• نام و نام خانوادگی
  • هادی علی پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • ha.alipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (7)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی علی پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری, "اصلاح بناتات- ژنتیک بیومتری", دانشگاه تهران- پردیس کرج, 95-1391.

2-کارشناسی ارشد, "اصلاح نباتات", دانشگاه تهران- پردیس کرج, 90-1388.

3-کارشناسی, "زراعت و اصلاح نباتات", دانشگاه ارومیه, 88-1384.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سیدعلی پیغمبری، هادی علی پور, "طرح های آزمایشی تکمیلی", انتشارات دانشگاه تهران, 1393, 424 صفحه، چاپ دوم.

2-محمدرضا بی همتا، هادی علی پور، امین افضلی فر، افصح وکیلی, "کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری و ژنتیکی", انتشارات دانشگاه تهران, 1394, 816 صفحه، چاپ دوم.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-هادی علی پور, "ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیا معمولی و نخود کلکسیون بانک ژن گروه زراعت و اصلاح نباتات با استفاده از نشانگر SSR", دانشگاه تهران, 1389-1390.

2-هادی علی پور, "ارزیابی، خودگشنی و انتخاب لاین‌های ذرت در نسل‌های در حال تفرق", موسسه نهال و بذر، بخش ذرت و گیاهان علوفه ای, 1391-1392.
دروس تدریس شده (7)

1- "کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC", انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران, 1391-1392.

2- "کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC", انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران, 1391-1392.

3- "کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC", انجمن گروه خاک شناسی دانشگاه تهران, 1392-1393.

4- "کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ", انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران, 1390-1393.

5- "کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ", انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات, 1390-1393.

6- "طرح های آزمایشی در تحقیقات کشاورزی", امور دانشجویان شاهد و ایثارگر, 1392-1393.

7- "آمار و احتمالات", امور دانشجویان شاهد و ایثارگر, 1392.
جوایز و افتخارات (5)

1- "رتبه اول کارشناسی در میان ورودیهای 84 در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه".

2- "رتبه اول کارشناسی ارشد در میان ورودیهای 88 در رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران".

3- "رتبه اول دکتری تخصصی در میان ورودیهای 91 در رشته اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران".

4- "رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصلاح نباتات".

5- "رتبه 2 کنکور دکتری در رشته ژنتیک بیومتری و رتبه 1 مجموع مصاحبه و رتبه کنکور در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ".