• نام و نام خانوادگی
  • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • k.khodaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کاظم خدائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-.

2-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Badri Neda, 2017 Oct57(10):1237-1244, A comparison of assisted, resisted, and common plyometric training modes to enhance sprint and agility performance,J Sports Med Phys Fitness, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28116881.

3-Khodaei kazem, Mohammadi abbas, Hamedinia mohammad reza, 2017 September70(3):299-306, Evaluation of plyometric exercises intensity using ratings of perceived exertion scale,MED SPORT .

4-Khodaei kazem, Hamedinia mohammad reza, Damavandi Mohsen, Hosseinini kakhak Alireza, 2016 December175(12):499-507, The effect of undulating periodized plyometric training on power, sprint, and agility performance,Gazz Med Ital - Arch Sci Med, https://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medica-italiana/article.php?cod=R22Y2016N12A0499.

5-Mohsen Javani, Mohammadreza Hammedinia, Kazem Khodaei, 2015,10:77-81, Technical performance analysis of Iran premier league soccer players in 2012 2013 season,Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports.

6-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، علیرضا حسینی کاخک، محسن دماوندی، 1395، تاثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک با زمانبندی مختلف بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

7-کاظم خدائی، محمدرضا حامدی نیا، محسن دماوندی، علیرضا حسینی کاخک ، 1394، تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیکی عضلات پای مردان ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

8-عباس محمدی، کاظم خدائی، ایمان عباسی، 1395، مقایسه تمرینات پلایومتریک شتابی، پلایومتریک مقاومتی و پلایومتریک معمولی بر عملکرد توانی، قدرت و هایپرتروفی عضلانی در مردان ورزشکار،فیزیولوژی ورزشی .

9-کاظم خدائی،سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، ندا بدری، 1393، مقایسه تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت با رست و پلایومتریک در برخی شاخص های قلبی عروقی، توان بی هوازی و شاخص های عملکردی در دانشجویان دختر فعال،فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار).

10-کاظم خدائی، ندا بدری، سیده مهسا رستگار مقدم منصوری، 1391، تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی، برون ده توان بی هوازی و عملکرد پرشی و سرعتی در دانشجویان دختر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

11-محمدرضا دهخدا، کاظم خدائی، سهراب ملک زاده، 1394، تأثير گرم کردن با دو شدت متفاوت بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب لیپیدی، پروتئینی و DNA بعد از فعالیت شدید در دانشجویان غیر ورزشکار،مجله پژوهش در طب ورزشی و فن آوری.

12-سهراب ملک زاده، علی کاظمی، کاظم خدائی، 1391، تأثير انواع مختلف بازيافت پس از فعاليت شديد بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و روانشناختي در دانشجويان پسر فعال،مجله ورزش و علوم زیست حرکتی .

13-کاظم خدائی، محمدرضا دهخدا، سهراب ملک زاده، 1391، تاثیر گرم کردن با شدت کم بر میزان پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب اکسیداتیو بعد از فعالیت شدید در مردان غیر ورزشکار،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.