• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی
 • ایمیل
  • e.nemati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی