• نام و نام خانوادگی
  • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
کتاب های چاپ شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-Elnaz Abbaspoor, Mohammadreza zolfaghari, Babak ahmadi, Kazem Khodaei, 2020, The effect of combined functional training on BDNF, IGF-1, and their association with health-related fitness in the multiple sclerosis women,Growth Hormone & IGF Research.

2-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Badri Neda, 2017 Oct57(10):1237-1244, A comparison of assisted, resisted, and common plyometric training modes to enhance sprint and agility performance,J Sports Med Phys Fitness.

3-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Hamedinia mohammad reza, 2017 September70(3):299-306, Evaluation of plyometric exercises intensity using ratings of perceived exertion scale,MED SPORT .

4-Khodaei kazem, Hamedinia mohammad reza, Damavandi Mohsen, Hosseinini kakhak Alireza, 2016 December175(12):499-507, The effect of undulating periodized plyometric training on power, sprint, and agility performance,Gazz Med Ital - Arch Sci Med.

5-Mohsen Javani, Mohammadreza Hammedinia, Kazem Khodaei, 2015,10:77-81, Technical performance analysis of Iran premier league soccer players in 2012 2013 season,Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports.

6-آرش محمدی، کاظم خدائی، ندا بدری، 1398، ارتباط بین میزان شیوع سندروم متابولیک و فعالیت جسمانی در محل کار، اوقات فراغت و حین ورزش در مردان دانشجوی بالای 30 سال شهرستان سبزوار (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی)،مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

7-الناز عباسپور، محمدرضا ذوالفقاری، کاظم خدائی، 1399، تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخص‌های عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس،مجله پزشکی د دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

8-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، علیرضا حسینی کاخک، محسن دماوندی، 1395، تاثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک با زمانبندی مختلف بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

9-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، محسن دماوندی، علیرضا حسینی کاخک ، 1394، تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیکی عضلات پای مردان ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

10-عباس محمدی، کاظم خدائی، ایمان عباسی، 1395، مقایسه تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توانی، قدرت و هایپرتروفی عضلانی در مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

11-کاظم خدائی،سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، ندا بدری، 1393، مقایسه تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت با رست و پلایومتریک در برخی شاخص های قلبی عروقی، توان بی هوازی و شاخص های عملکردی در دانشجویان دختر فعال،فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار).

12-کاظم خدائی، ندا بدری، سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، 1391، تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی، برون ده توان بی هوازی و عملکرد پرشی و سرعتی در دانشجویان دختر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

13-محمدرضا دهخدا، کاظم خدائی، سهراب ملک زاده، 1394، تأثير گرم کردن با دو شدت متفاوت بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب لیپیدی، پروتئینی و DNA بعد از فعالیت شدید در دانشجویان غیر ورزشکار،مجله پژوهش در طب ورزشی و فن آوری.

14-سهراب ملک زاده، علی کاظمی، کاظم خدائی، 1391، تأثير انواع مختلف بازيافت پس از فعاليت شديد بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و روانشناختي در دانشجويان پسر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

15-کاظم خدائی، محمدرضا دهخدا، سهراب ملک زاده، 1391، تاثیر گرم کردن با شدت کم بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب اکسیداتیو بعد از فعالیت شدید در مردان غیر ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
کتاب های چاپ شده (4)

1-دکتر کاظم خدائی، دکتر امین فرزانه حصاری، دکتر سیده مهسا مقدم منصوری، دکتر مهدی زارعی، 1398، منابع ACSM برای فیزیولوژی ورزش بالینی: بیماری های اسکلتی- عضلانی ، عصبی-عضلانی، تومورال و هماتولوژیک،ترجمه، جلد یک.

2-دکتر مهدی زارعی، دکتر کاظم خدائی، آرزو ایلدر آبادی، دکتر محمدرضا حامدی نیا، 1396، ورزش و مدیریت بیماری ها،ترجمه.

3-دکتر محمدرضا حامدی نیا، دکتر کاظم خدائی، 1393، تمرینات قدرتی ویژه: دستورالعمل های کاربردی برای مربیان،ترجمه.

4-دکتر نعیما خواجوی، تهمینه تهرانی،سارا زارع، کاظم خدایی، عباس عبدالملکی، 1392، علم تمرین: راهنمای مربیان ورزش های تیمی،ترجمه.