• نام و نام خانوادگی
  • حوریه محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی مواد
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

حوریه محمدزاده

استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

تلفن داخلی: 2999

h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حوریه محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مهندسی مواد
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
        بیوگرافی کوتاه

حوریه محمدزاده

استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

تلفن داخلی: 2999

h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دوره فرصت مطالعاتی در دوره تحصیلی مقطع دکتری، دانشگاه تورنتو در کشور کانادا در گروه تحقیقاتی : Sustainable Materials Processing Research Group.

2-دکتری تخصصی، مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت ایران،موضوع پایان نامه دکتری: بررسی و سنتز نانوپودر کامپوزیت کاربید تنگستن-نیکل (Ni=10،15،20wt.%) به روش هم رسوبی شیمیایی و احیا و کربوراسیون.

3-کارشناسی ارشد ، شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه علم و صنعت ایران،عنوان پایان نامه ارشد: بررسی اثر ذوب سطحی چدن خاکستری بر رفتار سایشی. .

4-کارشناسی، متالورژی استخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی تاثیر D2EHPA و TBP بر روی میزان استخراج فلز روی..
مقالات ژورنال (5)

1-Hurieh Mohammadzadeh, Dawei Yu, Mansoor Barati, Hamidreza Rezaie, 2016, Isothermal Kinetics of Reduction and Carburization of WO3-NiO Mixtures by CO/CO2,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

2-Hurieh Mohammadzadeha, Hamidreza Rezaiea, Hamidreza Samima, Mansoor Baratib, Hekmat Razavizadeh, 2014, Reduction and carburization behavior of NiO–WO3 mixtures by carbon monoxide , 2014, ,Thermochimica Acta, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603114003256.

3-Hurieh Mohammadzadeha, Hamidreza Rezaiea, Hamidreza Samima, Mansoor Baratib, Hekmat Razavizadeh, 2015, Synthesis of WC-Ni composite powders by thermochemical processing method,Materials Chemistry and Physics, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058414006397.

4-Hurieh Mohammadzadeh, Shahram Kheirandish, Hasan Saghafian, 2009, Effect of graphite flakes on the microstructure of melted, transition and heat affected zones in grey cast iron remelted by TIG,Iranian Journal of Materials Science and Engineer, http://ijmse.iust.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en.

5-Hurieh Mohammadzadeh, Shahram Kheirandish, Hasan Saghafian, 2009, Sliding wear behavior of a grey cast iron surface remelted by TIG,The Journal of Materials and Technology (JMST), https://www.researchgate.net/profile/Hassan_Saghafian/publication/268380325_Sliding_Wear_Behavior_of_a_Grey_Cast_Iron_Surface_Remelted_by_TIG/links/550b1c530cf290bdc111d713.pdf.