• نام و نام خانوادگی
  • هادی علی پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • ha.alipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی علی پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 95-1391، اصلاح بناتات- ژنتیک بیومتری،دانشگاه تهران- پردیس کرج.

2-کارشناسی ارشد، 90-1388، اصلاح نباتات،دانشگاه تهران- پردیس کرج.

3-کارشناسی، 88-1384، زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سیدعلی پیغمبری، هادی علی پور، 1393، طرح های آزمایشی تکمیلی،انتشارات دانشگاه تهران، 424 صفحه، چاپ دوم.

2-محمدرضا بی همتا، هادی علی پور، امین افضلی فر، افصح وکیلی، 1394، کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری و ژنتیکی،انتشارات دانشگاه تهران، 816 صفحه، چاپ دوم.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-هادی علی پور، 1389-1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیا معمولی و نخود کلکسیون بانک ژن گروه زراعت و اصلاح نباتات با استفاده از نشانگر SSR،دانشگاه تهران.

2-هادی علی پور، 1391-1392، ارزیابی، خودگشنی و انتخاب لاین‌های ذرت در نسل‌های در حال تفرق،موسسه نهال و بذر، بخش ذرت و گیاهان علوفه ای.
دروس تدریس شده (7)

1- 1391-1392، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران.

2- 1391-1392، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران.

3- 1392-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه خاک شناسی دانشگاه تهران.

4- 1390-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ،انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران.

5- 1390-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ،انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات.

6- 1392-1393، طرح های آزمایشی در تحقیقات کشاورزی،امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

7- 1392، آمار و احتمالات،امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.
جوایز و افتخارات (5)

1- رتبه اول کارشناسی در میان ورودیهای 84 در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

2- رتبه اول کارشناسی ارشد در میان ورودیهای 88 در رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

3- رتبه اول دکتری تخصصی در میان ورودیهای 91 در رشته اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

4- رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصلاح نباتات.

5- رتبه 2 کنکور دکتری در رشته ژنتیک بیومتری و رتبه 1 مجموع مصاحبه و رتبه کنکور در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی .