and Abbasghorbani, M., 2018, Constructing the Dynamic Modulus Master Curve of Asphalt Layers Using FWD Testing Results,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

14-Azadedel, R. and Solatifar, N., 2018, Comprehensive Investigation of Asphalt Binders Behavior Modified with Different Additives,11th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran.

15-Kavussi, A., Solatifar, N. and Abbasghorbani, M., 2015, Analysis of Dynamic Modulus Mastercurve of Asphalt Layers Using Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide,10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran.

16-Kavussi, A., Sheikhi, O., Solatifar, N. and Jalili Qazizadeh, M., 2014, Technical, Economical and Environmental Evaluation of Full Depth Reclamation (FDR) Using Foam Bitumen,15th Civil Engineering Students Conference, Urmia, Iran.

17-Aghazadeh, P., Solatifar, N. and Rahimi, P., 2014, Implementation of TQM in Highway Construction Projects,15th Civil Engineering Students Conference, Urmia, Iran.

18-Kavussi, A. and Solatifar, N., 2013, Analysis of FWD Backcalculation Results in Asphalt Pavements,National Conference on Transportation Infrastructures, Tehran, Iran.

19-Solatifar, N., Aflaki, S. and Behnia, C., 2013, A Comprehensive Review of Deterministic and Stochastic Pavement Deterioration Prediction Models,National Conference on Transportation Infrastructures, Tehran, Iran.

20-Solatifar, N., Behnia, C. and Aflaki, S., 2011, A Review to Experiences of Different Countries on Implementation of Long-Term Pavement Performance (LTPP) Program,6th National Congress on Civil Engineering, Semnan, Iran.

21-Solatifar, N., Solatifar, S. and Esmhosseini, M., 2010, Reducing the Acidity of Urmia Lake Water by Non-Evaporating Method Sulfate Extraction, and Its Effect on Reducing Corrosion of Concrete in Causeway Bridge,3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran.

22-Bahadori, H. and Solatifar, N., 2010, The Role of Rescue Robots in Disaster Management and a Review to Their Applications in the September 11th Response,3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran.

23-Bahadori, H. and Solatifar, N., 2010, An Introduction to OpsCenter Disaster Management Software and its Application in Emergency Operations,5th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran.

24-Solatifar, N. and Lavasani, M., 2010, Air Transportation in Iran, Challenges and Solutions,1st Conference on Iranian Air Transportation, Tehran, Iran.

25-Mohammadi, M. and Solatifar, N., 2009, The Effect of Time for On-Time Management of Civil Engineering Projects,8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran.

26-Solatifar, N. and Sheykhbaglu, M., 2009, A Comprehensive Information and Communication Disaster Management System,8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz, Iran.
کتاب های چاپ شده (1)

1-Azadedel, R., Solatifar, N. and Rahbarnia, M., 2020, Modeling Rutting Behavior of Crumb Rubber Modified Binders Using Design of Experiments,Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Vol. 76, Chapter 29, 295-306.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-نادر صولتی‌فر، 1398، تدوین دانش فنی تولید قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش بهینه طرح آزمایش،طرح پژوهشی.

2-نادر صولتی‌فر، 1397، ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی مدول دینامیکی مخلوط‌های آسفالتی و توسعه مدل جدید با استفاده از روش‌های محاسبات نرم،طرح پژوهشی.
پایان نامه ها (4)

1-فرهاد طباطبائی، 1399، ارزیابی دمایی روسازی‌های آسفالتی رنگی با استفاده از آزمایش میدانی، استاد راهنما: نادر صولتی‌فر.

2-سپهر محمدی، در حال انجام، بررسی تاثیر استفاده از روغن موتور ضایعاتی بر روی خواص مکانیکی و رئولوژیکی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک، استاد راهنما: نادر صولتی‌فر.

3-محمد صدیقیان فرد، 1399، ارائه مدل جامع پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی، استاد راهنما: نادر صولتی‌فر.

4-رضا آزاده دل، 1398، ارائه مدل‌های پیش‌بینی رفتار مکانیکی و رئولوژیکی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)، استاد راهنما: نادر صولتی‌فر.
دروس تدریس شده (12)

1-مدل‌سازی رفتار خاک، دکترای تخصصی.

2-مباحث ویژه، دکترای تخصصی.

3-مدیریت تعمیر و نگهداری راه، کارشناسی ارشد.

4-تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، کارشناسی ارشد.

5-آمار و احتمالات پیشرفته، کارشناسی ارشد.

6-برنامه ریزی حمل و نقل شهری، کارشناسی ارشد.

7-ریاضیات عالی مهندسی، کارشناسی ارشد.

8-روسازی راه، کارشناسی.

9-اصول مدیریت ساخت، کارشناسی.

10-مهندسی ترابری، کارشناسی.

11-اصول مهندسی ترافیک، کارشناسی.

12-آمار و احتمالات مهندسی، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (12)

1- پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی (سال 1397).

2- بازدیدهای تحقیقاتی کوتاه مدت از دانشگاه‌های بین‌المللی فلوریدا (میامی، فلوریدا) و ویرجینیاتک (بلکس‌برگ، ویرجینیا) - ایالات متحده آمریکا.

3- بورسیه فرصت مطالعاتی دوره دکترای موسسه EMPA سوئیس (انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس (ETH) - زوریخ).

4- عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی روسازی ایران (دوره چهارم).

5- دبیر اجرایی پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور.

6- رتبه اول آزمون های ورودی دکترای دانشگاه های تربیت مدرس و علم و صنعت ایران.

7- دانشجوی نمونه کشوری (دریافت لوح تقدیر و نشان ویژه از رئیس جمهور).

8- رتبه اول فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی عمران.

9- دانشجوی ممتاز و نمونه دانشگاهی (دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه).

10- دیپلم افتخار جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) در گروه چهره های علمی و دانشگاهی (دریافت لوح تقدیر از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان).

11- برگزیده المپیادهای فیزیک و ریاضی ایران.

12- فارغ التحصیل دبیرستان استعدادهای درخشان ارومیه.