• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1390-1395، شیمی فیزیک،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1387-1389، شیمی فیزیک،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1382-1386، شیمی کاربردی،دانشگاه ارومیه.