• نام و نام خانوادگی
  • رضا بابازاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی صنایع
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

Reza Babazadeh is an Assistant Professor in the Department of Industrial Engineering at the Urmia University, Urmia, IRAN. He teaches undergraduate and graduate courses in Industrial Engineering, Operations Management, and MS. He has published over 20 papers in peer-reviewed journals and conferences. His research interests include SCM, MCDM, Production Planning and Control, Performance evaluation, Bioenergy SCM, and Renewable Energy.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا بابازاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی صنایع
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی صنایع
 
        بیوگرافی کوتاه

Reza Babazadeh is an Assistant Professor in the Department of Industrial Engineering at the Urmia University, Urmia, IRAN. He teaches undergraduate and graduate courses in Industrial Engineering, Operations Management, and MS. He has published over 20 papers in peer-reviewed journals and conferences. His research interests include SCM, MCDM, Production Planning and Control, Performance evaluation, Bioenergy SCM, and Renewable Energy.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی از دانشگاه تبریز - عنوان پایان نامه: ارزیابی پیاده سازی تکنیک SPC در بهبود کیفیت محصولات شرکت تراکتورسازی تبریز 89-1385.

2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران - عنوان تز: طراحی شبکه زنجیره تامین چابک تحت شرایط عدم قطعیت91-1389.

3- دکترای تخصصی مهندسی صنایع گرایش صنایع از دانشگاه تهران - عنوان رساله: طراحی شبکه زنجيره تامين سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت 94-1391.
مقالات ژورنال (16)

1-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S. , 2011, Robust Facility Location in Supply Chain Network Design under Risk,International Journal of Mechanic Systems Engineering, Vol.1(1), pp:35-47.

2-Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. , 2012, Supply chain network design problem for a new market opportunity in an agile manufacturing syste,Journal of Industrial Engineering International.

3-Babazadeh R., Razmi J., 2012, A robust stochastic programming approach for agile and responsive logistics under operational and disruption risks,Int. J. Logistics Systems and Management.

4-Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R., Razmi J., 2012, A complex Design of the Integrated Forward-Reverse Logistics Network Under Uncertainty,International Journal of Industrial Engineering & Production Research.

5-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M , 2016, A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk,Omega.

6-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S, 2016, Sustainable cultivation location optimization of the Jatropha curcas L. under uncertainty: A unified fuzzy data envelopment analysis approach.,Measurement, Volume 89, Pages 252–260.

7-Babazadeh R., Razmi J., Rabbani M., Pishvaee M.S , 2016, An integrated data envelopment analysis mathematical programming approach to strategic biodiesel supply chain network design problem.,Journal of Cleaner Production.

8-Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., 2015, Developing scenario-based robust optimisation approaches for the reverse logistics network design problem under uncertain environments,Int. J. Services and Operations Management, Vol. 20, No. 4.

9-Babazadeh R., Razmi J., Pishvaee M.S., Rabbani M. , 2015, A non-radial DEA model for location optimization of Jatropha curcas L. cultivation. ,Industrial Crops and Products.

10-Yousefi M. R., Razmi J., Giahi R., Babazadeh R. , 2014, A model of bilateral N-tier supply chain:Nash equilibrium strategies and structure,Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Pages: 96-110.

11-Khaleghinasab M.M., Razmi J., Babazadeh R. , 2014, Multi-period Agile Supply Chain Network Modeling Under Definite Demand,Journal of Applied Science and Engineering Management, Vol.2(1), pp:24-40 .

12-Babazadeh R., Jolai F., Razmi J., Pishvaee M.S. , 2014, Developing a robust programming approach for the responsive logistics network design under uncertainty,International Journal of Industrial Engineering:Theory, Applications and Practice, Vol.21(1), pp:1-17.

13-Razmi J., Hassani A., Babazadeh R. , 2014, A hybrid fuzzy bi-objective delivery planning model for leagile e-tailing under uncertainty,International Journal of Management Science and Engineering Management, Page 62-72.

14-Babazadeh R., Rafiei H., Rabbani M. , 2013, A dynamic sustainable cell formation problem in agile production systems,Int. J. Operational Research.

15-Azadeh A., Babazadeh R., Asadzadeh S.M. , 2013, Optimum estimation and forecasting of renewable energy consumption by artificial neural networks,Renewable and Sustainable Energy Reviews.

16-Babazadeh R., Razmi J., Ghodsi R. , 2013, Facility location in responsive and flexible supply chain network design (SCND) considering outsourcing,Int. J. Operational Research.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Babazadeh R., Razmi J. , 2011, A multi-stage stochastic optimization model for robust logistics network design,2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, Tehran.

2-Babazadeh R., Tavakkoli-Moghaddam R. , 2011, A complex integrated forward-reverse logistics in supply chain network design considering capacity expansion,2nd International and 4th National Logistics and Cupply Chain Conference, Tehran .

3-Babazadeh R., Rabbani M., 2011, A reverse logistics network design under risk considering Conditional value at risk,The 8th International Industrial Engineering Conference, Tehran.

4-جعفر رزمی ، مهدی خالقی نسب ، رضا بابازاده، 1392، مدلسازی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای در حالت قطعیت تقاضا. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها،کنفرانس مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
کتاب های چاپ شده (1)

1-جعفر رزمی ، محمد صادق سنگری ، رضا بابازاده، ایران، مرکز تجارت غلات منطقه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-کارشناس فنی ، 1392، پروژه توليد محصولات نرم افزاري کاربردي بر پايه سيستم عامل بومي زمين براي شرکتهای دانش بنيان .

2-مشاور ارشد، 1392، طراحی و پیاده سازی شبکه تامین الکترونیکی هوشمند برای صنایع تولیدی ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

3-مشاور ارشد، 1391، ایران، مرکز تجارت غلات منطقه ،شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.
دروس تدریس شده (3)

1-اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد).

2-سیستم های خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی).

3-آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی).
جوایز و افتخارات (5)

1-رتبه اول دانشگاه تبریز در بین فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی ورودی سال 1385.

2-رتبه اول دانشگاه تهران در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع ورودی سال 1389.

3-عضو مرکز استعداد درخشان دانشجویان دانشگاه تبریز 89-1386.

4-پذیرش در دوره دکتری از طریق آئین نامه استعدادهای درخشان.

5-دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1394.