بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مهدی مخبر
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکتری، 1394، ژنتیک و اصلاح نژاد دام،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1385، ژنتیک و اصلاح نژاد دام،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1383، علوم دامی،دانشگاه ارومیه.

4-.
مقالات ژورنال (13)

1-مهدی مخبر، حسین مرادی شهربابک و جواد رحمانی نیا .، سال 1397، مقایسه برخی خصوصیات مربوط به تیپ در گاومیش های آذری و خوزستانی. ،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

2-مهدي مخبر و مختار غفاری، 1397، اهمیت اقتصادی گرده افشانی زنبور عسل و راهکارهای حفظ صنعت زنبورداری ،علوم و فنون زنبورعسل.

3-Sadeghi M, Mokhber M, Moradi-Shahrbabak M, Soltani V and Behroozlak M. , 2020, Study of DGAT1 Gene Polymorphisms with Carcass Traits in Iranian Zel and Lori-Bakhtiari Sheep Breeds.,Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217687.

4-Mahdi Mokhber, Mohammad Moradi Shahrbabak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmaninia, and John Williams, 2019, Study of whole genome linkage disequilibrium patterns of Iranian water buffalo populations by the Axiom Buffalo Genotyping 90K Array. ,PlosONE. , https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217687.

5-Rahmaninia J, Mokhber M, Shahrbabak HM, 2019, Morphological study in Azeri and Khuzestani buffaloes of Iran ,Buffalo Bulletin.

6-Mahdi Mokhber 1* , Mohammad Moradi-Shahrbabak , Mostafa Sadeghi , Hossein Moradi-Shahrbabak , Alessandra Stella , Ezequiel Nicolzzi , Javad Rahmaninia and John L. Williams, 2018, A genome-wide scan for signatures of selection in Azeri and Khuzestani buffalo breeds,BMC Genomics , https://doi.org/10.1186/s12864-018-4759-x.

7-Licia Colli..,…, Mahdi Mokhber., …, Paolo Ajmone, 2018, New Insights on Water Buffalo Genomic Diversity and Post-Domestication Migration Routes From Medium Density SNP Chip Data,Frontiers in Genetics, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2018.00053/full.

8-مهدی مخبر، مصطفی صادقی، محمد مرادی شهر بابک، حسین مرادی شهر بابک، جواد رحمانی و مهدیه یوسفی دارستانی، 1396، استخراج DNA از بافت ريشه مو به روش بهينه يافته ي نمکي،پژوهش های تولیدات دامی.

9-مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک و جان ویلیامز. ، 1394، پویش ژنومی نشانه های انتخابی در گاومیش های خوزستانی و مازندرانی. ،نشریه علوم دامی ایران ، جلد 46 (2): 131-119..

10-مهدی مخبر ، حسين مرادي شهربابك و امير حسين خلت آبادي فراهاني. ، 1392، کاربرد روش تحليل مؤلفه اصلي براي پيش بيني وزن دنبه و وزن لاشه در بره¬های ماکوئي. نشریه علوم دامی ایران،،مجله علوم دامی ایران.

11-مهدی مخبر یوسف آباد، جلیل شجاع، مرتضی بهروزلک و صادق علیجانی.، 1388.، اثر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی بر روی الیاف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ (آرخارمرینوس × قزل و آرخارمرینوس مغانی) ،مجله دانش کشاورزی.

12-بهروز لک، غلامعلی مقدم، جلیل شجاع، اکبر تقی زاده، صادق علیجانی و مهدی مخبر یوسف آباد. ، 1387، ارزیابی برخی عوامل بر طول دوره آنستروس بعد از زایش¬در گاو های شیری هلشتاین ،مجله دانش کشاورزی،.

13-مهدی مخبر یوسف آباد، جلیل شجاع، صادق علیجانی و مرتضی بهروزلک. ، 1387، بررسی برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگ آرخارمرینوس × قزل و آرخارمرینوس مغانی،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 1387.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1-مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک و جواد رحمانی نیا، 1397، برآورد ضرایب همخونی در جمعیت های گاومیش ایران با استفاده از داده های ژنومی،هشتمین کنفرانس علوم دامی کشور - دانشگاه کردستان.

2-مهدي مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک و جان ویلیامز، 1397، تحلیل کارایی اطلاعات ژنومی آرایه های ژنومی اختصاصی گاومیش در مطالعات ارتباطی کل ژنوم (GWAS) و انتخاب ژنومی (GS) در گاومیش های ایران،هشتمین کنفرانس علوم دامی کشور - دانشگاه کردستان.

3-ماریه قاسمی ، علی هاشمی، مهدی مخبر، 1397، بررسی چندشکلی ژن GPR54 در گوسفند سنجابی به روش PCR_SSCP،هشتمین کنفرانس علوم دامی کشور - دانشگاه کردستان.

4-شیرین رحیم مدار ، مختار غفاری، مهدي مخبر، 1397، بررسی ساختار جمعیتی گاومیش های ایران و برخی کشورهای منطقه با استفاده از آرایه های ژنومی،هشتمین کنگره علوم دامی - دانشگاه کردستان.

5-Licia Colli.،…، Mahdi Mokhber.، …، Paolo Ajmone Marsan، January 10، 2016، Water buffalo genomic diversity and post domestication migration routes ،San Diego، CA (USA)، PAG (Plant and Animal Genome XXIII Conference)، Buffalo session، .

6-Paolo Ajmone Marsan.، …، Mahdi Mokhber.، …، John Williams، January 10، 2015، Paterns of diversity in swamp and river buffalo as revealed by SNP molecular markers ،21st Congress of the Animal Science and Production Association. The 21st ASPA Congress، .

7-Paolo Ajmone Marsan، …، Mahdi Mokhber.، …، John Williams.، ، January 10، 2015، Diversity and Origins of Domestic Buffalo. ،San Diego، CA (USA)، PAG (Plant and Animal Genome XXIII Conference)، Buffalo session.

8-Paolo Ajmone Marsan، …، Mahdi Mokhber.، …، John Williams.، ، January 10، 2015، Diversity and Origins of Domestic Buffalo. ،San Diego، CA (USA)، PAG (Plant and Animal Genome XXIII Conference)، Buffalo session.

9-Paolo Ajmone Marsan.، ...، Mahdi Mokhber.، …، John Williams، January 11 2014، An overview of Bus bubalis genetic diversity: An overview of Bus bubalis genetic diversity،San Diego، PAG (Plant and Animal Genome XXIII Conference)، Buffalo session.

10-جواد رحمانی نیا ، سیدرضا میرائی آشتیانی، حسین مرادی شهربابک و مهدی مخبر.، 1395، اندازه گیری فواصل ژنتیکی مختلف برای تشکیل شبکه¬ی فیلوژنیکی در گاومیش¬های ایرانی با استفاده از نشانگرهای متراکم SNP ،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران..

11-جواد رحمانی نیا ، سیدرضا میرائی آشتیانی، حسین مرادی شهربابک و مهدی مخبر.، 1395، بررسی شاخص¬های تنوع ژنتیکی با استفاده از تکنیک¬های ترقیق در جوامعی با تعداد ناهمگن – مطالعه¬ی موردی گاومیش¬های ایران ،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران..

12-مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک و جواد رحمانی نیا، 1395، برآورد اندازه ی موثر جمعیت گاومیش های آذری و خوزستانی بر اساس نشانگرهای چند شکل تک نوکلئوتیدی،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران..

13-مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک و جواد رحمانی نیا، 1395، بررسی بررسی تمایز جمعیتی در نژادهای گاومیش آذری و مازندرانی با استفاده از داده¬های ژنومیک،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

14-مرتضی بهروزلک، غلامعلی مقدم، محمد علی بهروزلک و مهدی مخبر یوسف آباد، 1391، بررسی تغییرات برخی از عوامل بیوشیمیایی خون در دوره آنستروس بعد از زایمان گاوهای شیری هلشتاین ،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

15-محمدعلی ادریس، مهدی کاوندی و مهدی مخبر یوسف آباد ، 1390، رآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان اصفهان ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایرانی..

16-مهدی کاوندی، محمدعلی ادریس و مهدی مخبر یوسف آباد ، 1390، آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر و بررسی همبستگی آن با صفات تیپ در گاوهای هلشتاین اصفهان،مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایرانی..

17-مهدی کاوندی، محمدعلی ادریس و مهدی مخبر یوسف آباد . ، 1390، برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اصلی تیپ در گاوهاي هلشتاین اصفهان. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایرانی..

18-مهدی مخبر یوسف آباد، جلیل شجاع ، هادی اسفندیاری، عباس رافت و وحید واحدی، 1388، مقایسه برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگ آرخارمرینوس × قزل،دانشگاه تبریز. همایش ملی الیاف دامی.

19-هادی اسفندیاری ، مهدی مخبر یوسف آباد ،جلیل شجاع ، عباس رافت،و وحید واحدی، دانشگاه تبریز. همایش ملی الیاف دامی، بررسی ژنهای موثر بر رنگ و ساختار پشم مورد استفاده در صنعت قالی،1388.

20-مهدی مخبر یوسف آباد، جلیل شجاع ، هادی اسفندیاری، عباس رافت و وحید واحدی، 1388، مقایسه برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگ آرخارمرینوس× مغانی،دانشگاه تبریز. همایش ملی الیاف دامی.

21-مهدی مخبر یوسف آباد، جلیل شجاع، مرتضی بهروزلک، صادق علیجانی و محمد مخبر، 1386، ارزیابی برخی از خصوصیات الیاف پشم نسل دوم گوسفندان دورگ های آرخارمرینوس × قزل و آرخارمرینوس مغانی و اهمیت آن در صنعت نساجی ،ششمین کنفرانس ملی نساجی ایران، 18 تا 20 اردیبهشت 1386..