بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)
مقالات ژورنال (18)
پایان نامه ها (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محسن بهنام
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)

1-PHD, 2012-2016, Sport Management,University of Tehran.

2-MA, 2010-2012, Sport Management,University of Tehran.

3-BA , 2005-2010, physical education and sport science,Urmia University.

4-دکتری تخصصی، 95-1391، مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران.

5-کارشناسی ارشد، 91-1389، مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران.

6-کارشناسی، 89-1384، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (18)

1-Behnam, M., Delshab, V., & Tuan, L. T., 2020, Perceived service innovation in non-profit sports clubs: the antecedents and consequence,European Sport Management Quarterly.

2-Behnam, M., Sato, M., Baker, B. J., Delshab, V., & Winand, M., 2020, Connecting Customer Knowledge Management and Intention to Use Sport Services Through Psychological Involvement, Commitment, and Customer Perceived Value,Journal of Sport Management.

3-Behnam, B., Pyun, D. Y., Doyle, J., & Delshab, V. , 2020, The impact of consumer knowledge on profitable consumer loyalty through perceived service quality and psychological involvement in non-profit sport clubs,nternational Journal of Sports Marketing and Sponsorship.

4-Mehran Azarian Soosahab , Seyyed Mohammad Kashef, Mohsen Behnam, 2019, Providing a Communicational Model of the Radical Innovation in Private Clubs of Football Premier League Through Sharing ond Diversity of Knowledge Capability with Investigating the Mediating Role of Organizational Learning ,Organizational Behavior Management in Sport Studies.

5-Farhad Nazari , Seyed Mohammad Kashef , Mohsen Behnam, 2019, Modeling of the Role of Humble Leadership Style on the Voice Behavior of the Employees of the Ministry of Sports and Youth: Intermediate Role of Psychological Empowerment and Psychological Safety,Organizational Behavior Management in Sport Studies.

6-Behnam, M., Hamidi, M., Ahmadi H., & Bakhshandeh, H. , 2013, The effect of changing coach on team’s performance in Iran’s Football Pro-League,Research in Sport Management & motor behavior (Persian).

7-Behnam, M., Ahmadi H., & Bakhshandeh, H. , 2013, Has the Change of Coaches Enhanced the Performance of Professional Football Teams? The Comparative Study of the Teams of Iran Football Premier League and Five Major European Leagues,Journal of Sport Management (Persian).

8-Behnam, M., & Tousi, T. , 2014, An Analysis of Relationship between Arousal, Pleasure, Attitude toward Advertisements, Consumers’ Future Intention in Sport Service (University of Tehran’s students case study),Applied research of sport management (Persian).

9-Sajjadi, S, N., Behnam, M., & Hashemi, Z. , 2014, Sport managers’ challenges in Iran,Sport Management Studies (Persian).

10-Behnam, M., Hamidi, M., & Goudarzi, M., 2014, The Effect of the Promotion of Free Sport Services on Arousal and Future Intention of Consumers in Advertisement,Journal of Sport Management (Persian).

11-Behnam, M., Goudarzi, M., & Hamidi, M. , 2015, The influence of advertising appeal on future intention and consumer’s attitude toward advertisement in sport service,Sport Management Studies (Persian).

12-Behnam, M., Hamidi, M., & Goudarzi, M. , 2015, The influence of advertising appeal type on pleasure and consumers’ arousal in sport service,Research in Sport Management & motor behavior (Persian).

13-Behnam, M., Goudarzi, M., & Hamidi, M. , 2015, The influence of free sport service promotion on pleasure and consumer’s attitude in advertisement,Sport Management Studies (Persian).

14-Ameri, S. H. & Behnam, M. , 2014, The effect of brand credibility on consumers perception about brands and their purchasing behaviors in sport goods,Sport science, http://sposci.com/TEXT/TxAr0702.html.

15-Taghizadeh, F. Ghorbani, H.O. & Behnam, M., 2015, The psychological continuum model: examination of spectators’ involvement in the football,Sport science, http://sposci.com/TEXT/TxAr08S1.html.

16-Behnam, M., Sajjadi, S, N., Farahani, J, M., & Ghahfarokhi, A. E. , 2016, The influence of customer knowledge management on customers loyalty in sports service industry,Sport science, 9(Suppl 2).

17-Behnam, M. & Azar, T, J., 2017, Examining the causes of underdevelopment of professional sports and strategies for its improvement,Sport science, 10(1).

18-.
پایان نامه ها (1)

1-سمیه سلیمانی، 2019، ارائه مدل مفهومی اعتبار برند و مولفه‌های رفتاری ارزش ویژه برند با بررسی نقش میانجی مولفه‌های ادراکی ارزش ویژه برند و بازاریابی ویروسی در برندهای تنیس روی میز، محسن بهنام.