• نام و نام خانوادگی
  • نیما شیخ بیگلو
 • مدرک تحصیلی
  • PhD
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • n.baygloo@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نیما شیخ بیگلو
 • مدرک تحصیلی
 • PhD
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D., "Microbiology", University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2-M.Sc., "Microbiology", University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3-B.Sc., "Biology", Urmia University, Urmia, Iran.