• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
  • دکتری
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
  • mo.valizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
 • دکتری
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی