بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (1)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • هادی علی پور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 95-1391، اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری،دانشگاه تهران- پردیس کرج.

2-کارشناسی ارشد، 90-1388، اصلاح نباتات،دانشگاه تهران- پردیس کرج.

3-کارشناسی، 88-1384، زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (28)

1-Yousef Rahimi، Mohammad Reza Bihamta، Alireza Taleei، Hadi Alipour، Pär K. Ingvarsson، 2019، Applying an artificial neural network approach for drought tolerance screening among Iranian wheat landraces and cultivars grown under well-watered and rain-fed conditions،Acta Physiologiae Plantarum، https://link.springer.com/article/10.1007/s11738-019-2946-2.

2-Torfeh Akhavan Hezaveh، Latifeh Pourakbar، Fatemeh Rahmani، Hadi Alipour، 2019، Interactive Effects of Salinity and ZnO Nanoparticles on Physiological and Molecular Parameters of Rapeseed (Brassica napus L.)،Communications in Soil Science and Plant Analysis، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2019.1589481?scroll=top&needAccess=true.

3-طرفه اخوان هزاوه، لطیفه پوراکبر، فاطمه رحمانی، هادی علی پور، 1397، اثر‌تنش شوری و محلول‌پاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کلزا (.Brassica napus L) و کاملینا (.Camelina sativa L)،فیزیولوژی گیاهان زراعی، http://cpj.iauahvaz.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-176&sid=1&slc_lang=fa.

4-هادی علی پور، محمدرضا بی همتا، و اله محمدی، سیدعلی پیغمبری، 1397، بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده‌های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران،علوم گیاهان زراعی ایران، https://journals.ut.ac.ir/article_70466.html.

5-رضا درویش زاده، هادی علی پور، احمد صرافی، 1396، تجزیه میانگین نسلها برای مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان (.Helianthus annuus L) با استفاده از مدلهای خطی مخلوط،پژوهشهای ژنتیک گیاهی، file:///C:/Users/Hadi/Downloads/lu-pgr-v4n2p29-fa%20(2).pdf.

6-Roghayeh Najafzadeh، Reza Darvishzadeh، Khadijeh Musa-Khalifani، Masoud Abrinbana، Hadi Alipour، 2018، Retrotransposonable regions of sunflower genome having relevance with resistance to Sclerotinia species: S. sclerotiorum and S. minor،Australasian Plant Pathology، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2018.1499766.

7-Morad Mohammadi، Naser Majnoun Hoseini، Mohammad Reza Chaichi، Hadi Alipour، Mohammad Dashtaki & Sara Safikhani، 2018، Influence of nano-iron oxide and zinc sulfate on physiological characteristics of peppermint،Communications in Soil Science and Plant Analysis، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2018.1499766.

8-علی سلیمانی، مصطفی ولی زاده، رضا درویش زاده، سعید اهری زاد، هادی علی پور، 1396، ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو بهاره تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی آخر فصل،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-289&slc_lang=fa&sid=1.

9-رضا درویش زاده ، علی سلیمانی قزلجه، هادی علی‌پور، آسا ابراهیمی، محمدرضا بی همتا، خانم فریبا مرسلی، 1397، انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-750-fa.html.

10-سید علی پیغمبری ،حمید رضا بابائی، هادی علی پور، 1396، ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط صفات زراعی در ژنوتیپ های سویا تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی،نشریه پژوهش های کاربردی زراعی، http://aj.areo.ir/article_116263.html.

11-Hadi Alipour، Guihua Bai، Guorong Zhang ، Mohammad Reza Bihamta، Valiollah Mohammadi، Seyed Ali Peyghambari، 2018، Imputation accuracy of wheat genotyping-bysequencing (GBS) data using barley and wheat genome references،Plos One، https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0208614.

12-هادي علی پور، حمید رضا بابایی، مهناز طالبخانی ، سید علی پیغمبري ، 1396، ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در نژادگان هاي مختلف سویا،علوم گیاهان زراعی ایران، https://ijfcs.ut.ac.ir/article_65316_0ce8989c4d2384dbab8b5c0aff595f03.pdf.

13-Sumaira Salah-Ud-Din Lodhi، Peter John، Hadi Alipour، Mohammad Reza Bihamta، Seyed Ali Peyghambari، Abdul Mujeeb Kazi، Alvina Gul، 2017، Assessment of Pakistani and Iranian bread wheat landraces using multivariate analysis for grain yield،Pakistan Journal of Botany، https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1512404775.pdf.

14-هادی علی پور ، محمدرضا بی همتا، ولی اله محمدی، سید علی پیغمبری، 1396، ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در تودههاي بومی و ارقام زراعی گندمهاي ایرانی،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_id=850&sid=1&slc_lang=fa.

15-Hadi Alipour، Mohammad R. Bihamta، Valiollah Mohammadi، Seyed A. Peyghambari، Guihua Bai، Guorong Zhang، 2017، Genotyping-by-Sequencing (GBS) Revealed Molecular Genetic Diversity of Iranian Wheat Landraces and Cultivars،Frontiers in Plant Science، http://www.pakbs.org/pjbot/papers/1502346893.pdf.

16-SAMI ULLAH JAN، MUHAMMAD JAMIL، HADI ALIPOUR، MUHAMMAD FARAZ BHATTI، ALVINA GUL، 2017، ANALYSIS OF SALINITY TOLERANCE POTENTIAL IN SYNTHETIC HEXAPLOID WHEAT،Pakistan Journal Of Botany، http://www.pakbs.org/pjbot/papers/1502346893.pdf.

17-Hossein Asgarian-Omran، Maryam Golara، Sara Abdolmaleki، Shadi Sadat Navabi، Hadi Alipour، Jalal Khoshnoodi، Azam Hemmati، Saeed Zarei، Mahmood Jeddi-Tehrani، Fazel Shokri، 2016، Restricted antibody response to Bordetella pertussis filamentous hemagglutinin induced by whole-cell and acellular pertussis vaccines،Scandinavian Journal of Infectious Diseases، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/23744235.2015.1093655?src=recsys.

18-زهرا آقاعلی، هادی علی پوریامچی، محمد رضا بیهمتا، بابک عبدالهی مندولکانی، 1395، شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با عملکرد و برخی صفات گیاهی در نخود زراعی تحت تنش خشکی،ژنتيک نوين، http://mg.genetics.ir/Uploads/PublishedArticles/PAF_1613_9v8g.pdf.

19-علی سلیمانی، مصطفی ولیزاده، رضا درویش زاده، حمید حاتمی ملکی، سعید اهری زاد، هادی محمد علی پور، 1393، انتخاب ارقام متحمل به خشکی در جو بهاره،پژوهش های کاربردی زراعی، http://aj.areo.ir/article_103051.html.

20-هادی‌محمد علی‌پور یامچی، محمدرضا بی‌همتا، سیدعلی پیغمبری، محمدرضا نقوی، ناصر مجنون‌حسینی، 1392، گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره،نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران، https://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/view/41258.

21-بابک کریمی‌ترکی، حمید حسنیان‌خوشرو، محمدرضا بی‌همتا، پرویز مرادی، هادی محمد علیپور یامچی، 1391، ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های نخود به رقابت با علف‌های هرز،مجله به زراعی نهال و بذر، http://sppj.areo.ir/article_110491.html.

22-محمد دشتكي، هادي محمدعلي پوريامچي، محمدرضا بي همتا، 1394، بررسي تأثير تنش رطوبتي آخر فصل بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپهاي لوبيا در شرايط مزرعه،نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران، http://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/view/52687.

23-مسلم فتحی، محمدرضا بی‌همتا، ناصر مجنون‌حسینی، علی‌اكبر شاه‌نجات بوشهری، هادی محمدعلی‌پوریامچی، 1391، گزينش براي تحمل به تنش خشكي انتهاي فصل در ژنوتيپهاي لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata L.)،نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران، http://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/view/29630.

24-محمد دشتكی، محمدرضا بی‌همتا، هادی محمدعلی پوریامچی، 1391، ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود کابلی و دسی،پژوهش های حبوبات ایران، https://ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr/article/view/20913.

25-هادی محمدعلی پوریامچی ، محمدرضا بی همتا، سیدعلی پیغمبری، محمدرضا نقوی، 1391، اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود کابلی،مجله علوم زراعی ایران، http://agrobreedjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1-61&slc_lang=fa&sid=fa&txt=1.

26-مراد محمدی؛ ناصر مجنون حسینی؛ علیرضا اسماعیلی؛ محمد دشتکی؛ هادی محمد علی پور، 1390، بررسی تأثیر کاربرد سویه‌های همزیست ریزوبیومی و کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در سه رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)،علوم گیاهان زراعی ایران، https://journals.ut.ac.ir/article_23351.html.

27-هادی محمدعلی پوریامچی ، محمدرضا بی همتا، سیدعلی پیغمبری، محمدرضا نقوی، معصومه شفیعی خورشیدی، 1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل،پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-104-fa.html.

28-هادی محمدعلی پوریامچی، محمدرضا بی‌همتا، سیدعلی پیغمبری، محمدرضا نقوی، 1390، ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود کابلی،به‌نژادی نهال و بذر، http://journals.areo.ir/article_111071.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-مریم رسول¬زاده اقدم، رضا درویش¬زاده، ابراهیم سپهر، هادی علی¬پور، سرور ارژنگ، 1397، گروه¬بندی لاین¬های خالص آفتابگردان در شرایط عدم مصرف و مصرف کود فسفر قابل جذب،بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران.

2-سرور ارژنگ، رضا درويش زاده، هادي علي پور، 1397، نقشه¬یابی ارتباطی گسترده ژنوم برای نسبت پتاسیم به سدیم در ارتباط با تحمل به تنش شوری در لاین¬های اینبرد ذرت،پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سیدعلی پیغمبری، هادی علی پور، 1393، طرح های آزمایشی تکمیلی،انتشارات دانشگاه تهران، 424 صفحه، چاپ دوم.

2-محمدرضا بی همتا، هادی علی پور، امین افضلی فر، افصح وکیلی، 1394، کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری و ژنتیکی،انتشارات دانشگاه تهران، 816 صفحه، چاپ دوم.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-هادی علی پور، 1389-1390، ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیا معمولی و نخود کلکسیون بانک ژن گروه زراعت و اصلاح نباتات با استفاده از نشانگر SSR،دانشگاه تهران.

2-هادی علی پور، 1391-1392، ارزیابی، خودگشنی و انتخاب لاین‌های ذرت در نسل‌های در حال تفرق،موسسه نهال و بذر، بخش ذرت و گیاهان علوفه ای.
پایان نامه ها (1)

1-مریم رسول زاده اقدم، 1397، مطالعه تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای کارایی جذب فسفر در آفتابگردان روغنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره.
دروس تدریس شده (12)

1-طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي، کارشناسی،1395-97.

2-طرح آزمايشهاي كشاورزي 1، کارشناسی ،1395-97.

3-آمار و احتمالات، کارشناسی،1395-1397.

4-مبانی به نژادی گیاهی، کارشناسی،1397.

5-ژنتیک کمی، کارشناسی ارشد،1396-97.

6- 1391-1392، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران.

7- 1391-1392، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه باغبانی دانشگاه تهران.

8- 1392-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC،انجمن گروه خاک شناسی دانشگاه تهران.

9- 1390-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ،انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران.

10- 1390-1393، کارگاه آموزشی تجزیه داده‌ها با استفاده از نرمافزارهای آماری SAS، SPSS، MSTATC ،انجمن گروه زراعت و اصلاح نباتات.

11- 1392-1393، طرح های آزمایشی در تحقیقات کشاورزی،امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

12- 1392، آمار و احتمالات،امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.
جوایز و افتخارات (5)

1- رتبه اول کارشناسی در میان ورودی های 84 در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

2- رتبه اول کارشناسی ارشد در میان ورودی های 88 در رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

3- رتبه اول دکتری تخصصی در میان ورودی های 91 در رشته اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

4- رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصلاح نباتات.

5- رتبه 2 کنکور دکتری در رشته ژنتیک بیومتری و رتبه 1 مجموع مصاحبه و رتبه کنکور در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی .