• نام و نام خانوادگی
  • راحله قاسم زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • راحله قاسم زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (5)

1-Melina Sarabandi,Alireza Farokhzad,Babak Abdollahi Mandoulakani and Raheleh Ghasemzadeh, 2019, Biochemical and gene expression responses of two Iranian grape cultivars to foliar application of methyl jasmonate under boron toxicity conditions,Scientia Horticulturae.

2-Raheleh Ghasemzadeh, Mohammad reza behamta, Mohammad Jafar agaii, Mansur Omidi and valiollah Mohammadi, 2008, Intra and Inter population diversity of Iranian Aegilops tauschii based on seed storage protein electrophoresis,International Journal of Agriculture and Biology.

3-راحله قاسم زاد، علیرضا طالعی، قاسم حسینی سالکده، سید علی پیغمبری و محمدرضا نقوی ، 1395، بررسي تغييرپذيري برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک کلزا (.Brassica napus L) تحت تاثير سطوح مختلف آبياري ،مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دانشگاه تهران.

4-علیرضا فرخزاد، محمدرضا اصغری، راحله قاسم زاده، عادل اسدزاده و یعقوب حجتی، 1388، استفاده از پلیمر پلی اکریل آمید در بستر های ریشه زایی و تیمار هورمونی اسید ایندول بوتیریک بر روی ریشه زایی قلمه های ماگنولیای زمستانه،مجله پژوهش و سازندگی، مجله علمی، تحقیقاتی و آموژشی جهاد کشاورزی.

5-راحله قاسم زاده، محمدرضا بی همتا، منصور امیدی و ولی اله محمدی ، 1390، بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت‌های گندم‌های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد 134E134 زنگ زرد در مرحله گیاهچه،علوم گیاهان زراعی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-ملینا سرابندی، علیرضا فرخزاد، دکتر بابک عبدالهی مندولکانی و راحله قاسم زاده، 1397، ارزیابی فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور و محلول پاشی متیل جاسمونات،دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی .

2-ملینا سرابندی ، علیرضا فرخزاد، بابک عبدالهی مندولکانی و راحله قاسم زاده، 1397، تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور،دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی.

3-ملینا سرابندی ، علیرضا فرخزاد، بابک عبدالهی مندولکانی، راحله قاسم زاده، تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور.

4-راحله قاسم زاده، زیبا نصیری، مهدی محسنی آذر و ناصر قلیزاده، 1396، آنالیز ناحیه پروموتوری ژن delta- 12 fatty acid desaturase(Fad2) در گیاهان چوبی و علفی در شرایط in silico،دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

5-راحله قاسم زاده، پریناز جعفرپور، مهدی محسنی آذر، 1396، آنالیز بیوانفورمانیکی ناحیه پروموتوری ژن GAI در برخی گونه های چوبی (گردو و انگور)، دولپه ای (سویا و آرابیدوپسیس) و تک لپه ای (برنج)،پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

6-راحله قاسم زاده، پریناز جعفرپور، مهدی محسنی آذر، 1396، آنالیز بیوانفورمانیکی ناحیه پروموتوری ژن GAI در برخی گونه های چوبی (گردو و انگور)، دولپه ای (سویا و آرابیدوپسیس) و تک لپه ای (برنج)،پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

7-راحله قاسم زاده، پریناز جعفرپور، مهدی محسنی آذر، 1396، آنالیز بیوانفورمانیکی ناحیه پروموتوری ژن GAI در برخی گونه های چوبی (گردو و انگور)، دولپه ای (سویا و آرابیدوپسیس) و تک لپه ای (برنج)،پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

8-زیبا نصیری، محمد فتاحی و راحله قاسم زاده، 1396، بررسی تنوع مورفولوژیک جمعیت های مختلف گیاه دارویی جاشیر (Prangos SPP) در شمال غرب ایران،دومین همایش ملی گیاهان دارویی و دیم ایران.

9-محمدرضا جزایری نوش آبادی، فردین خزائی، فرشید حسنی و راحله قاسم زاده، 1387، استفاده از صفات مورفولوژیک در بررسی تمایز ارقام گندم،اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

10-راحله قاسم زاده، علیرضا فرخزاد نانسا، عبدالکریم کاشی، عادل اسدزاده و مسلم رستم زاده ، 1387، بررسی تاثیر پیش تیمار سولفات پتاسیم و پوشش پلیمر پلی آکریلامید بر روی جوانه زنی بذر چغندر قند در تیمارهای مختلف شوری،اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران.

11-محمد رضا بی همتا، راحله قاسم زاده، منصور امیدی، محمد جعفز آقایی و ولی اله محمدی، 1387، بررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرد،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

12-راحله قاسم زاده، محمد رضا بی همتا، منصور امیدی، محمد جعفز آقایی و ولی اله محمدی، 1387، بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) در بانک ژن گیاهی ملی ایران،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران .

13-Raheleh Ghasemzadeh, Mohammad Reza Behamta, Mohammad Jafar Agaii, Mansur Omidi, Mohammad Esmail Hasani and Valiollah Mohammadi, 2007, Intera- and Inter population Diversity of Iranian Aegilops tauschii Based on Seed Storage Proteins electrophoresis,2nd International Conference on Plant Molecular Breeding.
دروس تدریس شده (12)

1-آمار و احتمالات، کارشناسی ،1397.

2-کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی، کارشناسی ارشد،1397.

3-طرح آزمایشات کشاورزی (عملی)، کارشناسی،1396.

4-ژنتیک، کارشناسی،1396.

5-بیوشیمی گیاهی، کارشناسی،1396.

6-بیوشیمی عمومی، کارشناسی،1396.

7-پروژه ، کارشناسی،1396.

8-آمار و احتمالات (عملی)، کارشناسی،1395.

9-ژنتیک، کارشناسی،1396.

10-مبانی بیوتکنولوژی گیاهی، کارشناسی،1395.

11-زیست شناسی عمومی، کارشناسی،1395.

12-اصلاح نباتات خصوصی، کارشناسی،1395.